tripoweryoga

Month: May 2021

การเข้าเรียนในโรงเรียนของเด็กออทิสติก

การเข้าเรียนในโรงเรียนของเด็กออทิสติก

การเข้าเรียนในโรงเรียนของเด็กออทิสติก slotxo การเข้าเรียนในโรงเรียนของเด็กออทิสติก ถือได้ ว่าเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ปกครองตัวเด็กออทิสติกและ ครูประจำชั้น เพราะจากลักษณะตัวโรคของเด็กออทิสติก ที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ขาดความยืดหยุ่นส่งผลต่อ การปรับตัวของเด็กเมื่อต้องเข้าโรงเรียน ดังนั้น การ ประสานความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนจึงเป็น สิ่งสำคัญเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆ การช่วยเหลือทางด้าน การศึกษาให้เหมาะสมกับระดับความสามารถและความ ต้องการของเด็กแต่ละคน แนวคิดสําคัญในการจัดการ ศึกษาสําหรับเด็กออทิสติก คือ การจัดการศึกษาต้อง สอดคล้องกับศักยภาพของเด็กแต่ละคน และตระหนัก เสมอว่า เด็กออทิสติกมีสิทธิในการได้รับบริการด้าน การศึกษาจากรัฐอย่างเสมอภาคเหมือนกับบุคคลทั่วไป xoslot ปัจจุบันการศึกษาสมัยใหม่มีความเชื่อว่า การให้ เด็กได้เรียนร่วมกับเด็กปกติจะช่วยให้เด็กเหล่านี้มี พัฒนาการทางสมอง อารมณ์ และสังคมดีกว่าการแยก เด็กต่างหาก จึงได้มีการผลักดันให้เด็กพิเศษเข้าสู่ระบบโรงเรียนปกติให้มากที่สุด ทำให้หลายโรงเรียนใน ประเทศไทยเริ่มมีการจัดแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล มี การเรียนในโรงเรียนแบบคู่ขนาน การเรียนร่วมกับเด็ก ทั่วไปในชั้นเรียนปกติ และในบางโรงเรียนเปิดโอกาสให้ มีครูไปดูแลเด็กออทิสติกอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ขึ้นกับการ ประเมิน […]

แนวทางการช่วยเหลือเด็กออทิสติก

แนวทางการช่วยเหลือเด็กออทิสติก

แนวทางการช่วยเหลือเด็กออทิสติก slotxo ัจจุบันมีแนวทางการช่วยเหลือหลัก 3 แนวทาง ที่ทำให้เด็กออทิสติก มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าคือ 1) การ ส่งเสริมพัฒนาการโดยสหวิชาชีพ2)การบำบัดทางเลือก และ 3) การใช้ยาในกรณีที่มีอาการไม่พึงประสงค์ดังนี้ xoslot 1การบำบัดทางกายภาพด้านการแพทย์ โดยสหวิชาชีพ มาจากสมมติฐานที่เชื่อว่า เด็กโรค ออทิซึมสเปคตรัม มีความผิดปกติของระบบประสาท ส่วนกลางระดับโครงสร้างและระดับเซลล์กับความ ผิดปกติที่ระบบประสาทการรับรู้จึงจำเป็นต้องมีการ ช่วยเหลือในการกระตุ้นพัฒนาการ การปรับพฤติกรรม การบำบัดทางเลือกต่างๆ ดังนี้1.1 การกระตุ้นพัฒนาการ เป็นการ ช่วยเหลือที่มีความสำคัญมากในเด็กโรคออทิซึม สเปคตรัม เนื่องจากมีการศึกษาว่า การกระตุ้นพัฒนา การยิ่งกระตุ้นเร็ว และกระตุ้นอย่างเต็มที่ภายใน 5 ปีแรก จะช่วยให้เด็กออทิสติก มีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ สิ่งที่ สำคัญที่ทำให้เด็กมีการกระตุ้นพัฒนาการได้อย่าง รวดเร็ว คือ การรู้พัฒนาของเด็กตามแต่ละช่วงวัย และ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการกระตุ้นพัฒนาการ […]

ความพร่องทางการพัฒนาการเด็กออทิสติก

ความพร่องทางการพัฒนาการเด็กออทิสติก

ความพร่องทางการพัฒนาการเด็กออทิสติก slotxo อาการแสดงออกในช่วงแรกของ วัยแห่งการพัฒนา (early developmental period) (แสดงออก ชัดเจนเมื่อ ความคาดหวังทางสังคม เกินกว่าความ สามารถที่มีอย่างจำกัด) อาการส่งผลต่อความบกพร่องในด้านสังคม อาชีพ หรือหน้าที่การทำงานอื่นที่สำคัญ ไม่สามารถอธิบายจาก ความบกพร่องทางสติ ปัญญา (intellectual disability) หรือความล่าช้าทาง พัฒนาการทุกด้าน (globaldevelopmentaldelay) xoslot สำหรับอาการของเด็กออทิสติก จะมีความพร่อง ทางพัฒนาการโดยจะมีอาการ และอาการแสดงที่พบได้ ตั้งแต่ระดับรุนแรง เพียงเล็กน้อยจนถึงระดับ ที่รุนแรง มาก เด็กออทิสติกแต่ละ คนจะมีอาการที่แตกต่างกันใน รายละเอียดของความ บกพร่อง และตามระดับของความ รุนแรงอาการที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ มีความพร่องทาง ด้านภาษา เช่น พูดช้ากว่าเกณฑ์ บางรายไม่พูดหรือ บางรายมีภาษาเฉพาะของตนเองหรือพูดซ้ำๆ […]

การเสริมสร้างความสามารถของเด็กออทิสติก

การเสริมสร้างความสามารถของเด็กออทิสติก

การเสริมสร้างความสามารถของเด็กออทิสติก slotxo ในการช่วยเหลือเด็กออทิสติก หากบุคลากร ทางการแพทย์มุ่งแก้ไขความบกพร่อง เพียงด้านเดียว และสะท้อนแต่ปัญหาของ เด็กออทิสติกให้ผู้ปกครองทราบ โดยลืมมองความสามารถหรือข้อดีที่เด็กออทิสติกมีจะ ทำให้หมดผู้ปกครองเกิดความรู้สึกท้อแท้บางรายอาจ เกิดความรู้สึกผิด และซึมเศร้าเนื่องจากผู้ปกครองมอง เห็นแต่ปัญหาในบางรายอาจรู้สึกเกิด การโทษเด็กดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือเด็กออทิสติก ควรมองหาข้อดี และความสามารถของเด็กควบคู่ไปด้วย เพื่อช่วยให้มีกำลังใจ xoslot การเสริมสร้างความสามารถของเด็กอาจเริ่มจาก สิ่งที่เด็กสามารถทำได้แล้วขยายความสามารถที่ทำได้ เหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำบ่อยๆ สอนเพิ่มในเรื่องที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เด็กทำได้จะทำให้ เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และขยายขอบเขตความ สามารถเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับรายงานที่กล่าวว่า การ ส่งเสริมความสามารถของเด็กอาจเริ่มจากสิ่งที่เป็นจุด แข็งของเด็ก เช่นเด็กเรียนรู้ได้ดีจากภาพ กฎต่างๆหรือ สิ่งที่เด็กให้ความสนใจเป็นพิเศษหากผู้ปกครองสามารถ หาจุดแข็งหรือความสามารถของเด็กได้จะเป็นการ ส่งเสริมความสามารถและทักษะใหม่ๆให้กับเด็กดังนั้น การส่งเสริมความสามารถในด้านต่างๆ เช่น ด้านทักษะ การคำนวณอาจเริ่มจากสิ่งที่เด็กสนใจ เช่น การใช้ของ เล่น เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสีขนาด จำนวน หรือทักษะการ […]

การช่วยเหลือเด็กออทิสติก

การช่วยเหลือเด็กออทิสติก

การช่วยเหลือเด็กออทิสติก slotxo โรคออทิซึมสเปคตรัมเป็นความบกพร่องของพัฒนาการด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทาง สังคมการสื่อสารทั้งการใช้ภาษาพูดและภาษาท่าทางและมีพฤติกรรมหรือความสนใจที่จำกัดหรือ ซ้ำๆเกณฑ์การวินิจฉัยตามคู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิต(TheDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM–5) แบ่งระดับความรุนแรงของ เด็กออทิสติกเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับ 1 ต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนระดับ 2 ต้องการ การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างมากระดับ 3 ต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนอย่างสูงมาก อย่างไรก็ตาม ระดับความรุนแรงของเด็กออทิสติกเปลี่ยนแปลงได้ตามพัฒนาการและการ ช่วยเหลือเด็ก ปัจจุบันได้มีแนวทางการช่วยเหลือที่ทำให้เด็กออทิสติกมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าคือ1) การช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์2) การเสริมสร้างพลังของครอบครัว3) การประสาน ความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน4) การเสริมสร้างความสามารถของเด็กออทิสติก ดังนั้นความรู้และความเข้าใจในการสังเกตอาการเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคออทิซึมสเปคตรัมเป็นปัจจัย สำคัญที่ทำให้ผู้ปกครองนำเด็กออทิซึมสเปคตรัมเข้ารับการคัดกรอง ซี่งจะทำให้เด็กได้รับการ ช่วยเหลือในระยะเริ่มแรกเร็วขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้พัฒนาการของเด็กดีขึ้น xoslot โรคออทิซึมสเปคตรัม (Autism spectrum disorder) เป็นความบกพร่องของพัฒนาการด้านการมี ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม […]

ควรทำความเข้าใจกับสมาชิกในบ้านอย่างไร เมื่อลูกเป็นออทิสติก

ควรทำความเข้าใจกับสมาชิกในบ้านอย่างไร เมื่อลูกเป็นออทิสติก

ควรทำความเข้าใจกับสมาชิกในบ้านอย่างไร เมื่อลูกเป็นออทิสติก slotxo ทุกคนในครอบครัว ควรมีการรับรู้ร่วมกัน มีการพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และช่วยกันหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายๆ แหล่ง ว่าออทิสติกคืออะไร แต่ละคนสามารถมีบทบาทในการช่วยเหลือได้อย่างไร การสุมหัวเข้าหากัน ปรึกษากัน จะช่วยให้วางแผนการช่วยเหลือเด็กเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้เหมาะสม ข้อสงสัยต่างๆ ที่ยังสับสน อาจเก็บไว้ไปปรึกษาแพทย์ที่ดูแลต่อไปได้ เมื่อมีนัดตรวจประเมินครั้งต่อไป xoslot การทำความเข้าใจกับสมาชิกในบ้าน เช่น การบอกน้องว่าพี่เป็นออทิสติก หรือบอกพี่ว่าน้องเป็นออทิสติก ก็มีความสำคัญเช่นกัน สำหรับน้องที่เล็กยังมีความเข้าใจในเรื่องนี้ไม่เต็มที่ ก็ควรบอกตามความสามารถในการรับรู้ตามวัย ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และเน้นการมีส่วนร่วม ว่าตัวน้องเองจะช่วยเหลือพี่ที่เป็นออทิสติก อย่างที่คนอื่นในบ้านช่วยเหลือได้อย่างไรบ้างชมเชยเมื่อพี่หรือน้องทำในสิ่งที่เหมาะสม และแสดงให้เด็กรู้ว่าเราภูมิใจที่เขาได้ทำสิ่งนั้น แต่สิ่งที่สำคัญคือ ต้องไม่คาดหวัง หรือบังคับจนเกินระดับความสามารถของเด็ก ไม่ทำให้เด็กรู้สึกว่าต้องรับภาระในการดูแล แต่ใช้การสร้างแรงจูงใจให้เขารู้สึกอยากช่วยเหลือจะดีกว่าเด็กออทิสติกเป็นอัจฉริยะด้วยหรือไม่เมื่อประมาณ 15 ปีก่อน ภาพยนตร์เรื่อง เรนแมน (Rain Man) ถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคลออทิสติกที่มีความเป็นอัจฉริยะ ให้โลกได้รู้จัก โดยสร้างจากข้อมูลจริงของบุคคลออทิสติกที่มีความเป็นอัจฉริยะหลายๆ คนมารวมกันเป็นคนเดียว […]

Kim Peek ซาวองส์ชาวอเมริกัน

Kim Peek ซาวองส์ชาวอเมริกัน

Kim Peek ซาวองส์ชาวอเมริกัน slotxo สำหรับซาวองส์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก คือ Kim Peek ชายชาวอเมริกันวัย 56 ปี ผู้เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดตัวละครชื่อ Raymond Babbitt ในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ในปี ค.ศ. 1988 เรื่อง Rain Man ซึ่งนำแสดงโดย Tom Cruise และ Dustin Hoffman โดยฝ่ายหลังรับบทเป็นน้องชายที่อยู่ในภาวะซาวองส์ มีความสามารถในการจดจำและคิดเลยได้อย่างรวดเร็ว เพราะการแสดงที่ดีของ Dustin Hoffman จึงทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลและมีส่วนสำคัญที่ทำให้โลกได้รับรู้และเข้าใจ ลักษณะของคนที่เป็นซาวองส์มากยิ่งขึ้น xoslot Kim Peek เป็นซาวองส์ที่มีทักษะด้านความจำและ การคิดคำนวณ พรสวรรค์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เขาอายุประมาณ 16-20 เดือน ในวัยเด็กพ่อแม่มักจะอ่านหนังสือให้เขาฟังพร้อมๆกับการจับนิ้วของเขาเลื่อนไปตามคำ ที่อ่านนั้น ทำให้เขาจำข้อความในหนังสือเหล่านั้นได้แม้จะเป็นการอ่นเพียงครั้งเดียวเขาสามารถจดจำเนื้อหาได้กว่า 98 […]

ความสามารถที่โดดเด่นเป็นพิเศษของอัจฉริยะเฉพาะทาง

ความสามารถที่โดดเด่นเป็นพิเศษของอัจฉริยะเฉพาะทาง

ความสามารถที่โดดเด่นเป็นพิเศษของอัจฉริยะเฉพาะทาง slotxo หากชายคนนึงเกิดวันที่ 25 เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1980 ถามว่าปัจจุบันเขามีอายุกี่วินาที โดยมีเงื่อนไขว่าให้เวลาคิดหาคำตอบเพียงแค่ 1 นาทีแล้ว แต่ถ้าหากบังเอิญได้พบใครสักคนที่ตอบถูกต้องและ ตรงตามเงื่อไขได้อย่างเหลือ xoslot ความสามารถที่โดดเด่นเป็นพิเศษของอัจฉริยะเฉพาะทางJohn Von Neuman นักคณิตศาสตร์ ผู้เลื่องชื่อ ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “บิดาแห่งทฤษฎีเกม” เป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิดคำนวณอันซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว แต่เชื่อหรือไม่ว่าคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวเช่นนี้เป็นสิ่งที่คนอีกกลุ่มหนึ่ง สามารถทำได้เช่นเดียวกัน และคนกลุ่มที่ว่านี้คือ Autistic Savant หรือเรียกสั้นๆว่า “ซาวองส์” ซึ่งเป็นคำที่มาจากภาษาฝรั่งเศส แปลความหมายอย่างตรงตัวว่า “ผู้ที่มีความรู้หรือนักปราชญ์” ส่วนผู้ที่บัญญัติคำนี้ขึ้น เพื่อใช้เรียกลักษณะอาการของอัจฉริยะออทิสติกนี้ คือ นายแพทย์ จอห์น แลงดอน ดาว (John Landon Down) และเหตุที่ต้องเรียกเช่นนี้เป็นเพราะ ซาวองนั้นมีความสามารถเฉพาะทางที่พิเศษจนเรียกได้ว่าเข้าขั้นอัจฉริยะแล้ว […]

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมของเด็กออทิสติก

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมของเด็กออทิสติก

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมของเด็กออทิสติก slotxo การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม ประกอบด้วยการฝึกฝนทักษะในชีวิตประจำวัน และการฝึกฝนทักษะสังคม เพื่อให้บุคคลออทิสติกสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ตามปกติ การฝึกฝนทักษะในชีวิตประจำวัน (Activity of Daily Living Training) ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องกิจวัตรประจำวัน ให้เด็กสามารถทำได้ด้วยตนเองเต็มความสามารถที่เขามีอยู่ โดยต้องการความช่วยเหลือน้อยที่สุด ในการฝึกฝน เด็กจำเป็นต้องเรียนรู้ทีละขั้นตอนจนสามารถปฏิบัติได้ และเกิดเป็นความเคยชิน ติดตัวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้ตามศักยภาพ ลดการดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และเด็กเกิดความภาคภูมิใจ เมื่อเขาสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเอง xoslot การฝึกฝนทักษะสังคม (Social Skill Training) ทักษะสังคม เป็นความบกพร่องที่สำคัญของเด็กออทิสติก ดังนั้นจึงต้องให้การฝึกฝนด้านนี้เป็นพิเศษ ซึ่งทำได้โดยจำลองเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ทางสังคมต่างๆ เพื่อให้ทดลองปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ หรือการสอนโดยให้จดจำรูปแบบบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้โดยตรง การสอนเรื่องราวทางสังคม (Social Stories) ซึ่งมี แครอล เกรย์ (Gray, 1991) เป็นต้นตำรับ […]

นักอรรถบำบัด

นักอรรถบำบัด

นักอรรถบำบัด slotxo ผู้เชี่ยวชาญที่ฝึกและแก้ไขการพูด คือ “ นักแก้ไขการพูด ” หรือ “ นักอรรถบำบัด ” (Speech Therapist/ Speech Pathologist) แต่เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้มีไม่เพียงพอ กับความต้องการในปัจจุบัน ดังนั้น สามารถเข้ารับการฝึกจาก “ ครูฝึกพูด ” ซึ่งเป็นครูการศึกษาพิเศษ ที่ผ่านการอบรมในด้านการฝึก และแก้ไขการพูด ในเบื้องต้นได้เช่นกัน แต่ควรมีการประเมิน ติดตามความก้าวหน้าในการฝึก และคำแนะนำเพิ่มเติมจากนักแก้ไขการพูดเป็นระยะ xoslot ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการฝึกและแก้ไขการพูด ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่คือผู้ปกครองซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับเด็ก ดังนั้นไม่ใช่การรอจนถึงวันนัดแล้วค่อยฝึกเท่านั้น เพราะจะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ผู้ปกครองสามารถกระตุ้นให้มีการพูดได้โดยผ่านการเล่นได้เช่นกัน พยายามสร้างสถานการณ์ ที่กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารขึ้น เช่น เวลาเล่นต่อจิ๊กซอว์ ก็อาจเอาไปซ่อนชิ้นหนึ่งเพื่อให้เด็กถามหา หรือ อาจเอารองเท้าของคนอื่นมาให้เด็กใส่ เพื่อให้เด็กบอกว่า “ […]