tripoweryoga

กทม.มุ่งพัฒนาเด็กออทิสติก

กทม.มุ่งพัฒนาเด็กออทิสติก

กทม.มุ่งพัฒนาเด็กออทิสติก

slotxo

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ให้ความสำคัญกับเด็กออทิสติก ฝึกให้มีปฏิสัมพันธ์ สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และทำกิจวัตรประจำวันช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด

xoslot

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก 2 เมษายน ที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ซึ่ง กทม. ร่วมกับ มูลนิธิคุณพุ่ม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึ่ม (ไทย) มูลนิธิออทิสติกไทย และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (apcd) ว่าปีนี้จะสร้างเสริมเจตคติ ความตระหนักรู้ของสังคม และกระตุ้นให้มีการพัฒนาระบบการคัดกรอง วินิจฉัย การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม รวมถึงจัดการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนาบุคคลออทิสติกอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้ประชาคมโลกให้ความสนใจกับบุคคลออ ทิสติก และผู้ที่บกพร่องทางการพัฒนา ที่มีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก และคาดว่าในกรุงเทพฯ มีจำนวนบุคคลออทิสติกประมาณ 10,000 คน
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์กล่าวต่อว่า กทม.ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กออทิสติกอย่างจริงจัง ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดกว่า 100 แห่ง ได้จัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างเด็กออทิสติกกับเด็กปกติ รวมถึงจัดให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง คัดกรองบุคคลออทิสติกในพื้นที่ด้วย นอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมและบริการด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคคลออ ทิสติกได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานหรือแสดงศักยภาพในตัวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือตนเองและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติต่อไป
นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภาวะออทิสติก เป็นโรคหรือกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นในเด็กเนื่องจากความผิดปกติของสมอง เด็กจะมีความบกพร่องทางพัฒนาการด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสภาวะแวดล้อมรอบตัว หากมองดูภายนอกเด็กออทิสติกจะดูเหมือนเด็กธรรมดาทั่วไป แต่เมื่อเข้าไปพูดคุยหรือเล่นด้วยอาจพบว่า เด็กมักจะอยู่ในโลกของตนเอง และขาดความสนใจร่วมกับคนอื่น ทั้งนี้เด็กออทิสติกจะมีความบกพร่องใน 3 ด้าน คือ 1.ด้านปฏิสัมพันธ์ เช่น ไม่สบตา เรียกไม่หันไม่ชอบเล่นกับบุคคลอื่น 2.ด้านการสื่อสาร เช่น ไม่พูดเลย หรือพูดช้ากว่าวัย ถามตอบไม่เป็น 3.ด้านพฤติกรรม เช่น ยึดติดกับการทำกิจวัตรซ้ำ ๆ กรีดร้อง อารมณ์รุนแรง เป็นต้น ดังนั้นต้องฝึกให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ มีการสื่อสารกับผู้อื่น เพื่อลดปัญหาพฤติกรรมและส่งเสริมให้เด็กสามารถทำกิจวัตรประจำวันช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด

เครดิตฟรี

นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากอาการออทิสติกไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และไม่มียารักษาโรคนี้โดยตรงแต่สามารถฝึกฝนให้เด็กกลุ่มนี้มีชีวิตใกล้เคียงกับเด็กทั่วไปได้ กลุ่มงานแก้ไขการพูด สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ดำเนินการบำบัดและฟื้นฟูโดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด เป็นผู้ให้คำแนะนำและกระตุ้นทักษะด้านการพูดการสื่อสารร่วมกับผู้ปกครองและญาติในการช่วยดูแลฝึกพูดเบื้องต้นให้เด็กดังนี้ 1.หากเด็กเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใช้ในการพูดลำบาก ควรฝึกให้อ้าปาก ฝึกการเล่นเสียงง่าย ๆ 2.เด็กไม่รู้จักคำศัพท์ อาจฝึกทำตามคำสั่ง สอนคำศัพท์ 3.เด็กไม่มีปฏิสัมพันธ์ เมื่อเด็กสนใจอะไรควรเข้าไปเล่นด้วย 4.เด็กไม่รู้จักวิธีสื่อสาร ควรกระตุ้นโดยให้สังเกตว่า เด็กชอบเล่นหรือชอบกินอะไรให้นำสิ่งนั้นมาเป็นแรงจูงใจในการสื่อสาร ทั้งนี้รูปแบบการให้บริการฝึกพูดในเด็กออทิสติกเบื้องต้น เด็กที่มารับบริการฟื้นฟูมีทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม รวมถึงเครื่องมือเทคโนโลยีที่ใช้ในการฝึกพูด เช่น คอมพิวเตอร์โปรแกรมฝึกพูดนักแก้ไขการพูดแบบฝึกหัดสอนพูดเป็นต้นการบำบัดและฟื้นฟูดังกล่าวเพื่อให้เด็กออทิสติกสามารถสื่อสารช่วยเหลือตนเอง ตลอดจนอยู่ร่วมกับสังคมและครอบครัวได้อย่างมีความสุข
แม้อาการออทิสติก จะไม่มียา หรือวิธีทางการแพทย์ที่รักษาให้หายขาด แต่เด็กออทิสติกสามารถได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีจากพ่อแม่ และทีมดูแลเด็กออทิสติก ประกอบไปด้วยแพทย์ นักจิตวิทยา นักแก้ไขการพูด นักกิจกรรมบำบัด และคุณครูสอนเด็กพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะการเข้าสังคมและการสื่อสารให้ดีขึ้น ใช้ชีวิตปกติได้

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ปัญหาที่น่าห่วงขณะนี้ คือ การเข้า ถึงบริการของเด็กที่ป่วยเป็นโรคจิตเวช ทำให้เด็กเป็นผู้พิการทางจิตใจ และสติปัญญา ที่สำคัญ คือ โรคออทิสติก(Autism)โรคนี้เกิดจากความผิดปกติของสมองตั้งแต่ในครรภ์ ไม่ได้เกิดมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ เด็กจะมีความบกพร่องในด้านพัฒนาการการพูด การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ร่วมกับมีพฤติกรรมและความสนใจที่เป็นแบบแคบจำกัดหรือซ้ำ ๆ คาดว่าทั่วประเทศมีเด็กอายุ 2-5 ขวบ เป็นออทิสติก 18,220 คน แต่เข้าถึงบริการในปี 2560 เพียงร้อยละ 35
อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยอีกว่า ปัจจุบันทั่วโลกยังไม่มียารักษาออทิสติก หายขาด แต่มีวิธีป้องกันไม่ให้เด็กมีอาการรุนแรงขึ้น โดยกรมสุขภาพจิต ได้จัดระบบการรักษาและฟื้นฟูด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันคือใช้ยาควบคุมอาการ และมีห้องสนูซีเลน เพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสของเด็ก มีบริการที่โรงพยาบาลจิตเวชทั้งผู้ใหญ่และเด็ก และได้นำการฟื้นฟูแนวการแพทย์ทางเลือก คือ อาชาบำบัด ( Hippotherapy) โดยใช้ม้า ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ขณะนี้มีบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ ล่าสุดคือที่โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จ.สระแก้ว เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครอง สามารถใช้เสริมประสิทธิภาพกันได้ทั้ง 2 ระบบ

สล็อต xo

ทั้งนี้ เด็กที่เป็นออทิสติก ช่วงแรกเกิดถึงอายุ 1 ปี เด็กจะเติบโตและมีพัฒนาการเหมือนเด็กปกติทั่วไป โดยพัฒนาการจะเริ่มผิดปกติปรากฏให้เห็นในช่วงย่างเข้าขวบปีที่ 2 เด็กจะพูดช้า สื่อสารไม่ได้ วิธีการที่จะช่วยให้เราค้นหาว่าลูกหลานป่วยเป็นโรคออทิสติกได้เร็วที่สุดมี 2 วิธี วิธีแรกคือ การเฝ้าระวังพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก โดยพ่อแม่ผู้ปกครองต้อง พาลูกที่มีอายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน และ 42 เดือน ไปตรวจพัฒนาการที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน วิธีที่ 2 คือ การสังเกตความผิดปกติของเด็กจากลักษณะเด่น 4 อาการที่เป็นสัญญาณเฉพาะของเด็กออทิสติก คือ ไม่สบตา ไม่พาที ไม่ชี้นิ้ว และไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง โดยเด็กที่เป็นออทิสติกร้อยละ 70 มักจะซนมาก อยู่ไม่นิ่ง หากพบอาการที่กล่าวมาแม้เพียง 1 อาการ ขอให้รีบพาไปที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือโทรฯ ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 โดยกรมสุขภาพจิตตั้งเป้าจะเพิ่มการเข้าถึงบริการของเด็กออทิสติกภายในปี 2564 ให้ได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50
แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการ รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จ.สระแก้ว กล่าวว่า โปรแกรมบำบัดฟื้นฟูเด็กออทิสติก ด้วยอาชาบำบัด เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นมา เป็นบริการทางเลือกใหม่ในการช่วยเหลือเด็กออทิสติกในพื้นที่ภาคตะวันออก และยังสามารถใช้ฟื้นฟูเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น และเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าได้ด้วย เนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาด และมีจังหวะการเดินคล้ายกับคน สามารถสื่อสารรับรู้ความรู้สึกของผู้ขี่ได้ ดังนั้น เมื่อเด็กนั่งอยู่บนหลังม้าก็เหมือนกับเด็กได้ฝึกเดินด้วยตนเอง และการทำกิจกรรมบนหลังม้า จะช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก ทำงานได้ดียิ่งขึ้น
[NPC5]ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จ.สระแก้ว กล่าว อีกว่า เมื่อม้าเดินเคลื่อนที่ เด็กจะเริ่มตื่นตัว มีสมาธิ ช่วยจัดระเบียบร่างกายให้สมดุล ทำให้การทรงตัวของเด็กดีขึ้น เมื่อฝึกไปเรื่อย ๆ เด็กก็จะมีสมาธิยาวขึ้น เด็กที่มีปัญหาด้านการพูดก็จะถูกกระตุ้นจากการที่ต้องออกคำสั่งกับม้า เด็กจึงได้ฝึกเรื่องการควบคุมอารมณ์ไปในตัว ลดความก้าวร้าว มีพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจดีขึ้น รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กล้าพบปะผู้คน สามารถใช้ชีวิตในสังคมดีขึ้น โดยทั่วไปเด็กออทิสติกที่ได้รับการบำบัดฟื้นฟูประมาณ 1 ใน 3 สามารถพึ่งพาตนเองได้พอสมควร ต้องการเพียงคำชี้แนะจากผู้ดูแลเป็นระยะเท่านั้น อีกร้อยละ 1-2 พึ่งพาตนเองได้เต็มที่ สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตัวเอง ดำเนินชีวิตได้เหมือนปกติ ส่วนอีก 2 ใน 3 ต้องพึ่งพิงผู้ดูแลบางส่วน โดยผู้ปกครองที่สนใจ อาชาบำบัด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 0-3726-2995 ต่อ 69137 ในวันและเวลาราชการ