tripoweryoga

การวินิจฉัยโรคออทิซึม

การวินิจฉัยโรคออทิซึม

การวินิจฉัยโรคออทิซึม

slotxo

การทดสอบด้านการพูด และภาษา อาจใช้วิธีทดสอบที่ เป็นทางการ หรือไม่เป็น ทางการหรือทั้งสองอยางก็ได้การทดสอบ ที่ไม่เป็นทางการ อาจได้แก่การพูดคุย กับเด็กเพื่อสังเกต การแสดงออกทางภาษา เราอาจสังเกต พฤติกรรมเด็กควบคู่กัน ส่วนการทดสอบที่ เป็นทางการนั้น อาจใช้แบบทดสอบมาตรฐาน เช่น แบบทดสอบการ เปล่งเสียงพูด แบบทดสอบความบกพร่องใน การพูดของภาควิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

xoslot

การทดสอบด้านความคิด ความจำแบบทดสอบลักษณะ นี้ส่วนมากเป็ นแบบทดสอบ สติปัญญาที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ กับเด็กออทิสติกที่มีความ บกพร่องเล็กน้อย แบบทดสอบ มาตรฐานที่อาจนำมาใช้ได้แก่
Wechsler Intelligence Scale for Children – Revised
Bayley Scale of Infant Development
Leiter International Performance Scale
การใช้แบบทดสอบ วัดระดับสติปัญญากบเด็กออทิสติกเพื่อ คัดแยกความแตกต่่าง ระหว่าง เด็กปัญญาอ่อนกับเด็กออทิสติก เนื่องจากเด็กทั้งสองประเภท อาจมีพฤติกรรมบางอยางร่วมกัน
1.การทดสอบด้านสังคม และพฤติกรรมเด็กออทิสติกเป็นเด็กที่มีปัญหาด้านอารมณ์ และ พฤติกรรม การทดสอบทั้งสอง ด้านจึงเป็นสิ่งจำเป็น แบบทดสอบที่อาจนำมาใช้มีหลายแบบทดสอบ ดังรายชื่อต่อไปนี้
แบบสำรวจเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม ภาควิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
แบบสำรวจเด็กที่มีปัญหาในการเรียน ภาควิชาการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
แบบทดสอบแป้นหมุน 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
AAMD Adaptive Behavior Scale
Autism Screening Instrument for Educational Planning
Balthazar Scale of Adaptive Behavior
Callier – Azusa Scale
Camelot Behavior Checklist
Individualized Assessment and Treatment for Autistic and

เครดิตฟรี

Developmentally Disable Children : Psychoeducational Profile
Assessment System for Severely Handicapped Children
Attainment Record
Social Maturity Scale
Standford – Binet Test
Draw – A – Person Test
Bender – Gestalt Test
Dial – R
Peabody Picture Vocabulary Test
Checklist of Autistic Behavior
การรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครอง
การรวบรวมข้อมูลจากแพทย์เกณฑ์การวินิจฉัยตาม DSM IV (โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์, มปป.) มีดังนี้
A. เข้าเกณฑ์ต่อไปนี้ 6 ข้อ หรือมากกว่า จากหัวข้อ 1 2 และ 3 อย่างน้อยต้องมี 2 ข้อจากหัวข้อ 1 และจากหัวข้อ 2 และ 3 อีกหัวข้อละ 1 ข้อ
(1) มีคุณลักษณะ ในการเข้าสังคมที่ผิดปกติ แสดงออกอย่างน้อย 2 ข้อต่อไปนี้
(a) บกพร่องอยางชัดเจน ในการใช้ท่าทางหลายอยาง เช่น การสบตา การ แสดงสีหน้า กิริยา หรือท่าทางประกอบการเข้าสังคม
(b) ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ กับเพื่อนในระดับที่เหมาะสมกับอายุ
(c) ไม่แสดงความอยากเข้าร่วมสนุก ร่วมทำสิ่งที่สนใจ หรือร่วมงานให้ เกิดความสำเร็จกับคนอื่น ๆ (เช่่น ไม่แสดงออก ไม่เสนอความเห็น หรือไม่ชี้วาตนสนใจอะไร)
(d) ไม่มีอารมณ์หรือสัมพันธ ภาพตอบสนองกับสังคม
(2) มีคุณลักษณะในการสื่อสารผิดปกติ แสดงออกอยางน้อย ่ 1 ข้อต่อไปนี้
(a) พัฒนาการในการพูดช้าหรือไม่มีเลย (ไม่มีการแสดงว่าอยากใช้การ สื่อสารวิธีอื่นมาทดแทน เช่น แสดงท่าทาง)
(b) ในรายที่พูดได้ก็ไม่สามารถเริ่มพูดหรือสนทนาต่อเนื่องกบคนอื่นได้
(c) ใช้ค าพูดซ ้าหรือใช้ภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจ
(d) ไม่มีการเล่นสมมติที่หลากหลาย คิดเองตามจินตนาการ หรือเล่น เลียนแบบสิ่งต่าง ๆ ตามสมควรกับพัฒนาการ
(3) มีแบบแผนพฤติกรรม ความสนใจ หรือกิจกรรมที่จำกด ใช้ซ้ำ ๆ และลักษณะ เป็นเช่นเดิมแสดงออกอย่างน้อย่ 1 ข้อต่อไปนี้
(a) หมกมุ่นกบพฤติกรรมซ้ำๆ (stereotyped) ตั้งแต่1 อยางขึ้นไป และมี ความสนใจในสิ่งต่าง ๆ จากดั ซึ่ งเป็นภาวะที่ผิดปกติทั้งในแง่ของความรุนแรงหรือสิ่งที่สนใจ
(b) ติดกับกิจวัตรหรือทำกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีประโยชน์โดยไม่ ยืดหยุน
(c) ทำกริยาซ้ำๆ (mannerism) (เช่น เล่น สะบัดมือ หมุน โยกตัว)
(d) สนใจหมกมุ่นกับเพียงบางส่่วนของวัตถุ

สล็อต xo

B. มีความช้าหรือผิดปกติในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ ก่อนอายุ 3 ปี
(1) ปฏิสัมพันธ์กบั สังคม
(2) ภาษาที่ใช้สื่อสารกับสังคม
( 3) เล่นสมมติหรือเล่นตามจินตนาการ
[NPC5]C. ความผิดปกติไม่เข้าได้กับ Rett’s Disorder หรือ Childhood Disintegrative Disorder จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ในการวินิจฉัยเด็กที่มีภาวะออทิซึมนั้น พิจารณาจาก ความผิดปกติทางพฤติกรรมจำเพาะ คือ ด้านภาษาและการสื่อความหมาย ด้านพฤติกรรม และ ด้านสังคมเป็ นหลัก ซึ่งความผิดปกติดังกล่าวจะต้องพบก่อนอายุ3 ปี