tripoweryoga

การเกิดภาวะออทิซึม

การเกิดภาวะออทิซึม

การเกิดภาวะออทิซึม

slotxo

กลุ่มอาการภาวะออทิซึ่ม – เอเอสดี (Autism Spectrum Disorder หรือ ASD) หรือเรียกว่า ออทิสติก เป็นภาวะ บกพร่องตลอดชีวิต เกิดตั้งแต่แรกคลอดหรือหลังคลอดได้ ไม่นาน ภาวะออทิซึ่มมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และการ ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมรอบตัว

xoslot

อาการมีดังนี้คือ
มีความบกพร่องในด้านพัฒนาการด้านสังคมและการ สื่อสาร รวมทั้งด้านภาษา
มีความสนใจที่จำกัด และมีพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆ
มีความบกพร่องในด้านประสาทรับความรู้สึก เช่นไม่ สามารถทนเสียงดังได้ หรืออยู่ไม่นิ่ง
พฤติกรรมการเรียนและการเล่นแตกต่างไปจากเด็กคน อื่น
เด็กแต่ละคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะออทิซึ่ม อาจมี ลักษณะบางอย่างคล้ายคลึงกัน แต่อาการไม่ได้เหมือนกัน ทั้งหมด ซึ่งรวมเรียกว่าเป็นกลุ่มอาการภาวะออทิซึ่ม คนที่มีภาวะออทิซึ่มมีขีดความสามารถ พฤติกรรม ทักษะทาง สังคม ทักษะด้านการสื่อสารในระดับที่แตกต่างกันออกไป ภาวะออทิซึ่มนี้มีได้ในทุกวัย การวินิจฉัยภาวะออทิซึ่มทำได้อย่างไร โดยทั่วไปกุมารแพทย์ นักจิตวิทยา หรือทีมผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางจะวินิจฉัยโดยการสังเกต และศึกษาพฤติกรรม และซักประวัติจากพ่อแม่ และในบางครั้งจากครู บางครั้งอาจ ให้เด็กทำกิจกรรมบางอย่าง และประเมินเด็กจากการเรียนรู้ ของพวกเขา ผู้เชี่ยวชาญ อาจใช้เครื่องมือ และการประเมิน ต่างๆ เพื่อดูว่าเด็กมีภาวะออทิซึ่ม หรือไม่ก่อนวินิจฉัย
ผู้ที่มีภาวะออทิซึ่มมีจำนวนมากไหม จากงานวิจัยระบุว่า 1 ใน 100 คนมีอาการของภาวะออทิซึ่ม ผู้ชายได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะออทิซึ่มมากกว่าผู้หญิง
สาเหตุ ยังไม่พบสาเหตุของการเกิดภาวะออทิซึ่ม ผลวิจัยระบุว่าอาจ จะมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางพันธุกรรม และปัจจัยทางสภาพ แวดล้อม (ทั้งก่อน และหลังคลอด)รวมกัน นอกจากนั้นแล้ว ผลวิจัยยังเสนอแนะว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะ ออทิซึ่มในแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันออกไป

เครดิตฟรี

ลักษณะสำคัญของภาวะออทิซึ่ม การสื่อสาร สำหรับบุคคลทั่วไปการสื่อสารเป็นวิธีที่ใช้สื่อเพื่อบอกถึง ความต้องการ ความจำเป็น และก่อให้เกิดความเข้าใจผู้อื่น ได้ง่าย แต่สำหรับผู้ที่มี่ภาวะออทิซึ่ม อาจพูดได้แต่
มีความบกพร่องไม่สามารถเข้าใจผู้อื่นได้
ตีความคำถามหรือข้อคิดเห็น แบบตรงตามตัวหนังสือมาก เกินไป
ไม่สามารถเข้าใจคำอุปมา หรือคำที่มีหลายความหมาย
ไม่สามารถเริ่มต้นการสนทนาและดำเนินการสนทนาได้ อย่างต่อเนื่อง
พูดเหมือนผู้ใหญ่
พูดคำและวลีซ้ำๆ
ความบกพร่องด้านการสื่อสาร ยังทำให้มีปัญหาในการคบหา สมาคมกับผู้อื่น การเข้าสังคม การเข้าสังคมเป็นการสร้างความสัมพันธ์ กับผู้อื่น ผู้ที่มีภาวะ ออทิซึ่ม อาจไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ ของสังคม ชอบเล่นตาม ลำพัง ไม่สามารถเข้าร่วมเล่นเกม/กิจกรรมกับผู้อื่น บางครั้งดู เหมือนไม่รู้จักกาลเทศะ
พฤติกรรม ผู้ที่มีภาวะออทิซึ่มมักทำอะไร เป็นแบบแผนเฉพาะ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หรือมีพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆ การทำเช่นนี้ช่วยให้พวกเขารู้สึกสงบ และอยู่ในสถานการณ์ ที่สามารถควบคุมได้ โดยผู้ที่มีภาวะออทิซึ่มส่วนใหญ่
ต้องมีกิจวัตรประจำวัน
ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
สนใจเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ
อาจมีการเคลื่อนไหวร่างกายแปลกๆ เช่น สะบัดมือตลอด เวลา
การจัดการกับสิ่งเร้าประสาทความรู้สึก การจัดการกับสิ่งเร้าประสาท ความรู้สึกหมายถึง ความ สามารถของสมองในการรับ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าทาง ความรู้สึกหลายทางของเรา ความแตกต่างของการจัดการ กับสิ่งเร้าประสาทความรู้สึกจะมีผลต่อความสามารถของ เด็กในการเรียนรู้ และการปฏิบัติตัวที่บ้าน โรงเรียน และใน ชุมชน ผู้ที่มีภาวะออทิซึ่มอาจจะตอบสนองมากหรือน้อย เกินไปต่อสิ่งต่างๆ ดังนี้คือ
เสียง
การสัมผัส
การมองเห็น
กลิ่น
การรับรส
การเคลื่อนไหว
ผู้คนหรือสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวพวกเขา

สล็อต xo

ภาวะออทิซึ่มมีผลต่อการเรียนรู้อย่างไร นักเรียนที่มีภาวะออทิซึ่มมีข้อเด่นหลายอย่าง รวมทั้ง
ความจำดี
ปฏิบัติตามกิจวัตรและกฎเกณฑ์
มีแรงจูงใจและความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่อง
เรียนรู้จากการดูด้วยตาหรือมองเห็น
ความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา
เด็กที่มีภาวะออทิซื่มแต่ละคนจะแตกต่างกันไป แต่อย่างไร ก็ตามพวกเขามักจะพบว่าเรื่องต่างๆ เหล่านี้เป็นเรื่องยาก
การเปลี่ยนแปลง
ความสนใจและการมีสมาธิ
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
อารมณ์ความรู้สึก
ความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหว
การสบตา
การเข้าใจความหมาย
การนำทักษะจากที่หนึ่งไปใช้อีกที่หนึ่ง
การจัดการกับสิ่งเร้าประสาทความรู้สึก
ความเข้าใจเรียงลำดับเหตุการณ์
การวางแผนและการจัดการ
แรงจูงใจในการทำงานที่ไม่ชอบ
กลยุทธ์การสอนที่ดีเน้นด้านที่ เป็นข้อเด่นมากกว่าการ พยายามเพียงแค่ปรับปรุง เรื่องที่เป็นข้อด้อย
กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ได้ให้นิยามความหมาย ของบุคคลออทิสติก ว่าหมายถึง บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการทำงานของสมองบางส่วน ซึ่ งส่งผลต่อความบกพร่อง ทางพัฒนาการ ด้านภาษา ด้านสังคมและการการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบเ ั พื่อน และมีข้อจ ากดด้าน ั พฤติกรรม หรือมีความสนใจจำกดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความผิดปกตินั้นค้นพบได้ก่อน อายุ 30 เดือน ผดุง อารยะวิญญู(2546, หน้า 11) กล่าววา่ เด็กออทิสติก หมายถึง เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมในลักษณะแปลก ๆ แสดงอาการสนใจต่อตนเองหรือ กระตุ้นตนเอง โดยไม่ให้ความสนใจต่อสิ่งรอบตัว มีปัญหาทางการพูด และภาษา ไม่สามารถแสดง ปฏิกิริยาโต้ตอบต่อผู้คน สิ่งของ หรือเหตุการณ์ต่างๆ สถาบันราชานุกูล (2557, หน้า 7) กล่าวว่า ออทิสติก หรือออทิซึม เป็ นความผิดปกติของ สมองแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นนวัยเด้ก โดยจะแสดงอาการความผิดปกติออกมาใน 3 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ ความผิดปกติทางสังคมและปฏิสัมพันธ์กบผู้อื่น ความผิดปกติทางภาษาและการสื่อสาร และมีพฤติกรรม กิจกรรม ความสนใจซ ้า ๆ เป็นแบบแผน จากนิยามความหมายต่าง ๆ สามารถสรุปได้ว่า บุคคลออทิสติก หมายถึง บุคคลที่ แสดงออกซึ่งความบกพร่อง ในด้านของภาษาการสื่อสาร ด้านพฤติกรรม และด้านสังคม ซึ่งลักษณะ ความบกพร่องดังกล่าวเป็นผลอันเนื่องมาจาก ระบบการทำงานของสมองที่ผิดปกติ จึงส่งผลให้เกิด พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมในลักษณะที่จำกัด
[NPC5]สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551, หน้า 3) กล่าวว่า สาเหตุของความบกพร่องของบุคคลออทิสติกนั้น ปัจจุบันยังไม่ทราบแน่นอน มีเพียงหลักฐานสนับสนุนวา สาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากการ ถ่ายทอดทางพันธุกรรม สภาพแวดล้อมที่ เป็นพิษหรือได้รับสิ่งที่เป็ นพิษ และหรืออาจมีความผิดปกติของสมอง ซึ่ งพบว่า
1) รูปร่างภายนอกของเนื้อสมองปกติแต่เซลล์ สมองบางส่วนมีลักษณะผิดปกติ
2) ร้อยละ 30 – 40 ของบุคคลออทิสติกมีคลื่นสมองผิดปกติ
3) สารเคมีในสมองชื่อทีโรโทนินมีระดับสูงขึ้น
4) ญาติที่ใกล้ชิดสายเลือดเดียวกนมี โอกาสที่จะ เป็นออทิสติกมากกวาคนทั่วไป
5) พี่น้องคนต่อไปจาก พ่อแม่คู่เดิมมีโอกาส เป็นออทิสติกมากกว่า คนทัวไป ่ 50 เท่า