tripoweryoga

การเสริมสร้างความสามารถของเด็กออทิสติก

การเสริมสร้างความสามารถของเด็กออทิสติก

การเสริมสร้างความสามารถของเด็กออทิสติก

slotxo

ในการช่วยเหลือเด็กออทิสติก หากบุคลากร ทางการแพทย์มุ่งแก้ไขความบกพร่อง เพียงด้านเดียว และสะท้อนแต่ปัญหาของ เด็กออทิสติกให้ผู้ปกครองทราบ โดยลืมมองความสามารถหรือข้อดีที่เด็กออทิสติกมีจะ ทำให้หมดผู้ปกครองเกิดความรู้สึกท้อแท้บางรายอาจ เกิดความรู้สึกผิด และซึมเศร้าเนื่องจากผู้ปกครองมอง เห็นแต่ปัญหาในบางรายอาจรู้สึกเกิด การโทษเด็กดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือเด็กออทิสติก ควรมองหาข้อดี และความสามารถของเด็กควบคู่ไปด้วย เพื่อช่วยให้มีกำลังใจ

xoslot

การเสริมสร้างความสามารถของเด็กอาจเริ่มจาก สิ่งที่เด็กสามารถทำได้แล้วขยายความสามารถที่ทำได้ เหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำบ่อยๆ สอนเพิ่มในเรื่องที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เด็กทำได้จะทำให้ เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และขยายขอบเขตความ สามารถเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับรายงานที่กล่าวว่า การ ส่งเสริมความสามารถของเด็กอาจเริ่มจากสิ่งที่เป็นจุด แข็งของเด็ก เช่นเด็กเรียนรู้ได้ดีจากภาพ กฎต่างๆหรือ สิ่งที่เด็กให้ความสนใจเป็นพิเศษหากผู้ปกครองสามารถ หาจุดแข็งหรือความสามารถของเด็กได้จะเป็นการ ส่งเสริมความสามารถและทักษะใหม่ๆให้กับเด็กดังนั้น การส่งเสริมความสามารถในด้านต่างๆ เช่น ด้านทักษะ การคำนวณอาจเริ่มจากสิ่งที่เด็กสนใจ เช่น การใช้ของ เล่น เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสีขนาด จำนวน หรือทักษะการ สื่อสาร อาจใช้ภาพประกอบสิ่งที่เด็กสนใจโดยการให้ เด็กเป็นผู้เริ่มหัวข้อสนทนาเป็นการส่งเสริมทักษะการ สื่อสารให้เพิ่มขึ้น18 หรือผู้ปกครองอาจส่งเสริมความ สามารถของเด็กโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำกิจกรรมที่ หลากหลายเช่น ดนตรีกีฬา งานศิลปะต่าง ๆ ช่วยงาน ที่พ่อแม่ทำก็จะช่วยให้เด็กมีโอกาสแสดงความสามารถ ให้เห็นเพิ่มขึ้น17 และในมุมมองของผู้ปกครองที่มีลูก เป็นโรคออทิซึมสเปคตรัมการเสริมสร้างความสามารถ อาจเริ่มจากสิ่งที่เด็กชอบทำหรืออยากเรียนรู้ซึ่งจะเป็น สิ่งที่กระตุ้นให้ทำกิจกรรมนั้นได้ยาวนานขึ้น
อาการและการช่วยเหลือปัจจุบัน
จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา 3 ปีตอนนี้กรณีศึกษา อายุ 6 ปีกว่าพฤติกรรมการกัดผู้อื่นเมื่อไม่พอใจ อาการ เรียกไม่หัน การเดินเขย่ง การหลีกเลี่ยงเสียงดังหายไป ในส่วนของการสื่อสารกรณีศึกษาสามารถสื่อสารได้มาก ขึ้นแม้ยังต้องช่วยแนะนำวิธีการใช้คำพูดเมื่อต้องสื่อสาร เป็นประโยคยาวๆมีการเล่าเรื่องที่โรงเรียนสามารถช่วย เหลือตัวเองได้เรียนร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนปกติได้ ทำกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดได้เช่นเดียวกับเด็กคน อื่นๆ แม้ว่าในบางครั้งอาจมีการปฏิเสธการทำกิจกรรม บางอย่างที่คุณครูบอก โดยมารดาจะอธิบายเหตุผลใน การทำกิจกรรมแก่กรณีศึกษา หรือบางครั้งกรณีศึกษา จะไม่เข้าใจในคำพูดบางคำของผู้อื่น ซึ่งกรณีศึกษาจะ ถามซ้ำบ่อยๆ ในชั้นเรียนหรือกับเพื่อน ช่วยเหลือโดย บอกกรณีศึกษาให้เก็บคำที่ไม่เข้าใจมาถามมารดาใน ช่วงเย็นแทน ในบางครั้งกรณีศึกษาไม่ยอมทำตามสิ่งที่ คุณครูบอกโดยคุณครูจะบอกว่ากรณีศึกษาดูเหมือนเด็ก ปกติแต่บางอย่างทำไมทำเหมือนเด็กไม่ได้ซึ่งมารดาได้ บอกคุณครูเกี่ยวกับเรื่องโรค และลักษณะอาการเพื่อให้ คุณครูเข้าใจมากขึ้น รวมถึงสอบถามพฤติกรรมการ เรียน การเข้าสังคมกับเพื่อน และเรื่องอื่นๆ จากคุณครู ในส่วนของการรับประทานยา กรณีศึกษายังมีการรับ ประทานยาในขนาดที่ลดลง และยังคงมีจัดกิจกรรม เช่น การอ่านหนังสือนิทานที่เกี่ยวกับคุณธรรม การเรียน ศิลปะ การว่ายน้ำ การเรียนพิเศษเพิ่มเติม และการต่อ เลโก้การที่กรณีศึกษาพัฒนาการที่ดีขึ้นมาจากการ สนับสนุนและช่วยเหลือจากหลายฝ่าย และที่สุดคือ ความเข้าใจของคนในครอบครัว

เครดิตฟรี

กรณีศึกษาได้รับการช ่วยเหลือจากบุคลากร ทางการแพทย์ในการกระตุ้นพัฒนาการ และได้รับยา ควบคุมอารมณ์ มีการพูดคุยกับทางโรงเรียนอย่าง ต่อเนื่อง มีการให้เด็กได้ลองทำกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อ ค้นหาศักยภาพของตัวเอง มีการอธิบายอย่างชัดเจนใน กิจกรรมหรือสิ่งที่ต้องทำ อธิบายในสิ่งหรือความหมาย ที่เด็กยังไม่เข้าใจรวมถึงการอธิบายในอารมณ์ความรู้สึก ของคู่สนทนา เพราะในเด็กที่ต้องการการช่วยเหลือ สนับสนุน การแนะนำสิ่งต่างๆ จะทำให้เด็กเกิดความ เข้าใจมากขึ้น และเมื่อเด็กทำได้เด็กจะเกิดความภาคภูมิ ในตัวเอง
โรคออทิซึมสเปคตรัมเป็นความบกพร่องของพัฒนาการด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทาง สังคมการสื่อสารทั้งการใช้ภาษาพูด และภาษาท่าทาง และมีพฤติกรรม หรือความสนใจที่จำกัดหรือ ซ้ำๆเกณฑ์การวินิจฉัยตามคู่มือการวินิจฉัย และสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิต(TheDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM–5) แบ่งระดับความรุนแรงของ เด็กออทิสติกเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับ 1 ต้องการการช่วยเหลือสนับสนุน ระดับ 2 ต้องการ การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างมาก และระดับ 3 ต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนอย่างสูงมาก อย่างไรก็ตาม ระดับความรุนแรงของเด็กออทิสติกเปลี่ยนแปลงได้ตามพัฒนาการและการ ช่วยเหลือเด็ก ปัจจุบันได้มีแนวทางการช่วยเหลือที่ทำให้เด็กออทิสติกมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าคือ
1) การช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์
2) การเสริมสร้างพลังของครอบครัว
3) การประสาน ความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน
4) การเสริมสร้างความสามารถของเด็กออทิสติก ดังนั้นความรู้ และความเข้าใจในการสังเกตอาการเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคออทิซึมสเปคตรัมเป็นปัจจัย สำคัญที่ทำให้ผู้ปกครองนำ เด็กออทิซึมสเปคตรัมเข้ารับการคัดกรอง ซี่งจะทำให้เด็กได้รับการ ช่วยเหลือในระยะเริ่มแรกเร็วขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้พัฒนาการของเด็กดีขึ้น
จากอาการของกรณีศึกษาตรงกับการวินิจฉัย โรคออทิซึมสเปคตรัมตามการจำแนก โรคของสมาคม จิตแพทย์อเมริกัน(DSM–5)8 ซึ่งเป็นเกณฑ์การวินิจฉัย ที่มองพฤติกรรมภายนอกที่เด็กแสดงออกเป็นอาการ หลัก โดยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคออทิซึม สเปคตรัม มีอาการแสดง ดังนี้

สล็อต xo

A.ความบกพร่องปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการ สื่อสาร ที่เกิดขึ้นในหลากหลายบริบท โดยแสดงออกใน ปัจจุบันหรือได้จากประวัติได้แก่
1) บกพร่องในการ ตอบสนองทางอารมณ์และสังคม เช่น บกพร่องในการสนทนาอย่างต่อเนื่องไม่มีการแบ่งปันสิ่งที่สนใจกับผู้อื่น ไม่เริ่มการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
2) บกพร่องทาง ภาษากายเพื่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น มีความ ลำบากในการใช้คำพูดและภาษาท่าทางร่วมกันบกพร่อง ในการสบตา หรือบกพร่องในการเข้าใจภาษาท่าทาง บกพร่องในการแสดงออกทางสีหน้า
3) บกพร่อง ในการสร้างรักษาและเข้าใจความสัมพันธ์ เช่น มีความ ลำบากในการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละ บริบทมีความยากลำบากในการเล่นตามจินตนาการและ การมีเพื่อน
B.มีแบบแผนพฤติกรรมหรือความสนใจหรือ กิจกรรมที่จำกัดหรือซ้ำๆแสดงออกอย่างน้อย 2 ข้อ ใน ปัจจุบันหรือได้จากประวัติได้แก่
1) มีการเคลื่อนไหว ซ้ำๆ โยกไปโยกมา ใช้วัตถุสิ่งของซ้ำๆ พูดซ้ำๆ เช่น เคลื่อนไหวซ้ำๆ การเล่นของเล่นซ้ำๆ พูดตาม พูดวลีที่ มีลักษณะเฉพาะ
2) ยึดติดกับรูปแบบการทำกิจกรรม การใช้คำพูดหรือท่าทาง เช่น ยึดติดกับความคิด กล่าว ทักทายเป็นทางการ ยึดติดกับเส้นทางหรือการรับ ประทานอาหารที่เหมือนเดิม ทุกข์ทรมานเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
3) มีความสนใจจำกัด หรือยึด ติดอย ่างมากทั้งในภาวะปกติหรือสิ่งที่สนใจ เช่น หมกมุ่นกับวัตถุที่ผิดปกติเกินขอบเขต
4) ระบบ ประสาทรับสัมผัสไวเกินไป หรือเฉื่อยเกินไป หรือสนใจ ตัวกระตุ้นสัมผัสอย่างไม่เหมาะสม เช่น ไม่แสดงความ รู้สึกต่อความปวด หรืออุณหภูมิการตอบสนองที่ไม่พึง ประสงค์ต่อเสียง หรือพื้นผิว สัมผัสหรือการดมกลิ่นที่ มากเกินไป หลงใหลในวัตถุที่มีแสง หรือเคลื่อนไหว
[NPC5]การดูแลเด็กออทิสติกผ่านมุมมองของมารดาซึ่ง เป็นพยาบาล ทำให้เกิดการเรียนรู้ว่าความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการ และระดับความรุนแรงของโรคออทิซึม สเปคตรัมเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นอย่างมากต่อผู้ดูแล เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นและพาเด็ก เข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพื่อให้เด็กเข้าสู่การส่งเสริม พัฒนาอย่างเร็ว และเมื่อเด็กได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น โรคออทิซึมสเปคตรัม การเลือกวิธีที่ช่วยเหลือเด็กต้อง เลือกให้เหมาะสมกับระดับความรุนแรงของอาการที่เด็ก มีและใช้การผสมผสานหลายวิธีได้แก่การช่วยเหลือจาก บุคลากรทางการแพทย์การเสริมพลังครอบครัว การ ประสานงานกับโรงเรียน และการส่งเสริมศักยภาพของ เด็ก คาดว่าจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น