tripoweryoga

ความพร่องทางการพัฒนาการเด็กออทิสติก

ความพร่องทางการพัฒนาการเด็กออทิสติก

ความพร่องทางการพัฒนาการเด็กออทิสติก

slotxo

อาการแสดงออกในช่วงแรกของ วัยแห่งการพัฒนา (early developmental period) (แสดงออก ชัดเจนเมื่อ ความคาดหวังทางสังคม เกินกว่าความ สามารถที่มีอย่างจำกัด) อาการส่งผลต่อความบกพร่องในด้านสังคม อาชีพ หรือหน้าที่การทำงานอื่นที่สำคัญ ไม่สามารถอธิบายจาก ความบกพร่องทางสติ ปัญญา (intellectual disability) หรือความล่าช้าทาง พัฒนาการทุกด้าน (globaldevelopmentaldelay)

xoslot

สำหรับอาการของเด็กออทิสติก จะมีความพร่อง ทางพัฒนาการโดยจะมีอาการ และอาการแสดงที่พบได้ ตั้งแต่ระดับรุนแรง เพียงเล็กน้อยจนถึงระดับ ที่รุนแรง มาก เด็กออทิสติกแต่ละ คนจะมีอาการที่แตกต่างกันใน รายละเอียดของความ บกพร่อง และตามระดับของความ รุนแรงอาการที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ มีความพร่องทาง ด้านภาษา เช่น พูดช้ากว่าเกณฑ์ บางรายไม่พูดหรือ บางรายมีภาษาเฉพาะของตนเองหรือพูดซ้ำๆ มีปัญหา พฤติกรรม และอารมณ์บางรายมี พฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง บางรายมีภาวะปัญญาอ่อนร่วมด้วย 8 นอกจากนี้ อาการของเด็กออทิสติก ยังขึ้นกับระดับเชาวน์ปัญญา และโรคร่วมของเด็กออทิสติก ซึ่งทำให้เด็กออทิสติก แต่ละคนมีอาการแสดงของ ความบกพร่องที่แตกต่างกัน ออกไป การสังเกตอาการ ของเด็กออทิสติก ที่มีอาการ รุนแรงมากสามารถสังเกตเห็น ได้อย่างชัดเจน แต่ใน กรณีที่เด็กออทิสติก มีอาการไม่รุนแรง การสังเกตต้อง อาศัย จิตแพทย์เด็ก และวัยรุ่นที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อ ช่วยในการประเมินซึ่งเด็กออทิสติก บางคนอาจต้อง ประเมิน และติดตามระยะหนึ่งจึงจะได้ข้อสรุปที่แน่นอน ในส่วนของกรณีศึกษา ช่วงแรกที่มารดาไม่แน่ใจใน อาการที่เกิดขึ้น ซึ่งนำมาสู่การวินิจฉัยที่ล่าช้าระดับความรุนแรงของ เด็กออทิซึมสเปคตรัม สามารถ แบ่งเป็น 3 ระดับ ตามระดับทักษะ ทางสังคม การสื่อสาร และพฤติกรรมซ้ำๆ นำไปสู่การช่วยเหลือที่ เฉพาะเจาะจงของเด็กแต่ละคนดังนี้
ระดับความรุนแรงของเด็กออทิซึมสเปคตรัม
ระดับ 3 ต้องการ การช่วยเหลือ สนับสนุนอย่างสูงมาก (Requiringvery substantial support)
ทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทางสังคมทั้งที่เป็นการ ใช้คำพูด และไม่ได้ใช้คำพูดมีความ บกพร่องอย่าง รุนแรงทำให้เกิดความ บกพร่องอย่างมากในการ ทำหน้าที่ต่าง ๆ
การเริ่มต้นในการมีปฏิสัมพันธ์ ทางสังคมกับ บุคคลอื่นมีน้อยมากๆ รวมทั้งไม่ค่อยมีการตอบ สนองต่อการปฏิบัติต่างๆ ของบุคคลอื่นในสังคม เช่น บุคคลที่สามารถพูดได้ไม่กี่คำ แทบจะไม่มีการ เริ่มต้นการมีปฏิสัมพันธ์ และเมื่อมีการกระทำดัง กล่าวก็จะใช้วิธีการปฏิบัติแปลกๆ เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของตนเองเท่านั้น รวมทั้งมีการ ตอบสนองต่อการปฏิบัติทางสังคมที่ตรงไปตรงมา เท่านั้น
มีพฤติกรรมที่ไม่ยืดหยุ่น มีปัญหา อย่างรุนแรงในการเผชิญกับการ เปลี่ยนแปลง หรือมีพฤติกรรม บางอย่างที่มักทำซ้ำๆ และส่งผล รบกวนอย่างมากต่อการใช้ชีวิตใน สิ่งแวดล้อ
มีความทุกข์ใจและ/หรือมีความ ยา ก ลำ บากอย่างมากในการ เปลี่ยนแปลงสิ่งที่สนใจหรือเรื่องที่ กระทำอยู่

เครดิตฟรี

ระดับ 2 ต้องการ การช่วยเหลือ สนับสนุนอย่างมาก (Requiring substantial support )
มีความบกพร่องของทักษะ ในการติดต่อสื่อสาร ทางสังคม ทั้งที่เป็นการใช้คำพูด และไม่ใช้คำพูด แม้ว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
ไม่ค่อยมีการเริ่มต้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
มีการตอบสนองลดลง หรือมีการตอบสนองที่ผิด ปกติต่อการปฏิบัติต่างๆ ของบุคคลอื่น เช่น สามารถพูดประโยคที่ง่ายๆ ได้มีปฏิสัมพันธ์จำกัด อยู่เฉพาะเรื่องที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษ และมีการ ติดต่อสื่อสารที่ ไม่ใช้คำพูดด้วยวิธีแปลกๆ อย่างเห็น ได้ชัด
มีพฤติกรรมที่ไม่ยืดหยุ่น มีปัญหา ในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง หรือมีพฤติกรรมอื่นๆ ที่กำหนดขึ้น และกระทำซ้ำๆ บ่อยมาก จนเห็น ผลชัดและส่งผลต่อการใช้ชีวิตใน หลายๆ บริบท
มีความทุกข์ใจ และ/หรือมีความ ยากลำบากในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ สนใจหรือเรื่องที่กระทำอยู่
ระดับ 1 ต้องการ การช่วยเหลือ สนับสนุน (Requiringsupport)
ถ้าไม ่ได้รับการช ่วยเหลืออย ่างเหมาะสม จะสามารถสังเกตเห็นความบกพร่องของการติดต่อ สื่อสาร ทางสังคมได้อย่างชัดเจน
มีความยากลำบากในการริเริ่มการมีปฏิสัมพันธ์ ทางสังคม
อาจมีความสนใจต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ลดลง
มีพฤติกรรมที่ไม่ยืดหยุ่นทำให้ส่งผล อย่างมากต่อการใช้ชีวิตในบริบทต่างๆ
มีความยากลำบากในการสลับไป มาระหว่างการทำกิจกรรมต่าง ๆ
มีปัญหาในเรื่องการวางแผนและ การจัดการอย่างเป็นระบบทำให้เป็น อุปสรรคต่อการใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งพิง คนอื่น

สล็อต xo

จากเกณฑ์การวินิจฉัยในกรณีศึกษาช่วงต้นที่พบ อาการผิดปกติคือ เรื่องการเรียกไม่หัน การเริ่มต้นการ เล่นกับเด็กอื่นๆไม่เป็น การไม่ค่อยสบตา เอามือปิดหู เวลาที่ได้ยินเสียงดังๆ ถามซ้ำๆ เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ เช่นรถไฟเวลาเปลี่ยนสถานที่ในการเดินทางไปโรงเรียน หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโดยไม่บอกล่วงหน้าจะมี ความรู้สึกคับข้องใจ และจากระดับความรุนแรงของ อาการของโรคออทิซึมสเปคตรัมในส่วนของกรณีศึกษา พบว่า ชอบเล่นกับเพื่อนๆ แต่ในช่วงแรกๆ ของการ เรียนยังเข้าหาเพื่อนไม่เป็นยังมีปัญหาเรื่องการใช้ภาษา โดยมีการใช้ภาษาพูดสลับไปมา ซึ่งอาการของกรณี ศึกษาเข้าได้กับความรุนแรงของอาการในระดับ 1 ต้องการการช่วยเหลือสนับสนุน การแบ่งอาการของ โรคออทิซึมสเปคตรัมออกเป็น 3 ระดับทำให้ผู้เกี่ยวข้อง สามารถให้การช่วยเหลือที่ตามอาการที่แตกต่างกันของ เด็กออทิสติก ซึ่งในการช่วยเหลือเด็กออทิสติก เป็นสิ่ง ที่จำเป็นสำหรับเด็ก และผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพื่อ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดผลกระทบอื่นๆที่จะ ตามมา เมื่อมารดาเริ่มตั้งสติว่ากรณีศึกษาไม่ได้อยากเกิด มาเป็นแบบนี้ถ้าเขาเลือกได้ก็คงอยากมีพัฒนาที่ดี เหมือนเด็กคนอื่น ถ้าเราท้อ เรามัวแต่หาสาเหตุว่าเกิด จากอะไรเพียงแต่ช่วยให้ความรู้สึกของมารดาดีขึ้น เท่านั้น แต่กรณีศึกษาจะไม่รับการพัฒนา ช่วงเวลา ดังกล่าว มารดาต้องฝ่าฟันกับความรู้สึกของตนเองกับ อาการของลูกแต่มารดาได้รับโอกาสในการเข้าร่วม ประชุมเกี่ยวกับเด็กพิเศษทำให้ได้รับกำลังใจจากคำพูด ของคุณแม่ท่านหนึ่งที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษว่า“ถ้าเรามีลูก พิเศษ คนเป็นแม่ก็ต้องพิเศษกว่า” คำพูดนี้เองทำให้ มารดาเริ่มเข้าสู่กระบวนการบำบัดได้แก่การฝึกพูดการ ฝึกกิจกรรมเข้ากลุ่ม การช่วยเหลือจากคุณครูประจำชั้น การมีครูที่ช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดที่โรงเรียน การว่ายน้ำ และการรับประทานยาเพื่อช่วยในการควบคุมอารมณ์ ในช่วงแรกที่แพทย์แนะนำให้รับประทาน มารดามีความ รู้สึกว่าลูกเราเป็นหนักต้องขนาดรับประทานยาเลยเหรอ ยาจะมีผลข้างเคียงอะไรไหม แล้วต้องรับประทานยา ตลอดไหม แต่ด้วยการให้ข้อมูลและการให้ความมั่นใจ ของแพทย์ทำให้แม่ตัดสินใจที่จะให้ลูกรับประทานยา การบำบัดเหล่านี้ช่วยให้กรณีศึกษามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
[NPC5]จากอาการดังกล่าวทำให้เด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถ สื่อสารไม่ว่าจะเป็นความต้องการและความรู้สึกของตน ได้การเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตไม ่เป็นไปตาม พัฒนาการทำให้มีความพร่องในการดูแลตนเองไม่ว่าจะ เป็นด้านกิจวัตรประจำวัน ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับ บุคคลรอบข้างและด้านสิ่งแวดล้อมดังนั้นการช่วยเหลือ เด็กออทิสติก ให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ ของตนจำเป็นต้องมีการช่วยเหลือจากทั้งบุคลากร ทางการแพทย์ในการบำบัดรักษา การเสริมสร้างพลัง ของครอบครัวเด็กออทิสติก การประสานความร่วมมือ จากโรงเรียน และการเสริมสร้างความสามารถของเด็ก ออทิสติก