tripoweryoga

พัฒนาระบบสนับสนุนคนพิการทางสติปัญญาให้มีอาชีพที่ยั่งยืน

พัฒนาระบบสนับสนุนคนพิการทางสติปัญญาให้มีอาชีพที่ยั่งยืน

พัฒนาระบบสนับสนุนคนพิการทางสติปัญญาให้มีอาชีพที่ยั่งยืน

slotxo

กรมสุขภาพจิต เร่งพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมผู้พิการ ทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ และออทิสติก ที่อยู่ในวัย 15-18 ปี เข้าสู่การมีอาชีพ มีรายได้ ซึ่งที่ผ่านมาจัดเป็นกลุ่มที่ได้รับการจ้างงานน้อยที่สุด โดยให้หน่วยงานในสังกัด 20 แห่งทั่วประเทศใช้ระบบการฝึกอบรมแบบสอนงานอย่างใกล้ชิด(job Coach) ในเบื้องต้นมีผู้พิการที่ได้รับการฟื้นฟูและมีความพร้อมที่จะก้าวสู่การฝึกทักษะด้านอาชีพที่เหมาะสมกว่า 6,000 คน

xoslot

นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพให้บุคคลที่มีความพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก เข้าถึงการมีอาชีพ ว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดระบบการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการด้านสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก ที่มีความพร้อมและความสามารถ โดยพบว่าการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มพิการทางการเคลื่อนไหว ส่วนผู้พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก ได้รับการจ้างงานน้อยที่สุด ทั้งนี้ผู้ที่บกพร่องด้านสติปัญญา ด้านการเรียนรู้และออทิสติกเป็นผู้พิการกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในความดูแลของกรมสุขภาพจิต ด้วยเหตุนี้กรมสุขภาพจิต โดยความร่วมมือของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต เป็นแกนประสานหลักระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ได้ดำเนินการดูแลและฟื้นฟูผู้พิการกลุ่มนี้ โดยมุ่งเน้นความสำคัญ 2 มิติ คือการเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพงานที่เหมาะสมกับคนพิการ และความยั่งยืนในการรักษาผู้พิการให้อยู่ในระบบการทำงาน ขณะนี้มีผู้พิการ ทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ และออทิสติก ได้รับการฟื้นฟูจนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาทักษะส่งเสริมด้านการมีอาชีพแล้วกว่า 6,000 คน
สำหรับมาตรการในการพัฒนา คือการฝึกอบรมแบบสอนงานอย่างใกล้ชิด (job Coach) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพ ความสามารถของผู้พิการทั้ง 3 ประเภทที่มีอายุ 15-18 ปี ซึ่งผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางกายและทางจิตใจมาแล้ว เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือด้านอาชีพ การปรับตัวทางสังคมต่างๆ โดยดำเนินการในโรงพยาบาลจิตเวชทั่วประเทศที่มี 20 แห่ง และอบรมผู้ปกครองเพื่อร่วมกันฝึกทักษะการทำงานให้คนพิการด้วย ที่ผ่านมามีหลายอาชีพที่ผู้พิการทางสติปัญญา และออทิสติก สามารถทำได้ดีและได้รับคำชมจากลูกค้า เช่น อาชีพคาร์แคร์ ชงกาแฟ เป็นต้น ขณะเดียวกันก็จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจสถานประกอบการที่จะจ้างคนพิการทำงาน และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

เครดิตฟรี

กองทุนสหประชาชาติเพื่อประชากร-ยูเอ็น เอฟพีเอ ร่วมลงนาม MOU กับ 3 องค์กรภาคีสร้างความเท่าเทียม แก่เยาวชนที่มีความพิการ ให้เข้าถึงอนามัยการเจริญพันธุ์
พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สิทธิด้านสุขภาพอาจเป็นที่ตระหนักรับรู้ในสังคมโลก แต่ในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์กลับถูกมองข้าม โดยเฉพาะในสังคมไทย ซึ่งอาจ ทำให้การดำเนินชีวิตของคนพิการไม่สามารถ ไปถึงเป้าหมายชีวิตที่ดีได้ ในบางรายตัดปัญหาโดยการพาไปทำหมัน ซึ่งนี่ถือเป็น การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานสิทธิวัยรุ่น ซึ่งมี 5 กระทรวงหลักทำหน้าที่ออกกฎหมายและระเบียบให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย โดยในมาตรา 5 กล่าวไว้ว่า วัยรุ่นมีสิทธิสำคัญอยู่ 6 ด้าน ได้แก่ 1.สิทธิในการตัดสินใจโดยตนเอง 2.สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ 3.สิทธิในการได้รับบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 4.สิทธิในการรักษาความลับ ความเป็นส่วนตัว 5.สิทธิในสวัสดิการสังคม และ 6.สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
“แม้เราจะมีข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์ แต่ปัญหาใหญ่คือการเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะเยาวชนที่มีความพิการทางการมองเห็น และได้ยิน การร่วมมือครั้งนี้ทำให้ พ.ร.บ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีประโยชน์มากขึ้น แม้จะมีแค่ 4 องค์กรแต่ในวันข้างหน้า หวังว่าผู้พิการ ครู และผู้ปกครองจะมาเป็น พาร์ทเนอร์ในการแก้ปัญหามากขึ้น” พญ.วัชรา กล่าว
มาเซล่า ซูอาโซ ผู้อำนวยการกองทุน ประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย และผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า คนพิการ ในประเทศไทยและในโลกเพิ่มขึ้นมาก ไม่ใช่แค่ความพิการที่เยาวชนได้รับ แต่ยังรวมไปถึงในด้านกฎหมาย นโยบาย ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียม เป้าหมายของเราคือการทำให้คนพิการมีสิทธิเท่าเทียมกัน และมีสิทธิเข้าถึงบริการต่างๆ โดยไม่มีการแบ่งแยกไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม ต้องสร้างพลังให้แก่คนพิการ ให้เขามีตัวตนในสังคม เพื่อเดินหน้าเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไป “No One Left Behind” เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆ ก็ตาม
มณเฑียร บุญตัน ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า คนพิการมีสิทธิในการตัดสินใจเอง อยากจะพัฒนาสุขภาพทางเพศ อยากจะมีครอบครัว เลี้ยงดูบุตรหลานเหมือนคนอื่น แต่จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ตัวเขา เรามีหน้าที่คิดว่าทำอย่างไรให้เขาดูแลตัวเองได้ ด้วยการเสริมพลังและโอกาสให้ทุกคนเท่าเทียม
อธิษฐาน สืบประพันธ์ ตัวแทนเยาวชนคนพิการ เปิดเผยว่า การให้ความรู้ในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ครอบคลุมผู้พิการให้มากขึ้นเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะได้รู้เท่าทัน รู้วิธีรับมือ และป้องกันตัว นอกจาก ความรู้ในเรื่องอนามัยการเจริญพันธ์แล้ว ยังอยากให้สังคมมองเห็นความสำคัญในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ เช่น การเดินทาง เพราะหากมีความสะดวกมากขึ้น จะสามารถทำให้ผู้พิการแสดงศักยภาพและความสามารถมากขึ้น เพื่อให้สังคมเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อผู้พิการให้ดีขึ้นได้

สล็อต xo

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ พัฒนาชุดตรวจออทิสติก ในเด็กอ่อนกว่า 12 เดือน เครื่องแรกของไทย ช่วยกระตุ้นพัฒนาพัฒนาการ เตรียมโชว์ในเวทีวิชาการระดับโลก
นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรคออทิสติกพบมากในอันดับต้นๆ ของเด็กไทย เกิดจากความผิดปกติการทำงานของสมองตั้งแต่กำเนิด มีพัฒนาการบกพร่องทางด้านภาษา และพฤติกรรม ทั้งนี้จากสำรวจปี2558 พบเด็กอายุ 0-5 ปีมีอัตราป่วย 6 ต่อ 1,000 คน เพิ่มขึ้น 6 เท่าในรอบ 11 ปี คาดว่าทั่วประเทศมีผู้ป่วยประมาณ 4 แสนคน รายใหม่ปีละประมาณ 5 พันคน เฉลี่ยวันละ 13 คน เข้าถึงบริการรักษาร้อยละ 44 ทั้งนี้ภาวะนี้แม้รักษาไม่หายขาดแต่ช่วยให้ใช้ชีวิตได้ปกติและจะได้ผลดีที่สุดเมื่ออายุต่ำกว่า 3 ขวบ แต่ส่วนใหญ่จะเริ่มหลังอายุ 3 ขวบไปแล้ว
ล่าสุด สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ ได้พัฒนาทีดาส (Thai Diagnostic Autism Scale :TDAS ) เครื่องมือตรวจวินิจฉัยภาวะออทิสติกได้ตั้งแต่อายุ 12-48 เดือนได้ผลสำเร็จ แม่นยำสูง มาตรฐานเทียบเท่าเครื่องมือระดับนานาชาติ ได้ยื่นจดลิขสิทธิ์แล้ว นับเป็นเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสติกเครื่องแรกของไทยที่เตรียมใช้ในปี 2562 มั่นใจว่าจะช่วยเด็กออทิสติกได้รับการรักษาเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังเตรียมนำเสนอในเวทีประชุมออทิสติกโลก ที่ประเทศอังกฤษในวันที่ 27-28 ก.ย.นี้ด้วย
พญ.กาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ รักษาการ ผอ.สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เด็กออทิสติร้อยละ 50 จะไม่สามารถพูดสื่อสารได้ ร้อยละ 50 จะมีไอคิวต่ำ โดยในช่วงขวบปีแรกเด็กมักจะไม่สบตา เรียกชื่อก็ไม่หันมอง ไม่ยิ้มตอบ ไม่หัวเราะ ไม่ชอบให้อุ้ม ไม่มีท่าทีเรียกร้องความสนใจ ไม่มีภาษาท่าทางเพื่อการสื่อสาร เช่นการชี้นิ้วบอกความต้องการ ค่อนข้างเงียบ ไม่ส่ง อาการผิดปกติจะเริ่มเห็นชัดขึ้นในขวบปีที่ 2 เด็กจะพูดเป็นคำๆ ไม่ได้ และพูดภาษาต่างดาวที่ไม่มีความหมายหรือเรียกว่าภาษาจากอน (Jagon) เข้าใจคนเดียว สำหรับเครื่องมือทีดาส จะใช้ในระดับโรพ.ศูนย์ รพ.เฉพาะทาง เพื่อประเมินพฤติกรรมร่วมกับการพิจารณาของแพทย์ หากพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าผิดปกติจะมีทีมสหวิชาชีพเข้ามาแก้ไข ฟื้นฟูก่อน 3 ขวบซึ่งสมองกำลังพัฒนาก็จะได้รับการกระตุ้นกลับมาทำงานได้ดีขึ้น ความบกพร่องต่างๆ น้อยลง ไอคิวเพิ่มขึ้น
[NPC5]ด้าน พญ.ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์ กุมารแพทย์เชี่ยวชาญประจำสถาบันพัฒนาการเด็กฯ กล่าวว่า ชุดเครื่องมือตรวจวินิจฉัย ประกอบด้วย ของเล่นกระตุ้นประสาทสัมผัสของเด็ก 12 รายการ ได้แก่รถยนต์ ลูกบอล หุ่นรูปสัตว์ บล็อกไม้ โทรศัพท์ของเล่น ตุ๊กตาเด็ก ของเล่นเสริมทักษะพัฒนาการ 5 ด้านคือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหยิบจับ พัฒนาการภาษา การมอง การใช้มือและการได้ยิน พัดลมตั้งโต้ะจิ๋ว กล่องใส ชุดเป่าฟองสบู่ ชุดเครื่องครัวและอาหารจำลอง และผ้าสี่เหลี่ยม รวม 47 ชิ้น ต้นทุน 10,500 บาท การใช้ต้องใช้ 2 ส่วนประกอบกัน 1.สัมภาษณ์ผู้ปกครองครอบคลุมความบกพร่องในการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กในหลายๆ สถานการณ์ และด้านพฤติกรรมความสนใจของเด็ก และ2.การสังเกตพฤติกรรม เด็กขณะเล่นชุดเครื่องมือใน 6 กิจกรรม คือ1.การเล่นอิสระ 2.การเรียกชื่อ 3.เก็บของเล่นใส่กล่อง 4.เป่าฟองสบู่ 5. ทำอาหาร 6.จ๊ะเอ๋ และปูไต่ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที.
Cr.https://www.thaihealth.or.th/