tripoweryoga

วิธีการศึกษาเด็กออทิสติก

วิธีการศึกษาเด็กออทิสติก

วิธีการศึกษาเด็กออทิสติก

slotxo

เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง ประชากรที่ศึกษา เป็นเด็กออทิสติกที่เข้ามารับบริการที่กอง เวชศาสตร์ใต้ น้ำ และการบิน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกตามเกณฑ์ DSM-IVTR15 มีอายุระหว่าง 2 -15 ปี ไม่มีภาวะปัญญาอ่อน (mental retardation (MR) เป็นเด็กที่แพทย์ผู้ให้การ รักษาเห็นว่าจำเป็นต้องได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจน ความดันสูง (HBOT) และสมัครใจเข้ารับการบำบัด รักษาด้วยออกซิเจนความดันสูง ไม่มีภาวะติดเชื้อทาง เดินหายใจ ไซนัส และหูอักเสบ และไม่เคยได้รับการ บำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูง

xoslot

เมื่อคัดเลือกเด็กตาม เกณฑ์การคัดเลือกแล้ว จะได้กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ เจาะจงเข้าสู่กลุ่มทดลอง เพียงกลุ่มเดียว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัยคำนวณโดย ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Medcalc โดยสูตร Sampling: comparison of means ที่ใช้ค่า means difference และ standard deviation ของกลุ่มเด็กออทิสติกก่อน และ หลังได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูงกำหนด ค่า และมีผลการคำนวณ ดังนี้ type I error- Alpha = 0.05, type II error- Beta = 0.20, means difference = 32.89, standard deviation 1 = 15.21, standard deviation 2 = 24.22; minimal required sample size = 6 ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 ราย แต่ระหว่างดำเนินการวิจัย มีเข้าร่วมการผู้วิจัยถูกคัดออก 1 ราย เนื่องจากมีภาวะหูอักเสบ จึงเหลือกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 9 ราย โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคนของ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล รหัส 190/2555 (EC3)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครดิตฟรี

  1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วม การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับสติปัญญา และประวัติการบำบัดรักษา
  2. Hyperbaric oxygen therapy : HBOT คือ การให้ผู้ป่วยหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ (ร้อยละ 100) ภายใต้ความกดบรรยากาศที่สูง ภายในห้องปรับ บรรยากาศ ซึ่งเป็นการรักษาแบบ ไม่กระทบกระเทือนต่อ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย (non Invasive) ผู้ป่วยจะได้รับ การตรวจร่างกายเพื่อดู ความพร้อมของร่างกายก่อนเข้า เครื่อง hyperbaric chamber ขณะรับการบำบัดด้วย ออกซิเจนความดันสูง จะเข้าไปอยู่ในห้องที่ปิดสนิทที่ เพิ่มความดันภายในให้สูง 1.5 บรรยากาศ และให้เด็ก หายใจเอาออกซิเจนบริสุทธิ์ ร้อยละ 100 โดยใช้หมวก ครอบศีรษะนานครั้งละหนึ่งชั่วโมงออกซิเจนก็จะซึม เข้าไปในกระแสโลหิต และไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ทั่วร่างกายรวมทั้งสมองด้วยเด็กจะได้รับการรักษาทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ (5 ครั้ง/สัปดาห์) ใช้ระยะ เวลาทั้งหมดรวม 40 ครั้ง โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล ระหว่างการรักษาทุกวัน
  3. แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Stanford-Binet Intelligence Scale : Fourth Edition (SB IV)13 วัดความ จำระยะสั้นโดยใช้แบบทดสอบย่อย Bead memory โดย เทียบคะแนน scale score ตามเกณฑ์อายุ short-term memory area
  4. แบบประเมินมาตรฐาน Autism treatment evaluation checklist (ATEC)14 ช่วยประเมินผลการ รักษาที่หลากหลายสำหรับออทิสติกทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ และยังช่วยระบุถึงประโยชน์ที่ได้จากการรักษานั้นโดย เฉพาะ สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพ หรือติดตาม พัฒนาการที่ดีขึ้นของเด็ก โดยประเมินพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน คือ การพูด และการใช้ภาษา การเข้าสังคม สติปัญญา และการรับรู้ และด้านพฤติกรรม ช่วยให้ แพทย์ ผู้ปกครองและนักวิจัยในสามารถประเมินการ รักษาสำหรับออทิสติกได้อย่างแท้จริง คะแนนที่ลดลง แสดงถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นในเด็กออทิสติก
    วิธีการศึกษา

สล็อต xo

  1. ผู้วิจัยให้เด็กออทิสติกทำแบบทดสอบ เชาวน์ปัญญา SB IV13 โดยใช้ quick screening battery มีแบบทดสอบย่อยทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ vocabulary, pattern analysis, quantitative และ Bead memory (ก่อนการบำบัด1)
  2. ผู้วิจัยให้ความรู้และชี้แจงรายละเอียดของ ข้อคำถามในแบบประเมินมาตรฐาน autism treatment evaluation checklist (ATEC)14 ให้แก่ผู้ปกครองและให้ ผู้ปกครองประเมินพัฒนาการด้วยแบบประเมิน ดังกล่าว (ก่อนการบำบัด1)
    [NPC5]3. ประเมินความจำระยะสั้นด้วยแบบทดสอบ เชาวน์ปัญญา SB IV13 แบบทดสอบย่อย Bead memory โดยเปิดกล่องลูกปัดให้เด็กดูอยู่ในระยะที่เด็กมองเห็นได้ แต่เอื้อมไม่ถึง ผู้ทดสอบถือลูกปัดไว้ในมือพร้อมอธิบาย ลูกปัดแต่ละรูปแบบให้เด็กฟังก่อนเพื่อให้เข้าใจตรง กันและเรียกได้ถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วลูกปัด 4 รูปทรง ได้แก่ รูปทรงจาน รูปทรงกรวย รูปทรงรี และรูปทรง กลม แต่ละแบบมีทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีฟ้า สีแดง สีขาว มีข้อตัวอย่าง 4 ข้อ a-d นำแผ่นภาพลูกปัดวางบน โต๊ะหน้าผู้ถูกทดสอบ (เด็ก) ให้แถวลูกปัดสีฟ้าใกล้กับ ผู้ทดสอบที่สุด แล้วพูดว่า “นี่เป็นรูปภาพของลูกปัดแต่ละ ชนิดที่มีในกล่อง” ผู้ทดสอบถือลูกปัดไว้ในมือ แล้วพูดว่า