tripoweryoga

เปิดบ้านส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กออทิสติก และเด็กพิเศษหนุนความสามารถทางศิลปะ-ไอที

เปิดบ้านส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กออทิสติก และเด็กพิเศษหนุนความสามารถทางศิลปะ-ไอที

เปิดบ้านส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กออทิสติก และเด็กพิเศษหนุนความสามารถทางศิลปะ-ไอที

slotxo

สสส.-พม.-มูลนิธิออทิสติกไทย กลุ่ม TRUE 4 หน่วยงานจับมือกันผลิตคลิปการสอนทางเลือกเพิ่มทักษะสื่อสารให้ “เด็กออทิสติก” พร้อมส่งวิดีโอสื่อรูปภาพ บัตรคำสอนวิธีล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัย ให้เครือข่ายบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 4,800 ชุดทั่วประเทศ พร้อมเปิดบ้านส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กออทิสติก และเด็กพิเศษ หนุนความสามารถทางศิลปะ-ไอที

xoslot

ภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในพิธีมอบสื่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติก เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่มูลนิธิออทิสติกไทย ว่า สสส.ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดทำคลิปวิดีโอการสอนกิจกรรมการสื่อสารทางเลือก (Augmentative Alternative Communication-AAC) เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนำมาใช้ฝึก “ทักษะการสื่อสาร” ด้วยตนเอง ทำให้เด็กมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดค่าใช้จ่ายครอบครัวในการนำลูกไปรับบริการในศูนย์ฝึกต่างๆ ด้วย
“สสส.สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการทุกประเภท นวัตกรรมทางเลือกด้วยรูปแบบที่ทำให้คนพิการมีชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมามีการจ้างงานเชิงสังคม สร้างโอกาสให้คนพิการมีงานทำ มีศักดิ์ศรี การจ้างงานในสังคมจำนวน 3,000 อัตรา เป็นความภาคภูมิใจของ สสส.ที่ทำให้คนกลุ่มนี้มีรายได้ แต่ไม่ใช่เอารายได้ไปติดเหล้า บุหรี่ เราต้องออกแบบให้เขามีสุขภาพที่ดี สสส.ยังได้พัฒนาโปรแกรมการมีงานทำ ฝึกทักษะทางสังคม พัฒนาทางเลือกในการประกอบอาชีพ พัฒนาจุดแข็งเพื่อให้เกิดโอกาส สร้างศักยภาพ รู้จักเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ชี้แจงให้สถานประกอบการเรียนรู้ที่จะเปิดโอกาสให้มีการทดลองการทำงาน และอยู่ร่วมกับคนพิการได้ ทั้งยังส่งเสริมหลักสูตรนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆ มากยิ่งขึ้นด้วย ขอชื่นชมมูลนิธิออทิสติกที่ไม่ย่อท้อตลอดชีวิตของการทำงาน บุคคลพิเศษเหล่านี้ เครือข่ายผู้ปกครอง และขอเป็นกำลังใจร่วมกันทำงาน ทั้งนี้ สสส.พร้อมที่จะยืนเคียงข้างบุคคลที่มีความจำเป็นพิเศษเดินหน้าต่อไปด้วย” ภรณีกล่าว

เครดิตฟรี

นอกจากนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ และสุขภาพของกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ รวมไปถึงครอบครัวของคนพิการทั่วประเทศ จึงจัดทำชุดสื่อ visual strategies การใช้รูปภาพช่วยในการสื่อสารของเด็กออทิสติก ในการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการใส่หน้ากากอนามัย เพื่อส่งต่อให้กับสมาชิก เครือข่ายบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั่วประเทศ จำนวน 4,800 ชุด ในการส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก และเด็กพิเศษ ในเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกในชุมชนทั่วประเทศ
ภรณีกล่าวต่อว่า สสส.ร่วมสนับสนุนโครง การสร้างเสริมศักยภาพ เครือข่ายบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้ปกครอง ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างอาชีพที่ใช้เทคโนโลยีสำหรับบุคคลที่มี ความต้องการจำเป็นพิเศษตามหลักการของ Universal Design Learning (UDL) มีคู่มือแนวทางการฝึกอาชีพด้านเทคโนโลยี สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 4 เรื่อง ได้แก่ สติกเกอร์ไลน์ เว็บไซต์ ถ่ายภาพ และภาพยนตร์สั้น และเพิ่มโอกาสการมีอาชีพและรายได้ โดยส่งเสริมนวัตกรรมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมอีกด้วย รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมเพื่อการมีงานทำของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และเสริมศักยภาพเครือข่าย อาทิ พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการมีงานทำ ฝึกทักษะทางสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่าย ผู้ปกครองของเด็กออทิสติก สนับสนุนทางเลือกในการประกอบอาชีพ และพัฒนาบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เช่น ร่วมโครงการจ้างงานหรือประกอบอาชีพอิสระ
ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวว่ามูลนิธิได้รับการสนับสนุนจาก สสส.ในการจัดทำโปรแกรมเพื่อการมีงานทำของ บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และการเสริมศักยภาพเครือข่ายแกนนำ และเยาวชนบุคคลที่มีความ ต้องการจำเป็นพิเศษ และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กลุ่มทรู และภาคธุรกิจเอกชน ร่วมส่งกำลังใจ “ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด” โดยจัดทำ “คลิปให้กำลังใจ”ที่ ผลิตโดยเยาวชนออทิสติกให้กำลังใจสังคม

สล็อต xo

ด้วยการสร้างเป็นรูปแบบ Learning Center ทำเป็น Research การพัฒนารูปแบบ Learning From Home ในโครงการ “บ้านส่งเสริมทักษะชีวิต” พัฒนารูปแบบการเรียนรู้และฝึกทักษะทั้งแบบ On Line และ Off Line นำเทคนิคการสอนระบบ “การสื่อสารทางเลือก หรือ AAC” ที่นิยมใช้ในต่างประเทศ โดยจัดสื่อการสอนบัตรภาพ บัตรคำ ร่วมกับการใช้แอปพลิเคชัน การมอบชุดการสอนงานศิลปะที่ออกแบบโดยเยาวชนออทิสติก ชุดการสอนทักษะการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย โดยมุ่งเน้นให้เด็กได้รับการฝึกทักษะที่บ้านและชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ และครอบครัว มีครอบครัวร่วมโครงการจำนวน 4,800 ครอบครัวจากทั่วประเทศ
​ สำหรับภายในงานมีการจัดกิจกรรมสาธิตการใช้ สื่อสำหรับบุคคลออทิสติก เช่น ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การสื่อสารทางเลือก (AAC) ศิลปะ การส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก ร้านกาแฟในโครงการ For All CoFFee และร้าน Art story ธุรกิจเพื่อสังคมของกลุ่มเด็กพิเศษ และบุคคลออทิสติก ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือของน้องๆ กลุ่มเด็กพิเศษ ทั้งกระเป๋า เสื้อ หมวกฯลฯ
ธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า จุติ ไกรฤกษ์ รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ตั้งใจจะมาร่วมงานนี้ แต่เนื่องจากมีงานถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) มีการปล่อยขบวนข้าราชการชำนาญการพิเศษเข้าเยี่ยมชุมชนใน กทม.ที่ยังไม่ตั้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องมาแล้ว 2-3 เดือน เพื่อเข้าไปช่วยเหลือคนพิการในชุมชนที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิการรักษาพยาบาลของรัฐ
“ขอแสดงความชื่นชม TRUE สสส.เป็นพันธมิตรที่ดี ทำงานเพื่อช่วยเหลือคนพิการมาโดยตลอด ด้วยการศึกษามีพื้นฐานการเรียนรู้ในระบบและนอกระบบ ชื่นชมคุณชูศักดิ์ จันทยานนท์ ทำงานให้กำลังใจผู้ปกครองและอาจารย์ให้มีความเข้มแข็งในการฝึกฝนน้องๆ ดึงศักยภาพความสามารถใช้ความบากบั่นให้เล่นดนตรีเยาวชน อรุณ จันทรา สสส.สร้างเสริมสุขภาวะ ไม่เคยละทิ้งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อให้ Best Practice เป็นต้นแบบในการทุ่มเทเวลาและทุ่มใจ ขณะนี้มีเครื่องมือ IT ที่จะช่วยขยายผลได้อย่างรวดเร็วขึ้น การทำงานกับเด็กออทิสติก ผู้ปกครองผนึกกำลังกายและใจ ทุกอย่างเรื่องของใจต้องมาก่อน ถ้าเรามีพลังใจที่ดี การทำงานจิตอาสาเพื่อสังคมจะยิ่งมีความชัดเจนยิ่งขึ้น น้องๆ ออทิสติกเหล่านี้ก็สามารถฝึกฝนตัวเองที่บ้านได้ มีความเข้มแข็ง แม้ในวันหนึ่งข้างหน้าพ่อแม่จะไม่ได้อยู่ด้วยแล้ว จะได้พัฒนาต้วเองเรียนรู้ความสำเร็จตามความมุ่งหมาย”
[NPC5] ประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวถึงการสนับสนุนแพลตฟอร์ม True Vlearn ในการบริหารจัดการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ว่า กลุ่มทรูได้รับเกียรติทำชุดสื่อการเรียนให้กลุ่มเด็กออทิสติก เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในชุมชนทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของน้องๆ ออทิสติก มีการประสานงานกับ 40 ศูนย์ให้สอดคล้องกับ New Normal ทั้งนี้เป็นการนำศักยภาพเทคโนโลยีในการสื่อสารมาใช้อย่างต่อเนื่อง ขันเคลื่อนพัฒนา platform พัฒนาการศึกษายุค 4.0 True We World พัฒนาการเรียนเพื่อปรับปรุงใช้ในการบริหารจัดการให้บุคคลที่เป็นออทิสติกเข้าถึงความรู้จากเทคโนโลยี การประชุมผ่านเครือข่ายมากกว่า 500 คนทั่วประเทศ True We Learn มีคลิปวิดีโอเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กออทิสติก ส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ รวบรวมความรู้ให้อยู่ในp latform พัฒนาระบบ Sim เพื่อบุคคลออทิสติกในการใช้ Sim ไม่จำกัด Data การใช้ด้วย
พิธีมอบสื่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติก ธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการ มอบสื่อให้กับหน่วยงานและองค์กรคนพิการ มีหนังสือออทิสติกเขียนโดย รศ.ดร.กุลยา ก่อสุวรรณ, ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร ถุง สสส.ชุดสุขภาวะดูแลบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พร้อมแผ่นข้อความ สสส.อย่างง่ายๆ เป็นข้อปฏิบัติในการล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ในชีวิตประจำวัน, ปราโมทย์ ธรรมสโรช นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก กรุงเทพฯ, ดร.สมพร หวานเสร็จ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก นนทบุรี, นาวาอากาศเอกเสถียร ทองทวี ผู้แทนภาคเหนือ, ทัศไนย หริรักษ์ ผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, พัชรา ไทรงาม ผู้แทนภาคใต้, อารยา แดงแสง ผู้แทนภาคกลาง