tripoweryoga

Day: May 4, 2021

หนังสือภาพ สิ่งมหัศจรรย์ของเด็กออทิสติก

หนังสือภาพ สิ่งมหัศจรรย์ของเด็กออทิสติก

หนังสือภาพ สิ่งมหัศจรรย์ของเด็กออทิสติก slotxo การอ่าน ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยพัฒนาสมองของเด็ก รวมไปถึงเด็กพิเศษอย่างกลุ่มเด็กออทิสติกด้วย การอ่านนอกจากให้ความสุขและความเพลินเพลินแล้วยังช่วยปลูกฝังสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้วัยเด็ก ดังนั้นการอ่านจึงเป็นฐานของภูมิปัญญาอันสำคัญที่จะช่วยให้เด็กออทิสติกเรียนรู้และเข้ากับสังคมได้ xoslot โรคออทิสติก คือ โรคที่มีความผิดปกติด้านพัฒนาการที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมองตั้งแต่กำเนิด แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสมองส่วนใด ทำให้ส่งผลต่อพัฒนาการทั้ง 3 ด้าน ได้แก่1.ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น ไม่กล้าสบตา ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้2.ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร เช่น พูดภาษาแปลกๆ พูดช้า หรือใช้การชี้นิ้วในการบอกความต้องการ3.ทักษะด้านการเล่น เช่น เล่นซ้ำๆ มองซ้ำๆ หมกมุ่นกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งมากเกินไป และชอบเล่นคนเดียวในปัจจุบันการรักษาทางการแพทย์ โรคออทิสติกไม่สามารถรักษาได้ แต่สามารถทำให้อาการดีขึ้น และปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ด้วยวิธีการใช้ยารักษา การปรับพฤติกรรม หรือวิธีการกระตุ้นพัฒนาการ อย่างเช่น “การอ่านหนังสือภาพ”วันนี้เราจะมาเล่าถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือกับเด็กออทิสติก โดย นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้อำนวยการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จะมาให้คำตอบว่าการอ่านหนังสือ จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กออทิสติกได้อย่างไร […]

เด็กเสี่ยง “ออทิสติก” พุ่ง

เด็กเสี่ยง “ออทิสติก” พุ่ง

เด็กเสี่ยง “ออทิสติก” พุ่ง slotxo เด็กเสี่ยง “ออทิสติก” พุ่ง อเมริกา 1 ใน 100 ขณะที่ไทยพบ 2-6 ใน 1,000 แพทย์ยันรักษาหายได้ หากตรวจพบสาเหตุก่อนอายุ 4 ขวบ นักวิทย์ไทยเชี่ยวชาญแล็บวิจัยฝรั่งเศสชี้กว่า 80% ผิดปกติจากชีวเคมี อาหาร สิ่งแวดล้อม ปัจจัยร่วม xoslot ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด มหาชน พร้อมด้วย นพ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการแพทย์ทางเลือก (ประเทศไทย) พญ.ปิยะนุช รักพาณิชย์ ผู้จัดการทั่วไป และ ผอ.ฝ่ายการแพทย์ตรัยยา รพ.ปิยะเวท ร่วมแลกเปลี่ยนความสำคัญของการแพทย์ผสมผสานต่อการเลี้ยงดูเด็กภาวะเอเอสดี […]

เด็กออทิสติก เป็นอัจฉริยะจริงหรือ?

เด็กออทิสติก เป็นอัจฉริยะจริงหรือ?

เด็กออทิสติก เป็นอัจฉริยะจริงหรือ? slotxo เราอาจเคยเห็นอัจฉริยะที่เป็นออทิสติกผ่านภาพยนตร์หลายเรื่อง ทำให้บางคนคิดและติดภาพว่าออทิสติกต้องเป็นอัจฉริยะทุกคน แต่ในความเป็นจริงแล้วพบว่า มีเพียงเกือบร้อยละ 10 ของเด็กออทิสติกที่มีความเป็นอัจฉริยะอยู่ในตัว โดยอาจเป็นอัจฉริยะเฉพาะด้าน หรือหลาย ๆ ด้านพร้อมกัน และบางคนก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่เด็ก ในขณะที่บางคนต้องรอเวลา และโอกาสในการแสดงออก xoslot สิ่งสำคัญคือ พ่อแม่หรือผู้ดูแลใกล้ชิดควรส่งเสริมความสามารถที่เด็กออทิสติกมีอยู่ ควบคู่ไปกับการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อจะได้ดึงศักยภาพในตัวเด็กออกมาใช้ได้เต็มที่ เพราะโดยส่วนใหญ่ เมื่อเด็กถูกระบุว่าเป็นออทิสติกแล้ว มักจะถูกมองข้ามเรื่องความเป็นอัจฉริยะและมุ่งแต่จะแก้ไขข้อบกพร่องของเขาเพียงอย่างเดียว ทำให้พ่อแม่อาจหมดกำลังใจได้ง่าย เนื่องจากมองเห็นแต่ปัญหา มองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จึงควรส่งเสริมความสามารถในตัวลูก ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นความสามารถพิเศษเสมอไป แต่เป็นสิ่งที่เด็กสามารถทำได้ เช่น ส่งเสียงอะไรได้บ้าง พูดคำว่าอะไรได้บ้าง เล่นอะไรเป็นบ้าง ดูแลช่วยเหลือตัวเองในเรื่องอะไรได้บ้าง แล้วค่อยขยายความสามารถที่ทำได้เหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำบ่อย ๆ ค่อย ๆ สอนเขาเพิ่มในเรื่องอื่น ๆ ที่เขาพอทำได้ นอกจากนี้การส่งเสริมให้เด็กได้เล่นของเล่นหรือทำกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น […]

พัฒนาระบบสนับสนุนคนพิการทางสติปัญญาให้มีอาชีพที่ยั่งยืน

พัฒนาระบบสนับสนุนคนพิการทางสติปัญญาให้มีอาชีพที่ยั่งยืน

พัฒนาระบบสนับสนุนคนพิการทางสติปัญญาให้มีอาชีพที่ยั่งยืน slotxo กรมสุขภาพจิต เร่งพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมผู้พิการ ทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ และออทิสติก ที่อยู่ในวัย 15-18 ปี เข้าสู่การมีอาชีพ มีรายได้ ซึ่งที่ผ่านมาจัดเป็นกลุ่มที่ได้รับการจ้างงานน้อยที่สุด โดยให้หน่วยงานในสังกัด 20 แห่งทั่วประเทศใช้ระบบการฝึกอบรมแบบสอนงานอย่างใกล้ชิด(job Coach) ในเบื้องต้นมีผู้พิการที่ได้รับการฟื้นฟูและมีความพร้อมที่จะก้าวสู่การฝึกทักษะด้านอาชีพที่เหมาะสมกว่า 6,000 คน xoslot นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพให้บุคคลที่มีความพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก เข้าถึงการมีอาชีพ ว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดระบบการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการด้านสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก ที่มีความพร้อมและความสามารถ โดยพบว่าการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มพิการทางการเคลื่อนไหว ส่วนผู้พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก ได้รับการจ้างงานน้อยที่สุด ทั้งนี้ผู้ที่บกพร่องด้านสติปัญญา ด้านการเรียนรู้และออทิสติกเป็นผู้พิการกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในความดูแลของกรมสุขภาพจิต ด้วยเหตุนี้กรมสุขภาพจิต โดยความร่วมมือของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ […]

กรมสุขภาพจิตแนะ สังคมให้ที่ยืน “กลุ่มออทิสติก”

กรมสุขภาพจิตแนะ สังคมให้ที่ยืน “กลุ่มออทิสติก”

กรมสุขภาพจิตแนะ สังคมให้ที่ยืน “กลุ่มออทิสติก” slotxo 2 เมษายนของทุกปี ตรงกับวันออทิสติกโลก ปีนี้ เน้นการรณรงค์ส่งเสริมพลังครอบครัวในการดูแลเด็กออทิสติกให้เปิดใจ ยอมรับโดยไม่มองว่าเด็กเป็นส่วนเกินของครอบครัว และสังคม xoslot นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างความตระหนัก เนื่องในวันออทิสติกโลก (Autistic Awareness Day) ประจำปี 2561 และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณป่าชายเลน ที่ศูนย์ธรรมชาติศึกษากองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี โดยมีผู้ปกครองบุคคลออทิสติก 60 ครอบครัว บุคคลออทิสติกจากโครงการฝึกทักษะทางสังคม และอาชีพแก่ผู้ป่วย กลุ่มอาการออทิซึมสเปคตรัม 40 คน เข้าร่วมนพ.สมัย กล่าวว่า วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ตรงกับวันออทิสติกโลก […]

กระซิบเด็กออทิสติก แก้พฤติกรรมต่อต้านได้

กระซิบเด็กออทิสติก แก้พฤติกรรมต่อต้านได้

กระซิบเด็กออทิสติก แก้พฤติกรรมต่อต้านได้ slotxo สถาบันราชานุกูล เผยข่าวดีเด็กออทิสติกอายุ 6-18 ปี และมีพฤติกรรมก้าวร้าว ต่อต้านการฝึกของพ่อแม่ ผลการศึกษาพบว่า การกระซิบด้วยข้อความเชิงบวกสั้นๆ ที่หูซ้ายขณะเด็กหลับหลังเข้านอนประมาณ 20 นาที ทำเพียง 1 นาทีทุกคืนติดต่อกัน 3 เดือน ให้ผลลดพฤติกรรมต่อต้าน xoslot าวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ภายหลังการตรวจเยี่ยม สถาบันราชานุกูล กทม. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายในปี 2561 สถาบันแห่งนี้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคจิตเวชในเด็กทุกชนิด และเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการดูแลฟื้นฟูบุคคลที่พิการด้านสติปัญญา การเรียนรู้ เช่น เด็กกลุ่มอาการดาวน์ ออทิสติกในระดับอาเซียน ให้บริการควบคู่การวิจัยและพัฒนาวิชาการเพื่อใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ ซึ่งพบว่ามีการพัฒนาที่ก้าวหน้ามากทั้งการจัดบริการรักษาด้วยยา การฝังเข็ม การฝึกทักษะ แก้ไขความพิการเด็กโดยสหวิชาชีพอย่างครบวงจร ไม่แพ้ประเทศใดในอาเซียน ให้บริการที่เป็นมิตร เด็กรู้สึกอบอุ่นใจ ไม่กลัวการรักษา และมีความก้าวหน้าด้านวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานการดูแลเด็ก […]