tripoweryoga

Day: May 7, 2021

พฤติกรรมที่ผิดปกติในเด็กหรือบุคคลออทิสติก

พฤติกรรมที่ผิดปกติในเด็กหรือบุคคลออทิสติก

พฤติกรรมที่ผิดปกติในเด็กหรือบุคคลออทิสติก slotxo ประการหนึ่งของเด็กกลุ่มออทิสติก พฤติกรรมที่ผิดปกติในเด็ก หรือบุคคลออทิสติกดังกล่าวจะแสดงออกใน 3 ลักษณะใหญ่ๆดังนี้ xoslot 1.กิจกรรมความสนใจที่ซ้ำๆ ยากต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น ติดของบางอย่าง กินอาหารแต่เพียงบาง อย่างซ้ำเล่นอะไรซ้ำๆ กิริยาบางอย่างซ้ำๆซากๆ เป็นต้นว่า การหมุนวนตัวเอง การเล่นมือ การเอาวัตถุมาเคาะการเอามือเคาะตามพื้นผิวต่างๆ การเดินเขย่งเท้า การวิ่งพล่านไปมาไม่อยู่นิ่ง ชอบดมสิ่งของต่างๆ ชอบแกะแคะเก็บกินสิ่งต่างๆ ที่เด็กหรือคนปกติไม่ทำ ชอบลงไปนอนคลุกกับพื้น ชอบปีนป่าย สนใจแสงและวัตถุเคลื่อนไหว หยีตามองแสงอาทิตย์ได้นานๆ จ้องมองไฟนีออนได้นานๆชอบปีนขึ้นไปนั่งบนโต๊ะ บนหลังตู้สูงๆ จะเอาอะไรก็ไม่พูดไม่บอกใช้วิธีจูงมือผู้ใหญ่ไปหยิบให้ ฯลฯกิจกรรมความสนใจเหล่านี้สะท้อนออกซึ่งความผิดปกติ เป็นอันดับแรกที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยคือ เขาไม่สนใจคน ความสนใจของเด็กออทิสติกอยู่ที่สิ่งอื่นๆทั้งหมด แต่ไม่ใช่ที่คนด้วยกัน ถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนหรือกระตุ้นเขาจะไม่สนใจคน ไม่มองหน้าคนเด็กออทิสติกเมื่อตอนเล็กๆจึงไม่แปลกหน้าใครเลย2.การสูญเสียทางด้านภาษาและการสื่อความหมาย ทั้งภาษาพูดและภาษาท่าทาง เป็นที่ทราบกันดีว่าเด็กปกติเรียนรู้ภาษาและการสื่อความหมายจากการสังเกตุและเลียนแบบผู้คนรอบข้าง แต่เด็กออทิสติกไม่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากกิจกรรมความสนใจที่หมกหมุ่นซ้ำซากดังกล่าวปิดกั้นและจำกัดพวกเขาจากการสังเกตุผู้คนรอบข้างเมื่อไม่สังเกตไม่สนใจก็ไม่เกิดการเลียนแบบ เมื่อไม่เกิดการเลียนแบบการเรียนรู้ทางด้านภาษา และการสื่อความหมายก็จึงเป็นไปไม่ได้ ฉะนั้นเด็กออทิสติกถ้าไม่ได้รับการฝึกฝน จะไม่เรียนรู้จากการ […]

ออทิสติก

ออทิสติก

ออทิสติกออทิสซึม คือ อะไรจาก DSM IV The American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistic slotxo Manual Of Mental Disorders-Fourth Edition (1994) จัดออทิสติก เป็น “pervasive developmental disorders” ซึ่งก็คือมีความผิดปกติในด้าน พัฒนาการอย่างรอบด้าน แสดงอาการอย่าง ชัดเจนในวัยเด็ก ก่อให้เกิดพัฒนาการทางด้านความ สัมพันธ์ทางสังคม และการสื่อสาร ไม่เป็นไปตามปกติ ส่งผลให้มี พฤติกรรมความสนใจ และกิจกรรมที่ผิดปกติ xoslot ลักษณะต่าง ๆ ในบุคคลออทิสติก1.เข้ากับคนอื่นได้ยาก หรือไม่ได้เลย2.ทำอะไรซ้ำ ๆ3.หัวเราะอย่างไม่มีเหตุผล4.กลัวในสิ่งไม่สมควรกลัว5.ไม่สบตาคน6.ไม่ตอบสนองต่อการสอนตามปกติ7.มีท่าทางการเล่นแปลก ๆ8.อาจไว หรือไม่ไวต่อความเจ็บปวด9.ส่งเสียงประหลาด10.ชอบอยู่คนเดียว11.ไม่ชอบให้กอด12.หมุนตัว หรือสิ่งของ13.กระตุ้นตัวเอง14.หงุดหงิด งอแง […]

ปัญหาของไฮเปอร์แอคทีฟ

ปัญหาของไฮเปอร์แอคทีฟ

ปัญหาของไฮเปอร์แอคทีฟ slotxo ในเรื่องของเด็กที่มีภาวะบกพร่องทาง ด้านการเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า “เด็กพิเศษ” นั้น นับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก และส่งผลกระทบต่ออารมณ์ สังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของเด็กมาก จึงนับเป็นความจำเป็นที่คุณพ่อคุณแม่ และคุณครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อภาวะดังกล่าวนี้เป็นอย่างดีด้วย เพราะในปัจจุบันบุคคลที่มี ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ดังกล่าวนั้นยังอยู่ในวงแคบ ทำให้มีเด็กพิเศษ จำนวนมากได้รับการปฏิเสธให้เข้า ชั้นเรียนปกติร่วมกับเด็กปกติอื่น ๆ เพราะความไม่เข้าใจของคุณครู และผู้บริหารโรงเรียนส่งผล ให้เด็กเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไข และส่งเสริมอย่างถูกวิธี xoslot นิตยสาร “บันทึกคุณแม่” ฉบับนี้ จึงขอทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่ เชื่อมโยงความเข้าใจ ระหว่างคุณพ่อคุณแม่ และคุณครูกับเด็ก พิเศษเหล่านี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่จะมาไขข้อข้องใจในแต่ละเรื่องให้อย่างละเอียด สำหรับฉบับนี้ รศ.นพ. อัมพล สูอำพัน จิตแพทย์เด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้กรุณาอธิบายใน เรื่องของเด็กที่มีความซนผิดปกติ (Hyperactive) […]

รู้และเข้าใจ เด็กออทิสติก

รู้และเข้าใจ เด็กออทิสติก

รู้และเข้าใจ เด็กออทิสติก slotxo หลังจากทราบการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าลูกมีอาการจัดอยู่ในกลุ่มออทิสติก สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทำความเข้าใจเป็นอันดับแรก ก็คือ อาการของโรค เพราะว่าโรคในกลุ่มออทิสติกนี้มีทั้งแบบที่อาการชัดเจนมาก และแบบที่อาการไม่รุนแรง เช่นเดียวกับแถบสีที่มีตั้งแต่เทาเล็กน้อย เทาเข้ม ดำ จนถึงดำมาก และเด็กแต่ละคนก็อาจมีอาการที่ไม่เหมือนกัน สิบคนสิบแบบ ร้อยคนร้อยแบบ การเข้าใจที่ถูกต้องจะช่วยลดความวิตกกังวลของพ่อแม่ลงได้ และการมีความวิตกกังวลที่มากเกินไปก็จะส่งผลต่อการดูแลเด็กได้ xoslot เด็กออทิสติกหลายรายที่อาการไม่มากนัก ก็มักจะมาพบแพทย์ช้ากว่าเด็กที่มีอาการมาก เด็กออทิสติกส่วนใหญ่มักจะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อปกติ รูปร่างหน้าตาปกติ ทำให้พ่อแม่อาจเห็นว่าเด็กไม่ได้บกพร่องอะไร ในบางครั้งอาจจะมีบางอย่างที่เก่งกว่าพี่น้องท้องเดียวกันเสียอีกคุณพ่อคุณแม่อาจสงสัยว่าหมอวินิจฉัยโรคนี้จากอะไรการวินิจฉัยโรคนี้อาศัยการสังเกตจากพฤติกรรมของเด็ก และประวัติพัฒนาการในด้านทักษะสังคมและด้านภาษา โดยให้ความสำคัญกับพัฒนาการด้านทักษะสังคมมากที่สุด ร่วมกับการพิจารณาพฤติกรรม เด็กจะมีความสนใจจำกัด ทำอะไรซ้ำๆ ไม่มีจุดประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งความผิดปกติในด้านต่างๆ มีดังนี้1 . พัฒนาการด้านสังคม หมายถึง การที่เด็กสามารถที่จะแสดงออกมาว่าเด็กมีความสนใจบุคคลอื่น ผ่านแววตา สีหน้า ท่าทาง สามารถรับรู้ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น มีอารมณ์ร่วมกับผู้อื่นและแบ่งปันความรู้สึกได้ นอกจากนั้นยังต้องมีความคิดที่อยากจะให้คนสนใจ และมีความพยายามผ่านสีหน้า แววตา […]

ค่าเฉลี่ยของคะแนนความจำ ระยะสั้นในเด็กออทิสติก

ค่าเฉลี่ยของคะแนนความจำ ระยะสั้นในเด็กออทิสติก

ค่าเฉลี่ยของคะแนนความจำ ระยะสั้นในเด็กออทิสติก slotxo สมมติฐาน 1 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความจำ ระยะสั้นในเด็กออทิสติกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติหลังได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูง xoslot ผลของการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ย ของคะแนนความจำระยะสั้นในเด็กออทิสติกเพิ่มขึ้น หลังได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูงอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) เมื่อเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความจำระยะสั้นเป็นรายคู่พบว่า หลังการบำบัดครั้งที่ 20 กับก่อนการบำบัด 1, 10, 20, 30, 40 และหลังการบำบัดครั้งที่ 40 จากหลังการบำบัด ครั้งที่ 30 และ 40 กับก่อนการบำบัด 1, 10, 20, 30 40 ทำให้คะแนนเฉลี่ยความจำระยะสั้นเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) แสดงให้เห็นว่าการบำบัด ด้วยออกซิเจนความดันสูงมีผลต่อความจำระยะสั้นใน เด็กออทิสติกหลังได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนความ ดันสูงในครั้งที่ 20, […]

วิธีการศึกษาเด็กออทิสติก

วิธีการศึกษาเด็กออทิสติก

วิธีการศึกษาเด็กออทิสติก slotxo เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง ประชากรที่ศึกษา เป็นเด็กออทิสติกที่เข้ามารับบริการที่กอง เวชศาสตร์ใต้ น้ำ และการบิน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกตามเกณฑ์ DSM-IVTR15 มีอายุระหว่าง 2 -15 ปี ไม่มีภาวะปัญญาอ่อน (mental retardation (MR) เป็นเด็กที่แพทย์ผู้ให้การ รักษาเห็นว่าจำเป็นต้องได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจน ความดันสูง (HBOT) และสมัครใจเข้ารับการบำบัด รักษาด้วยออกซิเจนความดันสูง ไม่มีภาวะติดเชื้อทาง เดินหายใจ ไซนัส และหูอักเสบ และไม่เคยได้รับการ บำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูง xoslot เมื่อคัดเลือกเด็กตาม เกณฑ์การคัดเลือกแล้ว จะได้กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ เจาะจงเข้าสู่กลุ่มทดลอง เพียงกลุ่มเดียว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัยคำนวณโดย ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Medcalc โดยสูตร Sampling: comparison […]