tripoweryoga

Day: May 9, 2021

บอร์ดคนพิการรื้อเกณฑ์ขอมีบัตรชี้ออทิสติกกว่า2แสนไม่มีบัตร-จี้สธ.ปรับเพิ่มประเภท

บอร์ดคนพิการรื้อเกณฑ์ขอมีบัตรชี้ออทิสติกกว่า2แสนไม่มีบัตร-จี้สธ.ปรับเพิ่มประเภท

บอร์ดคนพิการรื้อเกณฑ์ขอมีบัตรชี้ออทิสติกกว่า2แสนไม่มีบัตร-จี้สธ.ปรับเพิ่มประเภท slotxo บอร์ดคนพิการแห่งชาติเสนอ รื้อเกณฑ์ขอมีบัตรคนพิการ ชี้ผู้พิการออทิสติกกว่า 2 แสนคน ยังไม่มีบัตร จี้ สธ.ปรับเพิ่มประเภทความพิการ เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ พม.เตรียมใช้เงินกองทุนพิการฟื้นฟูผู้พิการ 4 ด้าน xoslot นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการแห่งชาติได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวพิการ การออกบัตร และกำหนดอำนาจหน้าที่ผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวคนพิการ การกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิและการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ…ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 19 วรรคสาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ พ.ศ.2550 โดยอนุกรรมการกำหนดเงื่อนไขได้พิจารณาให้มีการเพิ่มสถานที่ให้แก่ผู้พิการได้ยื่นขอมีบัตรประจำตัวคนพิการได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด หรือหน่วยงานของรัฐตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) และผู้ว่าฯ“คณะอนุกรรมการกำหนดอายุบัตรคนพิการที่เสนอบัตรคนพิการมีอายุ 8 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตรนั้น ดิฉันเสนอให้เหลืออายุ 60 ปี เท่ากับการขอมีบัตรประชาชน และใช้ได้ตลอดชีพ ซึ่งคณะกรรมการให้ความเห็นชอบไปดำเนินการแล้ว” นางปวีณากล่าวนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ […]

กรมสุขภาพจิตแนะ3หลัก ส่งเสริมการจ้างงานบุคคลออทิสติก

กรมสุขภาพจิตแนะ3หลัก ส่งเสริมการจ้างงานบุคคลออทิสติก

กรมสุขภาพจิตแนะ3หลัก ส่งเสริมการจ้างงานบุคคลออทิสติก slotxo นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า บุคคลออทิสติกที่จบการศึกษาหรืออยู่ในวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกมีอัตราการตกงาน มากกว่า ร้อยละ 90 จึงควรร่วมกันดูแล ช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ให้มีโอกาสในการทำงาน เช่น การส่งเสริมระบบการ เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ทั้งโปรแกรมเตรียมพื้นฐานอาชีพ (Prevocational Program) โปรแกรมการสอนงาน (Job Coach Program) หรือ การสนับสนุนให้องค์กรเอกชน หรือองค์กรผู้ปกครองได้ร่วมดำเนินการกับสถานประกอบการ ส่งเสริมการจ้างงานบุคคลออทิสติกอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise) หรือโรงงานในชุมชนของกลุ่มบุคคลออทิสติก (Community Workshop) เพื่อการมีอาชีพ และสามารถดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ xoslot ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 ได้กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องรับ ผู้พิการเข้าทำงานในลักษณะงานในอัตราที่ เหมาะสมกับผู้ปฎิบัติงาน จะช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการมีความมั่นใจในตนเอง […]

หุ่นยนต์ Bliss เพื่อนใหม่เด็กออทิสติก

หุ่นยนต์ Bliss เพื่อนใหม่เด็กออทิสติก

หุ่นยนต์ Bliss เพื่อนใหม่เด็กออทิสติก slotxo จากแนวคิดที่ Bliss ได้รับการออกแบบมาเพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก ไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะ การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผ่านการ เล่นเกมที่มีหุ่นยนต์เป็นสื่อกลาง จึงส่งผลให้เด็กได้เรียนรู้การควบคุม ตัวเองผ่านกฎกติกาของเกมที่ใช้บำบัดนั้นด้วย xoslot นอกจากทักษะด้านอารมณ์แล้ว การทำงานของหุ่นยนต์นี้ยังมาช่วยเติมเต็มและตอบสนองอาการของโรคที่เด็กออทิสติกมักชอบทำอะไรซ้ำๆ โดยหุ่นยนต์จะไม่แสดงอารมณ์เชิงลบ เช่น ท่าทีรำคาญ คำพูดเชิงตำหนิเด็ก ทำให้เด็กไม่โดนตำหนิจากการกระทำซ้ำๆ ของเขาไม่เพียงเท่านั้น หุ่นยนต์ Bliss ยังช่วยเก็บข้อมูลพัฒนาการด้านสังคมของเด็ก ซึ่งข้อมูลนี้เองจะถูกส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญนำไปวิเคราะห์ ศึกษา และวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมบำบัดให้เหมาะสม ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมมากขึ้นสำหรับผู้ป่วยกลุ่มออทิสติกที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยนำหุ่นยนต์ Bliss นี้ไปทดลองใช้ที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันราชานุกูล และบ้านเล่นและเรียนรู้ครูน้อง เพื่อเปรียบเทียบว่าระหว่างที่นักบำบัดสอนการจับคู่การ์ดกับเด็ก และนักบำบัดที่ใช้หุ่นยนต์ Bliss มาเป็นตัวช่วยในการบำบัดนั้น หุ่นยนต์ Bliss มีส่วนในการแบ่งเบาภาระเด็กได้หรือไม่ ซึ่งพบว่า เด็กสามารถตอบคำถาม สื่อสารได้เอง […]

หุ่นยนต์เพื่อเด็กออทิสติก ผู้ช่วยแพทย์ เพื่อนเล่นเด็ก

หุ่นยนต์เพื่อเด็กออทิสติก ผู้ช่วยแพทย์ เพื่อนเล่นเด็ก

หุ่นยนต์เพื่อเด็กออทิสติก ผู้ช่วยแพทย์ เพื่อนเล่นเด็ก slotxo อีกไม่นานเกินรอ เด็กออทิสติกจะมีหุ่นยนต์เพื่อนเล่น ที่มีความสามารถพิเศษเป็นผู้ช่วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วผลงานของ ผศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อตรวจระดับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสำหรับเด็กออทิสติก อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาหุ่นยนต์ที่จะทำหน้าที่หลักในการช่วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสพัฒนาเด็กออทิสติกผ่านการเล่น ให้มีพัฒนาการทางสังคมเร็วและดียิ่งขึ้น xoslot ปัจจุบัน มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดผู้ป่วยออทิสติก รวมถึงเจ้าหน้าที่พยาบาล ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับการพบแพทย์ของผู้ป่วยแต่ละคนใช้ระยะเวลาในการักษาที่ค่อนข้างนาน และยังใช้ความใส่ใจกับผู้ป่วยสูง ไม่สามารถบริหารเวลาได้แน่นอนขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยแต่ละราย ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยออทิสติกที่รอรับการบำบัดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โครงการฯ จึงได้ร่วมมือกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นทั้งของเล่น เพื่อนเล่น และเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการทางสังคมของเด็กออทิสติกสำหรับแพทย์ได้ด้วยผศ.ดร.บุญเสริม กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีการทำหุ่นยนต์ต้นแบบขึ้นมา ชื่อว่า “น้องเพื่อนใหม่” โดยมีนายอานนท์ หลีกภัย และนายธนัช กิติสุข 2 นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มจธ. พัฒนาขึ้น โดยออกแบบรูปร่างภายนอกน้องเพื่อนใหม่ให้สวยงามดึงดูดความสนใจของเด็ก เนื่องจากเด็กออทิสติกมักไม่ชอบปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ไม่สบตาคน […]

“ออทิสติก” ความหมาย และตัวตน

“ออทิสติก” ความหมาย และตัวตน

“ออทิสติก” ความหมาย และตัวตน slotxo ปัจจุบันโรคออทิสติกถูกกล่าวถึงมากขึ้น ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาทั่วโลกพบความชุกโรคออทิสติกเพิ่มขึ้นอย่างมาก เช่น ในสหรัฐอเมริกาปี 2553 พบความชุก 1 ต่อ 88 ในขณะที่ประเทศไทยเมื่อปี 2547 พบความชุกร้อยละ 0.1 ในเด็กอายุ 0-5 ปี และปัจจุบันคาดว่ามีเด็กไทยอายุ 0-18 ปี มีอาการออทิสติกเกือบ 2 แสนคน xoslot ความหมายของออทิสติกโรคออทิสติก (Autistic) เป็นโรคที่มีความผิดปกติของสมองตั้งแต่กำเนิดที่ส่งผลต่อพัฒนาการทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านการสื่อสาร ด้านการเข้าสังคม และด้านการเล่น เช่น พูดช้า พูดภาษาแปลก ไม่ส่งเสียงเรียก บอกความต้องการโดยการชี้นิ้วทำตามคำสั่งง่าย ๆ ไม่ได้ […]

อย.ยันไม่ถอดยารักษาออทิสติกออกจากบัญชียาหลัก ขอผู้ปกครองอย่าหวั่นวิตก

อย.ยันไม่ถอดยารักษาออทิสติกออกจากบัญชียาหลัก ขอผู้ปกครองอย่าหวั่นวิตก

อย.ยันไม่ถอดยารักษาออทิสติกออกจากบัญชียาหลัก ขอผู้ปกครองอย่าหวั่นวิตก slotxo อย.ยันยังไม่มีนโยบายถอดยารักษากลุ่มออทิสติก ทุกกลุ่มออกจากบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยเฉพาะยาริสเพอร์ริโดน (Risperidone) ซึ่งมีทั้งชนิดน้ำ และชนิดเม็ดเป็นรายการยาที่ ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติอยู่แล้ว ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ขอผู้ปกครองอย่าวิตก xoslot นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร และยา เปิดเผยว่า กรณีสมาคมพ่อแม่เด็กที่เป็นออทิสติก ยื่นคัดค้านการถอดยาชนิดน้ำ ออกจากบัญชียาหลัก และให้หันมาใช้ชนิดเม็ดที่ผลิตได้เองในประเทศไทยนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) ขอชี้แจงว่า โรคออทิสติกถือว่าเป็นกลุ่มโรคที่มีสาเหตุจาก ความผิดปกติของร่างกาย ทำให้มีความบกพร่องของ พัฒนาการหลายด้าน การรักษาต้อง เสริมสร้างพัฒนาการ และเข้าโปรแกรมฝึกพฤติกรรม เพื่อลดพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม รวมทั้งรับประทานยา ในการฟื้นฟูศักยภาพ และเตรียมความพร้อมต่อกา ดำรงชีวิตอย่างอิสระสำหรับยารักษาโรคออทิสติก (Autistic disorder) […]