tripoweryoga

Day: May 11, 2021

การเพิ่มสิ่งเร้าในเด็กออทิสติก

การเพิ่มสิ่งเร้าในเด็กออทิสติก

การเพิ่มสิ่งเร้าในเด็กออทิสติก slotxo วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพฤติกรรมที่ต้องการ วิธีการ : ทำสิ่งเร้าให้น่าสนใจ เช่น ในการเรียกชื่อเด็ก อาจจะ ใช้เสียงดังขึ้น หรือสูงขึ้นเล็กน้อย ใช้เพลงประกอบ การสอนคำใหม่ๆ ข้อควรระวัง : เด็กเข้าใจผิด เช่น เข้าใจว่า ชื่อตัวเองต้องเป็นเสียง สูง ป้องกันโดยปรับเสียงให้เป็นธรรมดา เมื่อเด็กเริ่มตอบสนอง xoslot การไม่สนใจวัตถุประสงค์ : เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการวิธีการ : ไม่สนใจในพฤติกรรมที่เด็กทำข้อควรระวัง : มักไม้ค่อยได้ผล เพราะเด็กไม่ค่อยมีสังคมอยู่ แล้ว แต่มักจะเกิดโดย พ่อแม่ไม่รู้ตัว เช่น เรียกชื่อลูก เพื่อ ทดสอบว่าเด็กหันหรือไม่ แล้วเฉยๆ ไม่ทำอะไร การหันตาม เสียงเรียกชื่อจะลดลง หรือเรียกให้เด็กไปหยิบของ […]

กลยุทธการปรับพฤติกรรม

กลยุทธการปรับพฤติกรรม

กลยุทธการปรับพฤติกรรม slotxo ตัวพฤติกรรม จะต้องเป็นการกระทำของเด็กที่เห็นได้ชัดเจน เช่น กัด หยิก ฯ ไม่ใช่ลักษณะนิสัย ก้าวร้าว ทำของเสียหาย เพื่อให้การวาง แผนการแก้ไขที่ได้เจาะจงกับการกระทำที่ต้องการ หรือไม่ต้องการ เท่านั้น เป็นหัวข้อที่มีความเข้าใจผิดอยู่เป็นประจำ เพราะพ่อแม่จะกังวลกับ พฤติกรรม หลายอย่าง เช่น เด็กถุยน้ำลายใส่คน กัด บางครั้งกรีดร้อง บางทีก็ปาของใส่ ทั้งหมด คือ ความก้าวร้าว แต่ต้องเลือกแก้ไปที ละพฤติกรรม จะแก้พร้อมกันทีเดียวได้ยาก xoslot ตัวอย่างพฤติกรรมผิดปกติ หมกมุ่นอยู่กับการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เหมาะสม หรือท าซ้ า ๆ-ยึดติดกับขั้นตอนในการท ากิจวัตรประจำวันบางอย่าง ขาดความยืดหยุ่นเช่นเมื่อเดินเข้าห้องต้องปิดประตู และเปิดไฟด้วยตนเองเสมอ ถ้าคนอื่นท าให้จะกรีดร้องอาละวาด เคลื่อนไหวซ้ า […]