tripoweryoga

Day: May 17, 2021

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนศึกษาพิเศษ

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนศึกษาพิเศษ

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนศึกษาพิเศษ slotxo การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนศึกษาพิเศษไดมีการนําหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการปรับและอางอิงจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีครบทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูที่ประกอบด้วยได้แก่1)กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย2) กลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร3)กลุมสาระการเรียนรูวิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม4)กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ5) กลุมสาระการเรียนรูวิชาศิลปะ6) กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร7)กลุมสาระการเรียนรูวิชาสุขศึกษาและพลานามัย8) กลุมสาระการเรียนรูวิชาการงานและเทคโนโลยี (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ) แตในการใชหลักสูตรสถานศึกษา ใชกับนักเรียนออทิสติกไมคอยไดผล เพราะนักเรียนออทิสติกแตละคนมีปญหาที่แตกตางกัน ในดานการสื่อสาร ปฎิสัมพันธทางสังคม และพฤติกรรม ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนไมตรงกับปญหาและความตองการในแตละคน จึงจําเปนตองมีการจัดการที่เหมาะสม ซึ่งมีแนวทางหนึ่งคือ การปรับพฤติกรรม ในการปรับพฤติกรรมนี้ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือนักเรียนออทิสติกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียน เพื่อใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึ่งประสงคและลดพฤติกรรมซ้ําๆ xoslot ทั้งนี้วิธีการชวยเหลืออื่นๆ สําหรับเด็กออทิสติก จะมีการใชยาซึ่งทางแพทยจะผูวินิจฉัยดานกิจกรรมบําบัดจะมีนักกิจกรรมบําบัดประเมินปญหาและพฤติกรรมไปทําการรักษา และดานการศึกษาสวนใหญมุงประเด็นไปที่ดานที่มีความบกพรองชัดเจน ดังนี้ การสื่อสาร เชนการฝกพูดการมีปฏิสัมพันธทางสังคมหรือทักษะทางสังคมมีการชวยเหลือในวิธีตางๆ เชน การสอนทักษะทางสังคมเปนตน สวนในดานพฤติกรรม นักการศึกษาหลายคนมักมองขามการชวยเหลือในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อชวยลดพฤติกรรมซ้ําๆ ของเด็กออทิสติก ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวนั้น ผูวิจัยไดเล็งเห็นวาเปนกิจกรรมสําคัญที่จะชวยลดพฤติกรรมซ้ําๆ ของเด็กออทิสติกไดเนื่องจากกิจกรรมการเคลื่อนไหวเปนการเสริมสรางพัฒนาการของเด็กทั้งทางดานรางกายอารมณสังคม รวมทั้งดานสติปญญาดวย การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวจัดเปนการสรางโอกาสการเรียนรูใหแกเด็กพิเศษไดทางหนึ่ง (กานดา โตะถม. 2551: […]

สงสัยออทิสซึม ไม่ต้องรอวินิจฉัย

สงสัยออทิสซึม ไม่ต้องรอวินิจฉัย

สงสัยออทิสซึม ไม่ต้องรอวินิจฉัย slotxo โรคออทิสติกเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมองที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติ 3 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่ ด้านสังคม ด้านภาษา และเกิดพฤติกรรมซ้ำ ๆ โดยสามารถสังเกตพบได้ก่อนอายุ 3 ขวบ หากพบลักษณะที่น่าสงสัยควรเข้ารับการคัดกรองโรค เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่บกพร่อง และปรับพฤติกรรมตั้งแต่อายุน้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง แม้ไม่หายขาดแต่เด็กจะมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ดีขึ้น ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าโรงเรียนได้ตามวัย xoslot พฤติกรรมที่น่าสงสัย…ด้านสังคม (ไม่สบตา)เช่น ไม่สนใจใคร ไม่สบตา ไม่หันตามเสียง เล่นกับเพื่อนไม่เป็น กลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวด้านการสื่อสาร (ไม่พาที ไม่ชี้นิ้ว)เช่น ไม่พูดตามเกณฑ์ เคยพูดได้แล้วหยุดพูด พูดเลียนแบบ พูดภาษาต่างดาว ไม่แสดงท่าทางบอกถึงความต้องการ (การชี้นิ้ว)ด้านพฤติกรรมเช่น มีการเคลื่อนไหวร่างกายซ้ำ ๆ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวต่อสิ่งใหม่ ๆ […]

ปรัชญาเบื้องต้นของการพัฒนาเด็กออทิสติก

ปรัชญาเบื้องต้นของการพัฒนาเด็กออทิสติก

ปรัชญาเบื้องต้นของการพัฒนาเด็กออทิสติก slotxo ความเป็นอยู่อย่างเด็กทั่วไป (Normalization)ให้ปฏิบัติต่อเขาเหมือนอย่างเด็กปกติทั้งในบ้านและสังคม ด้วยการให้เขาช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ การดำเนินชีวิตอย่างปกติธรรมดาของเด็กควรอยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครอง ผู้ดูแล เพื่อความปกติสุขของเขา สื่งแวดล้อมในด้านการเรียนรู้ (Learning Environment)เด็กควรได้มีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ในทุกที่อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ ความสามารถและสติปัญญา ทั้งในบ้านและโรงเรียน ด้วยการฝึก การดูแล การบริการสนับสนุน ตามความต้องการจำเป็น เพื่อจุดมุ่งหมาย ที่เป็นไปได้ในชีวิตของเขา โดยผู้มีความชำนาญในการสอน สิ่งแวดล้อมของครอบครัว (Home Environment)ต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว มีความรับผิดชอบที่เสมอภาคกัน ในจุดประสงค์เดียวกัน ให้เขาได้เรียนรู้ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ให้ความนับถือตามอายุจริงของเขา ให้เขาสามารถผ่อนคลาย และ ใช้เวลาว่างในสิ่งที่เขาชอบเป็นการส่วนตัวได้ ยอมรับนับถือในความแตกต่างระหว่างบุคคล (Respect for the Individual)ยอมรับนับถือในความสามารถของเขา ตามศักยภาพที่เขาทำได้ xoslot สาเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กออทิสติกสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป ทำให้เด็กส่งเสียงงอแง เด็กบางคนพอเข้าไปในห้องเรียนที่มีอุณหภูมิที่ตนไม่เคยชินก็จะอยู่นิ่งไม่ได้เลย ในขณะที่ห้องเรียนเก่า สามารถอยู่นิ่งได้ความเจ็บป่วย […]

กลยุทธการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก

กลยุทธการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก

กลยุทธการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก slotxo การปรับพฤติกรรมในเด็กออทิสติก เป็นกระบวนการที่มีประโยชน์ ทั้งในด้านพัฒนาการและแก้ปัญหาที่รบกวนครอบครัว ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นคือ เรื่องของเทคนิคพฤติกรรมศาสตร์ ความเข้าใจอาการและวิธีการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก นอกจากความรู้ ความเข้าใจแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการปฏิบัติคือ บรรยากาศ อารมณ์ความรู้สึกจะต้องดี สื่อให้เด็กรับรู้ ถึงความสุขที่มีอยู่ในสังคม ดึงเด็กออกจากโลกของต้วเอง xoslot เทคนิคพื้นฐานเทคนิคหลักในทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้บ่อยในเด็กออทิสติกมีดังนี้ การจับทำและจับให้หยุดวัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ หรือหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์วิธีการ : ใช้การช่วยเหลือใดๆก็ได้ ที่ทำให้เด็กทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น หรือ หยุดยั้งพฤติกรรม ไม่พึงประสงค์ ซึ่งมักเป็นเรื่องที่อันตราย เช่นจับเด็กไม่ให้เล่นมีด จับมือเด็กจับช้อนกินข้าว ป้องหน้า เพื่อให้เด็กมอง สะกิดเด็กเมื่อเรียกชื่อ เป็นต้นข้อควรระวัง : เมื่อทำแล้วต้องลดการช่วยเหลือลงจนเด็กทำเองได้ การจับให้หยุดต้องระวังเด็กโมโห การให้รางวัลวัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กทำพฤติกรรมที่เราต้องการมากขึ้นวิธีการ : ให้ของที่เด็กชอบ จะเป็นขนม การตบมือ […]

ปล่อยลูกน้อยไว้กับ “ทีวี” “แท็บเล็ต” เสี่ยงเป็น “ออทิสติกเทียม”

ปล่อยลูกน้อยไว้กับ “ทีวี” “แท็บเล็ต” เสี่ยงเป็น “ออทิสติกเทียม”

ปล่อยลูกน้อยไว้กับ “ทีวี” “แท็บเล็ต” เสี่ยงเป็น “ออทิสติกเทียม” slotxo ทุกวันนี้บางครั้งหันไปเห็นคุณแม่นั่งทานข้าว เล่นมือถือ แล้วปล่อยให้ลูกนั่งสไลด์ไอแพดเล่น หรือบางคนอาจจะอยากปั่นงานที่บ้าน เลยเปิดทีวีช่องการ์ตูนให้ลูกน้อยดู พร้อมกองขนมข้างตัว เชื่อหรือไม่ว่าสิ่งเลห่านี้หากทำบ่อยๆ นานๆ จนลูกน้อยชิน อาจทำให้ลูกน้อยขาดพัฒนาทางร่างกายและสมองอย่างที่ควรจะเป็น จนกระทั่งรู้ตัวอีกที เด็กๆ อาจเสี่ยงโรค “ออทิสติกเทียม” ได้ xoslot “ออทิสติกเทียม” คืออะไร?ทุกคนคงรู้จัก “ออทิสติก” ที่หมายถึงความผิดปกติในสมองของเด็ก ที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำๆ และจำกัด จนทำให้สมอง และร่างกายขาดการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย จนทำให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ช้ากว่าเด็กคนอื่นในวัยเดียวกัน สำหรับ “ออทิสติกเทียม” เป็นความผิดปกติของสมองเช่นเดียวกัน แต่มีสาเหตุมาจากการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมือนออทิสติกแท้ทีมีความผิดปกติจากสมองของเด็กเอง อาจจะตั้งแต่แรกเกิด หรือตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาพฤติกรรมเสี่ยง “ออทิสติกเทียม”ไม่สบตากับคนที่พูดด้วยทำอะไรซ้ำๆอายุเกือบ 2 ขวบ แต่ยังพูดไม่ได้ หรือพูดแต่ภาษาที่คนอื่นไม่เข้าใจไม่แสดงท่าทาง หรือส่งเสียงเรียกไม่ตอบสนองต่อแสง […]

ลักษณะเฉพาะและอาการของผู้ป่วยออทิสติก

ลักษณะเฉพาะและอาการของผู้ป่วยออทิสติก

ลักษณะเฉพาะและอาการของผู้ป่วยออทิสติก slotxo โรคนี้เกิดความบกพร่องทางพัฒนาการ แต่ไม่ได้หมายความว่าบกพร่องทางสติปัญญาออทิสติก คือ ความผิดปกติของสมองอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความบกพร่องของพัฒนาการเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสนใจ ทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษา และทักษะทางสังคม การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม xoslot ออทิสติกอาจแสดงอาการตั้งแต่วัยเด็กเล็กและต่อเนื่องไปถึงวัยผู้ใหญ่ ส่วนรูปแบบอาการออทิสติกที่แสดงออกและความรุนแรงอาจแตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคล สภาพแวดล้อม และแตกต่างกันในแต่ละช่วงชีวิตของผู้ป่วยออทิสติกเองด้วยลักษณะเฉพาะของออทิสติกลักษณะและอาการของผู้ป่วยออทิสติกนั้นอาจแตกต่างกันในแต่ละคนและแตกต่างกันไปในแต่ละสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ผู้ป่วยออทิสติกยังสามารถมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงชีวิตของพวกเขาได้อีกด้วย นั่นคือเหตุผลที่โรคออทิสติกนี้จึงมักถูกเรียกว่า “ความผิดปกติแบบสเปกตรัม (Spectrum disorder)” ซึ่งหมายถึงมีความรุนแรงและรูปแบบอาการที่ผันแปรไปได้หลายอย่างลักษณะของกลุ่มอาการออทิสติก สามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลัก ๆ ได้แก่:ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction)การสื่อสารทางสังคม (Social communication)จินตนาการทางสังคม (Social imagination)ลักษณะเฉพาะตัวเริ่มแรกของกลุ่มอาการออทิสติกมักจะสามารถสังเกตเห็นได้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปี อย่างไรก็ตามในเด็กออทิสติกบางคน อาการออทิสติกอาจจะไม่ปรากฏให้เห็นจนกว่าจะโตขึ้นกว่านั้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ผู้ป่วยออทิสติกมักรู้สึกว่า ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ได้ยาก โดยอาจจะ:ชอบปลีกตัว รักสันโดษสนใจคนอื่นน้อย หรือไม่สนใจเลยไม่เป็นมิตรไม่หลงเสน่ห์ หรือดึงดูดใจเหมือนคนอื่นทั่วไป หรือต่อต้านการสัมผัสทางกายภาพ เช่น การจูบ การกอดไม่ค่อยสบตากับคนอื่น […]