tripoweryoga

Tag: กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิตทำคู่มือพ่อแม่-ครู ดูแล ‘เด็กพิเศษวัยเอ๊าะ’

กรมสุขภาพจิตทำคู่มือพ่อแม่-ครู ดูแล ‘เด็กพิเศษวัยเอ๊าะ’

กรมสุขภาพจิตทำคู่มือพ่อแม่-ครู ดูแล ‘เด็กพิเศษวัยเอ๊าะ’ slotxo กรมสุขภาพจิต ห่วงหัวอกพ่อแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษ จัดทำคู่มือให้ความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเพศเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และการดูแลพฤติกรรมแสดง ออกทางเพศไม่เหมาะสม ซึ่งอาจพบได้ร้อยละ 30-44 เพิ่มความปลอดภัย และลดความเสี่ยงการถูกคุกคามทางเพศ แนะให้ผู้ปกครองดูแลด้วยหลักการ ” ต้อง 5 อย่า 1″ เช่น เป็นแบบอย่างช่วยเหลือ ใช้กฎเกณฑ์เด็ดเดี่ยว แต่ไม่ใช้อารมณ์ลงโทษเด็กรุนแรงสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีมีทั้งฉบับผู้ปกครองและคุณครู xoslot นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเด็กพิเศษ ว่า เด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ และสติปัญญา เช่นเด็กออทิสติก เด็กที่มีไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยปกติ เป็นต้น ซึ่งเด็กจะมีการเจริญเติบโตทางร่างกายเช่นเดียวกับเด็กปกติ และเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น คืออายุ 9-15 ปี จะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศ ผู้หญิงจะมีรอบเดือน ส่วนผู้ชายจะมีเสียงแตก มีขนขึ้นตามร่างกาย แต่เด็กมีข้อจำกัดทางด้านการสื่อสารบอกเล่า และขาดความรู้ความเข้าใจ […]

กรมสุขภาพจิตแนะ3หลัก ส่งเสริมการจ้างงานบุคคลออทิสติก

กรมสุขภาพจิตแนะ3หลัก ส่งเสริมการจ้างงานบุคคลออทิสติก

กรมสุขภาพจิตแนะ3หลัก ส่งเสริมการจ้างงานบุคคลออทิสติก slotxo นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า บุคคลออทิสติกที่จบการศึกษาหรืออยู่ในวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกมีอัตราการตกงาน มากกว่า ร้อยละ 90 จึงควรร่วมกันดูแล ช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ให้มีโอกาสในการทำงาน เช่น การส่งเสริมระบบการ เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ทั้งโปรแกรมเตรียมพื้นฐานอาชีพ (Prevocational Program) โปรแกรมการสอนงาน (Job Coach Program) หรือ การสนับสนุนให้องค์กรเอกชน หรือองค์กรผู้ปกครองได้ร่วมดำเนินการกับสถานประกอบการ ส่งเสริมการจ้างงานบุคคลออทิสติกอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise) หรือโรงงานในชุมชนของกลุ่มบุคคลออทิสติก (Community Workshop) เพื่อการมีอาชีพ และสามารถดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ xoslot ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 ได้กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องรับ ผู้พิการเข้าทำงานในลักษณะงานในอัตราที่ เหมาะสมกับผู้ปฎิบัติงาน จะช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการมีความมั่นใจในตนเอง […]

กรมสุขภาพจิตแนะ สังคมให้ที่ยืน “กลุ่มออทิสติก”

กรมสุขภาพจิตแนะ สังคมให้ที่ยืน “กลุ่มออทิสติก”

กรมสุขภาพจิตแนะ สังคมให้ที่ยืน “กลุ่มออทิสติก” slotxo 2 เมษายนของทุกปี ตรงกับวันออทิสติกโลก ปีนี้ เน้นการรณรงค์ส่งเสริมพลังครอบครัวในการดูแลเด็กออทิสติกให้เปิดใจ ยอมรับโดยไม่มองว่าเด็กเป็นส่วนเกินของครอบครัว และสังคม xoslot นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างความตระหนัก เนื่องในวันออทิสติกโลก (Autistic Awareness Day) ประจำปี 2561 และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณป่าชายเลน ที่ศูนย์ธรรมชาติศึกษากองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี โดยมีผู้ปกครองบุคคลออทิสติก 60 ครอบครัว บุคคลออทิสติกจากโครงการฝึกทักษะทางสังคม และอาชีพแก่ผู้ป่วย กลุ่มอาการออทิซึมสเปคตรัม 40 คน เข้าร่วมนพ.สมัย กล่าวว่า วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ตรงกับวันออทิสติกโลก […]

กรมสุขภาพจิตตั้งเป้าเด็กออทิสติกใช้ม้าฟื้นฟู

กรมสุขภาพจิตตั้งเป้าเด็กออทิสติกใช้ม้าฟื้นฟู

กรมสุขภาพจิตตั้งเป้าเด็กออทิสติกใช้ม้าฟื้นฟู slotxo การใช้ม้าฟื้นฟูเด็กที่เป็นโรคออทิสติก (Autism) ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยมีบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ xoslot นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า กรมสุขภาพจิตได้นำการฟื้นฟูแนวการแพทย์ทางเลือกคืออาชาบำบัด (Hippotherapy) โดยใช้ม้า มาฟื้นฟูเด็กที่เป็นโรคออทิสติก (Autism) ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยมีบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ และที่ปัจจุบันคือ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน ที่ผ่านมา เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครอง คาดว่า ทั่วประเทศมีเด็กอายุ 2-5 ขวบเป็นออทิสติก 18,220 คน แต่เข้าถึงบริการในปี 2560 เพียงร้อยละ 35 พร้อมตั้งเป้าเพิ่มการเข้าถึงบริการของเด็กออทิสติกภายในปี 2564 ให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ50 ด้านแพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการ รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดเผยว่า โปรแกรมบำบัดฟื้นฟูเด็กออทิสติกด้วยอาชาบำบัด เป็นบริการทางเลือกใหม่ในการช่วยเหลือเด็กออทิสติกในพื้นที่ภาคตะวันออก […]