tripoweryoga

Tag: การดูแล

การเข้าเรียนในโรงเรียนของเด็กออทิสติก

การเข้าเรียนในโรงเรียนของเด็กออทิสติก

การเข้าเรียนในโรงเรียนของเด็กออทิสติก slotxo การเข้าเรียนในโรงเรียนของเด็กออทิสติก ถือได้ ว่าเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ปกครองตัวเด็กออทิสติกและ ครูประจำชั้น เพราะจากลักษณะตัวโรคของเด็กออทิสติก ที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ขาดความยืดหยุ่นส่งผลต่อ การปรับตัวของเด็กเมื่อต้องเข้าโรงเรียน ดังนั้น การ ประสานความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนจึงเป็น สิ่งสำคัญเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆ การช่วยเหลือทางด้าน การศึกษาให้เหมาะสมกับระดับความสามารถและความ ต้องการของเด็กแต่ละคน แนวคิดสําคัญในการจัดการ ศึกษาสําหรับเด็กออทิสติก คือ การจัดการศึกษาต้อง สอดคล้องกับศักยภาพของเด็กแต่ละคน และตระหนัก เสมอว่า เด็กออทิสติกมีสิทธิในการได้รับบริการด้าน การศึกษาจากรัฐอย่างเสมอภาคเหมือนกับบุคคลทั่วไป xoslot ปัจจุบันการศึกษาสมัยใหม่มีความเชื่อว่า การให้ เด็กได้เรียนร่วมกับเด็กปกติจะช่วยให้เด็กเหล่านี้มี พัฒนาการทางสมอง อารมณ์ และสังคมดีกว่าการแยก เด็กต่างหาก จึงได้มีการผลักดันให้เด็กพิเศษเข้าสู่ระบบโรงเรียนปกติให้มากที่สุด ทำให้หลายโรงเรียนใน ประเทศไทยเริ่มมีการจัดแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล มี การเรียนในโรงเรียนแบบคู่ขนาน การเรียนร่วมกับเด็ก ทั่วไปในชั้นเรียนปกติ และในบางโรงเรียนเปิดโอกาสให้ มีครูไปดูแลเด็กออทิสติกอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ขึ้นกับการ ประเมิน […]

การดููแลเด็กออทิสติก

การดููแลเด็กออทิสติก

slotxo ในการเดินทาง จุดหมายปลายทางย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังว่าจะไปให้ถึง แต่ระหว่างทางที่ไปสู่จุดหมายที่ตั้งใจไว้นั้น ยังมีสิ่งสวยงามให้ชื่นชมอีกมากมาย พัฒนาการของเด็กออทิสติกแต่ละขั้น ก็คือสิ่งสวยงาม การชื่นชมสิ่งสวยงามที่เกิดขึ้น ณ วันนี้ คือ กำลังใจที่ดีที่สุด xoslot ถึงแม้ว่าในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของโรคออทิสติกที่ชัดเจน และยังไม่มีวิธีการดูแลรักษาที่จำเพาะเจาะจงให้หายขาดได้ แต่เด็กสามารถพัฒนาได้ และพัฒนาได้ดีด้วยวิธีการดูแลรักษาต่างๆ ในปัจจุบันนี้ สามารถช่วยเหลือให้เด็กออทิสติก มีพัฒนาการดีขึ้นได้มาก จนสามารถเรียนรู้ ปรับตัว ใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคม และประกอบอาชีพได้ โดยพึ่งพาผู้อื่นน้อยที่สุด (Independent Living) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตแล้วพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแนวทางการดูแลรักษาออทิสติก จำเป็นต้องใช้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Team Approach) ซึ่งประกอบด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น (Child and Adolescent Psychiatrist) นักจิตวิทยา (Psychologist) พยาบาลจิตเวช (Psychiatric Nurse) นักแก้ไขการพูด (Speech […]

การดูแล และการเรียกเด็กออทิสติกอย่างถูกต้อง

การดูแล และการเรียกเด็กออทิสติกอย่างถูกต้อง

การดูแล และการเรียกเด็กออทิสติกอย่างถูกต้อง slotxo ออสทิสติกเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ของมารดา เป็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจากสมองเนื่องจากการได้รับสารเคมีหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เข้าไปในร่างกายทำให้การเจริญเติบโตที่ผิดปกติทำให้เกิดการเจริญเติบโตของสมองได้ไม่ดีนัก เช่น การทานยาที่ไม่พึงประสงค์, การทำแท้ง, รับประทานอาหารไม่มีประโยชน์เข้าไปมากๆ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อเด็กที่อยู่ในท้องและเพิ่มโอกาสเสี่ยงเกิดโรคออทิสติกได้ หากเด็กเกิดขึ้นมาแล้วเราควรดูแลเขาให้ดีกว่าเด็ก xoslot ที่ปกติ 2 เท่า เพราะสมองสั่งการช้า ความคิดของสมองหยุดการพัฒนาไว้ที่ 7 ขวบเท่านั้น รูปร่างที่โตเหมือนเด็กautisminfo-2ทั่วไปอาจจะทำคนอื่นมองดูเด็กลุ่มนี้แปลกไป บางครั้งอาจจะใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพเรียกเด็ก ทำให้ผู้เป็นพ่อและแม่เกิดความไม่พอใจ วันนี้เลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องการใช้คำที่ถูกต้องสำหรับเด็กออทิสติก ว่าจะเรียกอย่างไรกันดี ชื่อแรกที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับคือ เด็กพิเศษ ครับ เป็นคำที่ให้ความหมายที่ดีและสุภาพ ส่วนตัวผมพบเด็กพวกนี้จะเข้าไปพูดคุยและช่วยเป็นกำลังใจให้ครอบครัวทุกๆครอบครัว สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว เราจะต้องทำมันให้ดีที่สุด เลี้ยงเขาไปจนโต เด็กพิเศษ บางคนกลายเป็นเด็กอัจฉริยะ โดยการเล่น เกมส์บางชนิดที่คนปกตินั้นไม่สามารถเล่นได้ การอยู่การกิน ไม่ได้แตกต่างกับเด็กที่ปกติมากนัก อาหารที่ทานควรจะเป็นอาหารที่มีการย่อยง่าย อย่างเช่น ข้าวต้ม หรือโจ๊ก เพราะเราไม่รู้เลยว่าบางครั้งเด็กพิเศษจะเคี้ยวข้าวจนละเอียดหรือไม่ ถ้าหากไม่ละเอียดอาจเกิดปัญหาตามมา อย่างเช่น […]

แนวทางการดูแลออทิสติกแบบบูรณาการ

แนวทางการดูแลออทิสติกแบบบูรณาการ

แนวทางการดูแลออทิสติกแบบบูรณาการ slotxo ในการเดินทาง จุดหมายปลายทางย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังว่าจะไปให้ถึง แต่ระหว่างทางที่ไปสู่จุดหมายที่ตั้งใจไว้นั้น ยังมีสิ่งสวยงามให้ชื่นชมอีกมากมาย พัฒนาการของเด็กออทิสติกในแต่ละขั้น ก็คือสิ่งสวยงาม การชื่นชมสิ่งสวยงามที่เกิดขึ้น ณ วันนี้ คือ กำลังใจที่ดีที่สุด xoslot การดูแลออทิสติกแบบบูรณาการการดูแลออทิสติก จำเป็นต้องใช้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Team Approach) ซึ่งประกอบด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น, นักจิตวิทยา, พยาบาลจิตเวชเด็ก, นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย, นักกิจกรรมบำบัด, นักวิชาการศึกษาพิเศษ, นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ หัวใจสำคัญของการดูแลไม่ได้อยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่อยู่ที่ครอบครัวด้วยว่าจะสามารถนำวิธีการบำบัดรักษาต่างๆ ที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้ที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอหรือไม่ ในการดูแลออทิสติก ไม่มีวิธีการใดที่ดีที่สุด ยอดเยี่ยมที่สุด เพียงวิธีการเดียว และไม่มีรูปแบบที่เป็นสูตรสำเร็จรูปแบบเดียว ที่ใช้ได้กับทุกคน แต่ต้องเป็น “การดูแลแบบบูรณาการ” กล่าวคือ ใช้วิธีการบำบัดรักษาหลายวิธีร่วมกัน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพ ร่วมกับครอบครัวของบุคคลออทิสติก สุมหัวรวมความคิด […]