tripoweryoga

Tag: พฤติกรรม

สาเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กออทิสติก

สาเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กออทิสติก

สาเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กออทิสติก slotxo มาสโลว์ (Maslow.1951) ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาที่มี ชื่อเสียง ได้กล่าวถึงพฤติกรรม ของคนปกติไว้ว่า คนปกติ สามารถปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ อยู่ในโลก ของความเป็นจริง มีความรู้สึกมั่นคง รู้จักตนเอง มี จุดมุ่งหมายในชีวิต มีความสามารถ ที่จะเรียนรู้ จากประสบการณ์ มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น มองโลก ในแง่ดี มีจิตใจร่าเริงเบิกบาน รู้จักหาความเพลิดเพลิน และความพอใจจากสิ่งง่ายๆ ในชีวิต มีสุขภาพดีและมี อารมณ์มั่นคง สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางพฤติกรรมนั้น นักจิตวิทยากล่าวว่า เป็นผู้ที่มีปัญหาทางอารมณ์บางคนมี ความรู้สึกกังวลใจ ผิดหวัง มีความกดดันทางอารมณ์ ทำให้บุคคล แสดงอกในรูปของพฤติกรรมแบบต่างๆ ซึ่ง บางครั้งก็เป็นพฤติกรรมที่มาพึงประสงค์ xoslot พฤติกรรมของเด็กออทิสติก ออทิสติก เป็นความบกพร่อง ของพัฒนาการ ทางการสื่อความหมายและภาษา พัฒนาการ […]

พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง และก้าวร้าวในเด็กออทิสติก (Hyperactive and Aggressive Behavior)

พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง และก้าวร้าวในเด็กออทิสติก (Hyperactive and Aggressive Behavior)

พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง และก้าวร้าวในเด็กออทิสติก (Hyperactive and Aggressive Behavior) slotxo บทความนี้กล่าวถึงพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง และพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง และพฤติกรรมก้าวร้าว ซึ่งพบได้บ่อยๆ ในเด็กออทิสติก และพัฒนาการบกพร่อง สำหรับผู้ปกครอง และผู้ที่ให้การดูแลช่วยเหลือ เด็กออทิสติก และเด็กพัฒนาการบกพร่อง โดยมีแนวคิดว่านอกเหนือ จากทีมผู้รักษาแล้ว ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่สำคัญ และมีบทบาทในการดูแลเด็กมากที่สุด ดังนั้นผู้ปกครองควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดปกติ หรือความบกพร่องของเด็ก และมีส่วนร่วมในการรักษา เพื่อให้การช่วยเหลือเด็ก ได้ผลดียิ่งขึ้น ผู้ปกครองต้องอาศัยประสบการณ์ ที่จะต้องฝึฝน และอดทน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์จากผู้อื่น และทั้งนี้จะอยู่บนพื้นฐานของความรัก และความต้องการที่จะช่วยเหลือ เด็กอย่างแท้จริง xoslot พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง (Hyperactive Behavior)พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง หมายถึงการกระทำ หรือการแสดงออกมากเกินไป ไม่สามารถนั่งนิ่งอยู่กับ ที่ได้นาน ไม่มีสมาธิ ไม่สนใจอะไรจริงจัง […]

เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมของเด็กออทิสติก

เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมของเด็กออทิสติก

เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมของเด็กออทิสติก slotxo เทคนิคการสอน เชิงพฤติกรรมประกอบ ด้วยเทคนิคการแตกงาน หรือทักษะที่จะสอนออกเป็นส่วนย่อย หลายๆ ส่วนหลายๆ ขั้นตอนให้ง่ายที่สุด จนกระทั่งเด็กสามารถ ทำได้แล้วเอาส่วนย่อยๆ นั้นมาสอนให้เด็ก ทำได้ทีละส่วนเทคนิคการ แนะเพื่อประกันให้เด็ก สามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้อง ผู้สอนจะต้องใช้ เทคนิคการแนะจากมาก ที่สุดตั้งแต่การจับมือให้ทำ ชี้บอก บอก ฯลฯ ไปจนกระทั่งไม่มีการแนะเลย เทคนิคการให้รางวัล และลงโทษสำหรับการตอบสนองที่ถูก และผิดในการสอนทักษะแต่ละส่วน เทคนิค นี้เป็นหัวใจของเทคนิคตามหลักการ ของทฤษฏีของศาสตร์ทางด้าน วิชาพฤติกรรมดังที่กล่าวแล้วข้างต้น xoslot เทคนิคการสานต่อพฤติกรรม เอาทักษะแตกย่อยแต่ละส่วนที่เด็ก ทำได้จนคล่องแล้วมาสานต่อกันเป็น ทักษะหนึ่งทั้งหมดเทคนิคการ ขยายผลพฤติกรรม เอาทักษะหนึ่งทั้งหมดที่เด็กทำ ได้แล้วกับครูผู้สอนคนหนึ่งในสถานที่หนึ่ง และเวลาหนึ่งให้ไปทำได้กับ ครูผู้สอนหรือคนอื่นๆ หลายๆ คนในสถานที่อื่นๆ ที่หลากหลายหรือในช่วงเวลาต่างๆ กันออกไป เทคนิคการรักษาไว้ซึ่งทักษะที่ทำได้แล้วให้คงทำได้อยู่ตลอดไป หมายถึงว่า […]

พฤติกรรมที่ผิดปกติในเด็กหรือบุคคลออทิสติก

พฤติกรรมที่ผิดปกติในเด็กหรือบุคคลออทิสติก

พฤติกรรมที่ผิดปกติในเด็กหรือบุคคลออทิสติก slotxo ประการหนึ่งของเด็กกลุ่มออทิสติก พฤติกรรมที่ผิดปกติในเด็ก หรือบุคคลออทิสติกดังกล่าวจะแสดงออกใน 3 ลักษณะใหญ่ๆดังนี้ xoslot 1.กิจกรรมความสนใจที่ซ้ำๆ ยากต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น ติดของบางอย่าง กินอาหารแต่เพียงบาง อย่างซ้ำเล่นอะไรซ้ำๆ กิริยาบางอย่างซ้ำๆซากๆ เป็นต้นว่า การหมุนวนตัวเอง การเล่นมือ การเอาวัตถุมาเคาะการเอามือเคาะตามพื้นผิวต่างๆ การเดินเขย่งเท้า การวิ่งพล่านไปมาไม่อยู่นิ่ง ชอบดมสิ่งของต่างๆ ชอบแกะแคะเก็บกินสิ่งต่างๆ ที่เด็กหรือคนปกติไม่ทำ ชอบลงไปนอนคลุกกับพื้น ชอบปีนป่าย สนใจแสงและวัตถุเคลื่อนไหว หยีตามองแสงอาทิตย์ได้นานๆ จ้องมองไฟนีออนได้นานๆชอบปีนขึ้นไปนั่งบนโต๊ะ บนหลังตู้สูงๆ จะเอาอะไรก็ไม่พูดไม่บอกใช้วิธีจูงมือผู้ใหญ่ไปหยิบให้ ฯลฯกิจกรรมความสนใจเหล่านี้สะท้อนออกซึ่งความผิดปกติ เป็นอันดับแรกที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยคือ เขาไม่สนใจคน ความสนใจของเด็กออทิสติกอยู่ที่สิ่งอื่นๆทั้งหมด แต่ไม่ใช่ที่คนด้วยกัน ถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนหรือกระตุ้นเขาจะไม่สนใจคน ไม่มองหน้าคนเด็กออทิสติกเมื่อตอนเล็กๆจึงไม่แปลกหน้าใครเลย2.การสูญเสียทางด้านภาษาและการสื่อความหมาย ทั้งภาษาพูดและภาษาท่าทาง เป็นที่ทราบกันดีว่าเด็กปกติเรียนรู้ภาษาและการสื่อความหมายจากการสังเกตุและเลียนแบบผู้คนรอบข้าง แต่เด็กออทิสติกไม่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากกิจกรรมความสนใจที่หมกหมุ่นซ้ำซากดังกล่าวปิดกั้นและจำกัดพวกเขาจากการสังเกตุผู้คนรอบข้างเมื่อไม่สังเกตไม่สนใจก็ไม่เกิดการเลียนแบบ เมื่อไม่เกิดการเลียนแบบการเรียนรู้ทางด้านภาษา และการสื่อความหมายก็จึงเป็นไปไม่ได้ ฉะนั้นเด็กออทิสติกถ้าไม่ได้รับการฝึกฝน จะไม่เรียนรู้จากการ […]

กระซิบเด็กออทิสติก แก้พฤติกรรมต่อต้านได้

กระซิบเด็กออทิสติก แก้พฤติกรรมต่อต้านได้

กระซิบเด็กออทิสติก แก้พฤติกรรมต่อต้านได้ slotxo สถาบันราชานุกูล เผยข่าวดีเด็กออทิสติกอายุ 6-18 ปี และมีพฤติกรรมก้าวร้าว ต่อต้านการฝึกของพ่อแม่ ผลการศึกษาพบว่า การกระซิบด้วยข้อความเชิงบวกสั้นๆ ที่หูซ้ายขณะเด็กหลับหลังเข้านอนประมาณ 20 นาที ทำเพียง 1 นาทีทุกคืนติดต่อกัน 3 เดือน ให้ผลลดพฤติกรรมต่อต้าน xoslot าวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ภายหลังการตรวจเยี่ยม สถาบันราชานุกูล กทม. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายในปี 2561 สถาบันแห่งนี้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคจิตเวชในเด็กทุกชนิด และเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการดูแลฟื้นฟูบุคคลที่พิการด้านสติปัญญา การเรียนรู้ เช่น เด็กกลุ่มอาการดาวน์ ออทิสติกในระดับอาเซียน ให้บริการควบคู่การวิจัยและพัฒนาวิชาการเพื่อใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ ซึ่งพบว่ามีการพัฒนาที่ก้าวหน้ามากทั้งการจัดบริการรักษาด้วยยา การฝังเข็ม การฝึกทักษะ แก้ไขความพิการเด็กโดยสหวิชาชีพอย่างครบวงจร ไม่แพ้ประเทศใดในอาเซียน ให้บริการที่เป็นมิตร เด็กรู้สึกอบอุ่นใจ ไม่กลัวการรักษา และมีความก้าวหน้าด้านวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานการดูแลเด็ก […]

“ออทิสติก” สังเกตไม่ยาก แต่ไม่ง่าย อย่าเพิ่งด่วนสรุป

“ออทิสติก” สังเกตไม่ยาก แต่ไม่ง่าย อย่าเพิ่งด่วนสรุป

“ออทิสติก” สังเกตไม่ยาก แต่ไม่ง่าย อย่าเพิ่งด่วนสรุป slotxo ลองอ่านกรณีตัวอย่าง เด็กที่ดูเหมือนจะใช่ออทิสติก แต่สรุปแล้วก็ไม่ใช่ กันดูค่ะ เด็กผู้ชายอายุประมาณ 2 ปี หน้าตาน่ารัก คุณพ่อคุณแม่พา มาพบหมอด้วยสาเหตุ น้องพูดช้า พูดได้แต่คำเดี่ยวๆ 2-3 คำ เช่น พ่อ แม่ นอกนั้นเป็นภาษาที่ฟังไม่ออก หรือที่เราเรียกว่า ภาษามนุษย์ต่างดาว นอกจากนี้ก็มีอาการซน เดินไปมา ปีนป่ายตลอด ชอบมองพัดลมหมุนๆ เจอพัดลมที่ไหนต้องวิ่งไปนั่งดู มองหน้าสบตาได้น้อย ไม่ค่อยเล่นกับเด็กอื่นๆ เวลาคุณพ่อคุณแม่พา ไปเล่นของเล่นตามห้างก็จะยืนมองเด็ก คนอื่นไม่เข้าไปเล่นด้วย xoslot เมื่อได้พูดคุยอย่างละเอียด ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ปกติน้องจะมีคุณยายเป็นคนเลี้ยงดู คุณยายอายุประมาณ 60 ปี เดินเหินลำบาก ตามจับหลานไม่ค่อยทัน เลยเปิดโทรทัศน์ให้ […]

ทำอย่างไรเมื่อลูกเป็นออทิสติก

ทำอย่างไรเมื่อลูกเป็นออทิสติก

ทำอย่างไรเมื่อลูกเป็นออทิสติก slotxo คู่สมรสทำใจยอมรับไม่ได้ เมื่อลูกเป็นเด็ก Autistic คิดในทางที่ดีว่า คู่สมรสพยายามปรับจิตให้ยอมรับลูก ควรให้เวลากับคู่สมรสในการปรับจิตใจ พยายามให้คู่สมรสที่ส่วนร่วมในการดูแลและช่วยเหลือลูก ควรเข้าใจว่า ที่ตัวเราและคู่สมรสมีความแตกต่างกัน มาจากครอบครัวและการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน การเข้าใจยอมรับและเผชิญกับปัญหาต่างๆ จึงแตกต่างกัน ควรเข้าใจว่า ทั้งตัวเราและคู่สมรสต่างมีความเสียใจ น้อยใจ ท้อแท้ ฉุนเฉียวง่าย ควรดูแลสุขภาพจิตใจซึ่งกันและกัน บอกความรู้สึกนึกคิดของตนเองให้อีกฝ่ายทราบและช่วยกันแก้ไขปัญหา หาโอกาสให้คู่สมรสได้พูดคุยกับนักวิชาชีพหรือครอบครัวอื่นที่มีลูก Autistic xoslot บทบาทของพ่อแม่ในการส่งเสริมให้พี่น้องมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน อธิบายให้พี่หรือน้องเข้าใจว่า พี่หรือน้องของเขาป่วยเป็นอะไร ซึ่งบิดามารดาต้องใช้เวลาและความอดทนในการอธิบาย และให้เด็กได้มีโอกาสร่วมกันกับบิดามารดา ในการพาพี่หรือน้อง Autistic ไปพบแพทย์ พยายามอย่าให้บุตร Autistic เข้าไปแทรกแซงการเล่นหรือการทำงานของพี่น้องมากเกินไป และไม่ควรให้พี่หรือน้องที่ปกติยอมหรือให้อภัยเด็ก Autistic มากเกินไป ควรสอนเด็ก Autistic ไม่ให้ไปรื้อค้นของส่วนตัวของพี่หรือน้องที่ปกติเสียหาย ไม่ควรให้พี่น้องที่ปกติรับภาระในการดูแลเด็ก Autistic มากเกินไป และไม่ควรทำโทษพี่หรือน้องในการไม่ช่วยดูแลพี่หรือน้องที่เป็น […]

การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิออทิสติก

การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิออทิสติก

การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิออทิสติก slotxo เคลื่อนไหวสิทธิออทิสติกยังเป็นที่รู้จักในฐานะการเคลื่อนไหว วัฒนธรรมออทิสติกหรือการเคลื่อนไหว Neurodiversity เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในบริบทของสิทธิคนพิการที่เน้นกระบวนทัศน์ Neurodiversity ดูสเปกตรัมออทิสติกเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในสมองของมนุษย์มากกว่า “ โรค” ให้หายขาด การเคลื่อนไหวสนับสนุนเป้าหมายหลายประการรวมถึงการยอมรับพฤติกรรมออทิสติกมากขึ้น บริการที่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตมากกว่าการเลียนแบบพฤติกรรมของคนรอบข้างที่เป็นโรคประสาท และการรับรู้ของชุมชนออทิสติกเป็นที่ชนกลุ่มน้อย ผู้สนับสนุนสิทธิออทิสติก หรือความหลากหลายทางระบบประสาท เชื่อว่าสเปกตรัมของ ออทิสติกควรได้รับการยอมรับว่าเป็นการแสดงออกตามธรรมชาติของจีโนมมนุษย์และอยู่ในสภาพที่เหมือนกับเงื่อนไขอื่น ๆ ( แบบจำลองทางสังคมของความพิการ ) มุมมองนี้แตกต่างจากสองมุมมองอื่น ๆ : ออทิสติกที่มีความบกพร่องทางพันธุกรรมและควรได้รับการแก้ไขโดยการกำหนด เป้าหมายยีนออทิสติก (s), และทฤษฎีขอบว่าออทิสติกมีสาเหตุมาจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่นวัคซีน xoslot ทศวรรษที่ 1980-1990 องค์กรที่ดำเนินการโดยออทิสติกจดหมายข่าว และการประชุมจิมซินแคลร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลแรกที่ สื่อสารมุมมองด้านการต่อต้านการรักษา หรือสิทธิออทิสติกในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ในปี 1992 ซินแคลร์ได้ร่วมก่อตั้ง Autism Network International ซึ่งเป็นองค์กรที่เผยแพร่จดหมายข่าว […]

พฤติกรรมแปลกๆ ของเด็กออทิสติก

พฤติกรรมแปลกๆ ของเด็กออทิสติก

พฤติกรรมแปลกๆ ของเด็กออทิสติก slotxo พ่อแม่หลายท่านยังอาจทำใจไม่ได้ เมื่อลูกที่เป็นออทิสติกต้องออกนอกบ้านแล้วแสดงพฤติกรรมแปลกๆ ในที่สาธารณะ พ่อแม่บางคนรู้สึกอายและน้อยใจที่คนอื่นไม่เข้าใจในความเป็นเด็กออทิสติก เราจะทำให้เด็กออทิสติกได้ใช้ชีวิตร่วมในสังคมโดยปกติได้อย่างไร มีคำแนะนำดังนี้ครับ xoslot การที่เก็บตัวลูกที่เป็นออทิสติกให้อยู่แต่ในบ้าน ไม่กล้าพาออกไปสู่สังคมภายนอก จะมีผลเสียเกิดขึ้นกับเด็กออทิสติกอย่างไรเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าปัญหาที่สำคัญของเด็กออทิสติก คือมีความบกพร่องในทักษะทางสังคม ไม่ค่อยมองหน้าสบตา ไม่ค่อยตอบสนองเวลาเรียก เล่นกับเด็กวัยเดียวกันไม่เป็น ไม่เข้าใจกฎกติกาทางสังคม ซึ่งการเสริมสร้างทักษะสังคมที่ดีที่สุดคือการสอนในสถานการณ์จริง ยิ่งมีสถานการณ์หลากหลายให้เรียนรู้มากเท่าไหร่ เด็กก็จะยิ่งเข้าใจมากขึ้น แสดงออกในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ถ้าเด็กอยู่แต่ในบ้าน เด็กก็ไม่มีโอกาสได้เห็นความหลากหลาย ความแตกต่าง มีเพียงการแสดงออกในรูปแบบซ้ำๆ เดิม เปรียบเสมือนอยู่ในโลกของตัวเองอีก ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม มีการกระตุ้นตัวเอง และมีพฤติกรรมแปลกๆที่ไม่เหมาะสมตามมา เมื่อเด็กออกนอกบ้าน เด็กก็มีโอกาสได้พบเจอผู้คนที่หลากหลาย ทำให้รู้ถึงความแตกต่างของแต่ละคน ได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าเด็กคนอื่นทำอะไร เล่นอะไร และเกิดการเลียนแบบขึ้นตามมา การที่พาเด็กออกนอกบ้านเด็กอาจไปเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบางอย่างมาบ้าง แต่ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้สอน และปรับแก้ให้เหมาะสม ทำให้เกิดระบวนการเรียนรู้และพัฒนาต่อไปการบอกคนภายนอกให้เข้าใจว่า ลูกของเราเป็นอะไร ต้องทำอย่างไรในการบอกควรพูดถึงทั้งสองด้าน คือ […]

เลี้ยงลูกให้ห่างไกลพฤติกรรมคล้ายออทิสติก

เลี้ยงลูกให้ห่างไกลพฤติกรรมคล้ายออทิสติก

เลี้ยงลูกให้ห่างไกลพฤติกรรมคล้ายออทิสติก slotxo วิธีการเลี้ยงลูกให้ห่างไกลพฤติกรรมที่คล้ายออทิสติก คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้ ดังนี้พูดคุยกับลูกบ่อย ๆสำหรับเด็กเล็กต้องพูดช้า ๆ ชัด ๆ เพื่อให้ลูกเรียนรู้การออกเสียงและเลียนแบบพฤติกรรมของผู้เลี้ยงดู อย่างน้อยควรคุยกับเด็กวันละ 30 นาที – 1 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบ Two – Way Communication คือ โต้ตอบระหว่างกัน และให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ช่วยในการสื่อสาร ตลอดจนเรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ – เด็ก, ครู – นักเรียน, เพื่อน – เพื่อน และควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นกับเด็กด้วยกันเองบ้างให้ลูกอยู่ห่างสมาร์ทโฟนในการเลี้ยงลูกช่วง 1.5 ขวบปีแรก ไม่ควรนำสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตมาให้เด็กเล่น ในเด็กหลัง 1.5 ขวบ หากให้เล่นต้องไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน โดยหลีกเลี่ยงการให้เด็กเล่นเพียงลำพัง ขณะเดียวกันต้องมอบความรักความอบอุ่น […]