tripoweryoga

Tag: พัฒนาการ

เด็กออทิสติกกับการมีความรัก

เด็กออทิสติกกับการมีความรัก

เด็กออทิสติกกับการมีความรัก slotxo ออทิสติกเกิดจากการทำงานผิดปกติของสมอง จนเกิดเป็นความบกพร่องของพัฒนาการด้านภาษา การสื่อสาร ทักษะทางสังคม รวมถึงมีพฤติกรรมที่มีขีดจำกัด มีการแสดงออกที่ผิดปกติจากเด็กทั่วไป เด็กออทิสติก สามารถเรียนรู้ มีความรู้สึกที่จะรัก ผูกพัน มอบความห่วงใยให้คนอื่นที่เขารักได้ เพียงแต่การแสดงออกของความรักของเด็กออทิสติกอาจจะมีน้อยหรือมากไม่เท่ากันและอาจแสดงออกมาแตกต่างจากคนทั่วไป xoslot ความรักของ เด็กออทิสติก เริ่มแรกที่ได้มาก็คือสัมผัสจากพ่อแม่หรือคนรอบข้างใกล้ชิดที่มีให้ซึ่งนั่นจะสร้างประสบการณ์ทางความรักให้กับเขา ทำให้เขาสามารถเรียนรู้ มีความรู้สึกที่จะรัก ผูกพัน มอบความห่วงใยให้คนอื่นที่เขารักได้เช่นกัน เพียงแต่การแสดงออกของความรักของเด็กออทิสติกอาจจะมีน้อยหรือมากไม่เท่ากัน และอาจแสดงออกมาแตกต่างจากคนทั่วไป พ่อแม่และคนรอบข้างจึงมีความสำคัญที่จะต้องคอยช่วยดูแลพวกเขาเด็กออทิสติก คืออะไรภาวะออทิสติก คือ ความผิดปกติของพัฒนาการด้านภาษา การสื่อสาร ทักษะทางสังคม รวมถึงมีพฤติกรรมการแสดงออกบางอย่างที่แตกต่างไป มีความสนใจในสิ่งต่างๆ จำกัด เกิดจากการทำงานผิดปกติของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านต่างๆ ที่กล่าวมา ความรุนแรงของภาวะนี้มีหลายระดับ ตั้งแต่ความผิดปกติน้อยมากจนคนทั่วไปแทบจะแยกไม่ออก แต่บางครั้งก็รุนแรงจนถึงระดับที่เรียกว่ามากจนคนทั่วไปเห็นถึงความผิดปกติได้ แต่อาจไม่ทราบว่าความผิดปกตินั้นคืออะไรและเกิดจากอะไร ซึ่งเด็กออทิสติกแต่ละคนจะมีรายละเอียดปลีกย่อยของพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันไปเด็กออทิสติก กับการมีความรักจากข้อจำกัดต่างๆ ของเด็กออทิสติก จึงทำให้คนทั่วไปเกิดคำถามว่า “แล้วพวกเขาจะมีความรักแบบหนุ่มสาว ได้หรือไม่ […]

เพศบำบัดสำคัญมากในเด็กออทิสติก!

เพศบำบัดสำคัญมากในเด็กออทิสติก!

เพศบำบัดสำคัญมากในเด็กออทิสติก! slotxo จากบันทึกครั้งก่อนที่จุดประกายให้ผู้ปกครอง ครู และนักบำบัดทั้งหลายที่กำลังฝึกทักษะชีวิตออทิสติก ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จริงของครู และผู้ปกครองมูลนิธิออทิสติกไทยที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในโรงเรียนการจัดการความสุข ณ คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล ดร.ป๊อป จึงขอถอด และสรุปบทเรียนเพื่อการบำบัดเพื่อสุขภาวะทางเพศในเด็กออทิสติกดังต่อไปนี้ xoslot ขั้นตอนที่ 1 ผู้บำบัดที่ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องทำการประเมินผ่านการสัมภาษณ์ถึงอายุที่เด็กออทิสติกเกิดการเรียนรู้ทางเพศอย่างเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี สังเกตภาษากาย – มีการสัมผัสอวัยะเพศซ้ำๆ มีความถี่มากเกินไป มีความแรงเกินไป และใช้เวลานานเกินไปหรือไม่ โดยผู้ปกครองต้องแยกแยะภาษากายระหว่างภาษากายด้วยรักหรือภาษากายด้วยเพศเด็ก 2-5 ปี สังเกตการแสดงออกทางเพศที่หลากหลายและแตกต่างทางบุคลิกภาพ มีการเลียนแบบจากต้นแบบที่อายุ 6-12 ปี มีการมองเพศที่ชอบ (ส่วนใหญ่เป็นเพศตรงข้าม) มากเกินไป หรือแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือไม่ เช่น เปิดอวัยวะเพศในที่แจ้ง เปิดกระโปรงหรือถลกเสื้อผู้อื่น ฯลฯเด็ก 6-12 ปี มีความต้องการทางเพศที่เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน สังเกตและให้ความรู้ด้วยความรักเกี่ยวกับเพศศึกษา […]

อาการออทิสติกในเด็กต่ำกว่า1ปี

อาการออทิสติกในเด็กต่ำกว่า1ปี

อาการออทิสติกในเด็กต่ำกว่า1ปี slotxo ออทิสติก (Autistic) คือ กลุ่มอาการที่แสดงความผิดปกติของพัฒนาการของเด็ก ลักษณะอาการของเด็กที่เป็นออทิสติก คือ ชอบแยกตัว อยู่กับตัวเอง ไม่พูดหรือติดต่อสื่อสารทางภาษากับคนอื่น และมีปัญหาด้านพฤติกรรมเด็กที่เป็นโรคนี้จะเป็นตั้งแต่แรกเกิด แต่อาการจะแสดงออกมาให้เห็นเมื่อเด็กมีอายุ 3 เดือน 5 เดือน หรือมากกว่านั้น ส่วนใหญ่จะเห็นเมื่อเด็กอายุ 2 ขวบ xoslot เด็กที่เป็นออทิสติกมาตั้งแต่กำเนิดนั้นมีหลายสาเหตุสาเหตุที่ทำให้เด็กเป็น ออทิสติก เช่น พันธุกรรม การที่พ่อแม่มีโรคบางอย่างถ่ายทอดถึงลูกในครรภ์ การที่แม่ติดเชื้อไวรัสบางตัวขณะที่ตั้งครรภ์ ความไม่สมดุลของสารเคมีในร่างกาย รวมทั้งการติดเชื้อขณะคลอด อย่างไรก็ตามสาเหตุที่แน่ชัดของโรคออทิสติกนั้นยังไม่สามารถระบุได้ออทิสติก สามารถรักษาให้หายได้หากรู้ตั้งแต่เนิ่นๆ ความผิดปกติต่างๆ ของเด็กสามารถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่เด็กยังอายุน้อยๆ แต่บางรายก็ต้องรอให้เด็กโตขึ้นมาอีกหน่อยจึงจะรู้ การที่พ่อแม่จะรู้ว่าลูกมีความผิดปกติหรือไม่นั้น สามารถสังเกตได้เมื่อลูกมีอายุ 3 เดือนขึ้นไป โดยสังเกตจากภาษาทางกาย เพราะเด็กปกติจะมีการโต้ตอบกับพ่อแม่ จะยิ้ม หัวเราะ จดจำหน้าพ่อแม่ได้ และมีการตอบสนอง […]

สงสัยออทิสซึม ไม่ต้องรอวินิจฉัย

สงสัยออทิสซึม ไม่ต้องรอวินิจฉัย

สงสัยออทิสซึม ไม่ต้องรอวินิจฉัย slotxo โรคออทิสติกเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมองที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติ 3 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่ ด้านสังคม ด้านภาษา และเกิดพฤติกรรมซ้ำ ๆ โดยสามารถสังเกตพบได้ก่อนอายุ 3 ขวบ หากพบลักษณะที่น่าสงสัยควรเข้ารับการคัดกรองโรค เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่บกพร่อง และปรับพฤติกรรมตั้งแต่อายุน้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง แม้ไม่หายขาดแต่เด็กจะมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ดีขึ้น ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าโรงเรียนได้ตามวัย xoslot พฤติกรรมที่น่าสงสัย…ด้านสังคม (ไม่สบตา)เช่น ไม่สนใจใคร ไม่สบตา ไม่หันตามเสียง เล่นกับเพื่อนไม่เป็น กลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวด้านการสื่อสาร (ไม่พาที ไม่ชี้นิ้ว)เช่น ไม่พูดตามเกณฑ์ เคยพูดได้แล้วหยุดพูด พูดเลียนแบบ พูดภาษาต่างดาว ไม่แสดงท่าทางบอกถึงความต้องการ (การชี้นิ้ว)ด้านพฤติกรรมเช่น มีการเคลื่อนไหวร่างกายซ้ำ ๆ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวต่อสิ่งใหม่ ๆ […]

เด็กออทิสติก หมั่นสังเกต รู้เร็วฝึกพัฒนาการได้

เด็กออทิสติก หมั่นสังเกต รู้เร็วฝึกพัฒนาการได้

เด็กออทิสติก หมั่นสังเกต รู้เร็วฝึกพัฒนาการได้ slotxo เด็กออทิสติก (Autistic) หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่อง ของพัฒนาการด้านสังคม การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ภาษา และการสื่อความหมาย รวมถึงพฤติกรรมด้านอารมณ์ และจินตนาการซึ่งมีผลมาจากการทำงานในหน้าที่ของสมองบางส่วนที่บกพร่อง xoslot สาเหตุภาวะออทิสติกในปัจจุบัน ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนถึงสาเหตุของการเกิดภาวะออทิซึม มีข้อสันนิษฐานจากปัจจัยหลายประการ ที่ส่งผลให้การทำงานในหน้าที่ต่างๆ ของสมองไม่สมบูรณ์ อาการจะแสดงให้เห็นในเด็กอายุ 2-3 ปีหรือเร็วกว่านั้น ขึ้นกับการสังเกตของผู้ปกครอง และการนำมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยลักษณะอาการเด็กออทิสติกมีลักษณะอาการหลายประการประกอบกันซึ่งอาจพบได้ ดังนี้ลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลน้อย เช่น การไม่มองสบตา เฉยเมย ไม่แสดงสีหน้าท่าทางหรือกิริยาอาการเมื่อมีผู้ทักทาย เล่นรวมกลุ่มกับเพื่อนไม่ค่อยเป็น ไม่สนใจทำงานร่วมกับใคร มักจะแยกตัวอยู่คนเดียวลักษณะการสื่อสาร พูดช้ากว่าวัย ความเข้าใจภาษาหรือการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารมีน้อย บางคนมีภาษาเป็นของตนเอง ซึ่งคนอื่นฟังไม่รู้เรื่องบางคนไม่พูดเลยหรือพูดได้เป็นคำๆ มีพูดเลียนแบบหรือทวนคำถามพูดซ้ำๆ แต่สิ่งที่ตนเองเข้าใจ ใช้ระดับเสียงพูดระดับเดียวตลอดมีพฤติกรรมซ้ำๆ ผิดปกติ ซึ่งเป็นพฤติกรรมกระตุ้นตนเอง เช่น เล่นมือ […]

วิธีดูแลเด็กออทิสติก ที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้

วิธีดูแลเด็กออทิสติก ที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้

วิธีดูแลเด็กออทิสติก ที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้ slotxo โรคออทิสติก หนึ่งในความบกพร่องทางสมองที่พบมากที่สุดในปัจจุบัน มาทำความรู้จักโรคนี้กันให้มากขึ้น พร้อมวิธีดูแลเด็กออทิสติกที่กระปุกดอทคอมเอามาฝากกันในวันนี้เลยค่ะ xoslot โรคออทิสติก เป็นโรคที่อยู่ในกลุ่ม พีดีดี (Pervasive Developmental Disorders : PDDs) หรือ ความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน แสดงอาการอย่างชัดเจนในวัยเด็ก มักพบในช่วง 2 ขวบปีแรก มีผลทำให้พัฒนาการทางด้านสังคมและภาษาบกพร่อง มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมองตั้งแต่กำเนิด โดยจะส่งผลต่อพัฒนาการทั้ง 3 ด้าน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตอาการของเด็กออทิสติก ได้ดังนี้พัฒนาการด้านการเข้าสังคมเด็กไม่มองหน้า ไม่สบตาขณะพูดด้วย ไม่เข้าใจคำสั่งง่าย ๆ ไม่มีความสนใจร่วมกับคนอื่น ไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกทางสีหน้า และไม่มีภาษาท่าทางเพื่อการสื่อสาร ชอบเล่นคนเดียวอยู่ในโลกส่วนตัว ปลีกวิเวกอยู่ตามลำพัง ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นยากพัฒนาการด้านการสื่อสารเด็กพูดช้ากว่าวัย พูดซ้ำ ๆ ทวนคำ ทวนประโยคไปมา พูดภาษาแปลก ๆ […]

การวินิจฉัยโรคออทิซึม

การวินิจฉัยโรคออทิซึม

การวินิจฉัยโรคออทิซึม slotxo การทดสอบด้านการพูด และภาษา อาจใช้วิธีทดสอบที่ เป็นทางการ หรือไม่เป็น ทางการหรือทั้งสองอยางก็ได้การทดสอบ ที่ไม่เป็นทางการ อาจได้แก่การพูดคุย กับเด็กเพื่อสังเกต การแสดงออกทางภาษา เราอาจสังเกต พฤติกรรมเด็กควบคู่กัน ส่วนการทดสอบที่ เป็นทางการนั้น อาจใช้แบบทดสอบมาตรฐาน เช่น แบบทดสอบการ เปล่งเสียงพูด แบบทดสอบความบกพร่องใน การพูดของภาควิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร xoslot การทดสอบด้านความคิด ความจำแบบทดสอบลักษณะ นี้ส่วนมากเป็ นแบบทดสอบ สติปัญญาที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ กับเด็กออทิสติกที่มีความ บกพร่องเล็กน้อย แบบทดสอบ มาตรฐานที่อาจนำมาใช้ได้แก่Wechsler Intelligence Scale for Children – RevisedBayley Scale of Infant DevelopmentLeiter International […]

ลักษณะของเด็กออทิสติก

ลักษณะของเด็กออทิสติก

ลักษณะของเด็กออทิสติก slotxo ลักษณะของเด็กออทิสติก ไว้ดังนี้ อยูในโลกของตนเอง คือ ไม่สนใจต่อความรู้สึกของคนอื่นมองคนอื่นเป็นเสมือนวัตถุ หรือมองเลยไปที่วัตถุที่เขาสนใจเท่านั้น ไม่สนใจที่จะเข้าไปหาใครเพื่อปลอบใจเมื่อเกิดการหกล้มหรือเจ็บจะส่งเสียงร้องเพียง ชัวขณะแล้วจะหยุดหายอย่างปลิดทิ้้งไปเลย ไม่เข้าไปเล่นในกลุ่มเพื่อน หรือไม่เล่นเลียนแบบเด็กอื่นๆ ไม่ยอมพูด ส่วนการเล่นเสียงจะไม่มีแบบแผนที่แน่นอน อาจแตกต่างกนไปในแต่ละวัน เคลื่อนไหวแบบซ ้า ๆ ซาก ๆ อยูอย่างเดียวบ่อยจนผิดปกติ ยึดติดวัตถุ สิ่งของอยางใดอย่างหนึ่ง มักถือเดินไปเรื่อย ๆ หรือเก็บไว้เป็นส่วนตัวถ้า ถูกแยงไปจะร้อง ต่อต้านหรือแสดงกิริยาอารมณ์รุนแรง และไร้เหตุผล มีทีท่าเหมือนคนหูหนวก ท่าทางไม่รับรู้ต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้น10.ใช้วิธีการสัมผัสและเรียนรู้สิ่งต่างๆ มีความบกพร่องทางการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบเพื่่อน เช่น ไม่มองสบตาบุคคลอื่น ไม่มี การแสดงออกทางสีหน้า กิริยาท่าทาง เล่นกับเพื่อนไม่่เป็ น ไม่สนใจที่จะทำงานร่วมกับใครไม่เข้าใจพฤติกรรมของคนอื่น มีความบกพร่องด้านการสื่อสาร ทั้งด้านการใช้ภาษาพูด ความเข้าใจภาษา การแสดง กริยาสื่อความหมาย […]

การเกิดภาวะออทิซึม

การเกิดภาวะออทิซึม

การเกิดภาวะออทิซึม slotxo กลุ่มอาการภาวะออทิซึ่ม – เอเอสดี (Autism Spectrum Disorder หรือ ASD) หรือเรียกว่า ออทิสติก เป็นภาวะ บกพร่องตลอดชีวิต เกิดตั้งแต่แรกคลอดหรือหลังคลอดได้ ไม่นาน ภาวะออทิซึ่มมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และการ ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมรอบตัว xoslot อาการมีดังนี้คือมีความบกพร่องในด้านพัฒนาการด้านสังคมและการ สื่อสาร รวมทั้งด้านภาษามีความสนใจที่จำกัด และมีพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆมีความบกพร่องในด้านประสาทรับความรู้สึก เช่นไม่ สามารถทนเสียงดังได้ หรืออยู่ไม่นิ่งพฤติกรรมการเรียนและการเล่นแตกต่างไปจากเด็กคน อื่นเด็กแต่ละคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะออทิซึ่ม อาจมี ลักษณะบางอย่างคล้ายคลึงกัน แต่อาการไม่ได้เหมือนกัน ทั้งหมด ซึ่งรวมเรียกว่าเป็นกลุ่มอาการภาวะออทิซึ่ม คนที่มีภาวะออทิซึ่มมีขีดความสามารถ พฤติกรรม ทักษะทาง สังคม ทักษะด้านการสื่อสารในระดับที่แตกต่างกันออกไป ภาวะออทิซึ่มนี้มีได้ในทุกวัย การวินิจฉัยภาวะออทิซึ่มทำได้อย่างไร โดยทั่วไปกุมารแพทย์ นักจิตวิทยา หรือทีมผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางจะวินิจฉัยโดยการสังเกต และศึกษาพฤติกรรม […]

แนวทางการช่วยเหลือเด็กออทิสติก

แนวทางการช่วยเหลือเด็กออทิสติก

แนวทางการช่วยเหลือเด็กออทิสติก slotxo ัจจุบันมีแนวทางการช่วยเหลือหลัก 3 แนวทาง ที่ทำให้เด็กออทิสติก มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าคือ 1) การ ส่งเสริมพัฒนาการโดยสหวิชาชีพ2)การบำบัดทางเลือก และ 3) การใช้ยาในกรณีที่มีอาการไม่พึงประสงค์ดังนี้ xoslot 1การบำบัดทางกายภาพด้านการแพทย์ โดยสหวิชาชีพ มาจากสมมติฐานที่เชื่อว่า เด็กโรค ออทิซึมสเปคตรัม มีความผิดปกติของระบบประสาท ส่วนกลางระดับโครงสร้างและระดับเซลล์กับความ ผิดปกติที่ระบบประสาทการรับรู้จึงจำเป็นต้องมีการ ช่วยเหลือในการกระตุ้นพัฒนาการ การปรับพฤติกรรม การบำบัดทางเลือกต่างๆ ดังนี้1.1 การกระตุ้นพัฒนาการ เป็นการ ช่วยเหลือที่มีความสำคัญมากในเด็กโรคออทิซึม สเปคตรัม เนื่องจากมีการศึกษาว่า การกระตุ้นพัฒนา การยิ่งกระตุ้นเร็ว และกระตุ้นอย่างเต็มที่ภายใน 5 ปีแรก จะช่วยให้เด็กออทิสติก มีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ สิ่งที่ สำคัญที่ทำให้เด็กมีการกระตุ้นพัฒนาการได้อย่าง รวดเร็ว คือ การรู้พัฒนาของเด็กตามแต่ละช่วงวัย และ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการกระตุ้นพัฒนาการ […]