tripoweryoga

Tag: พัฒนาการ

ความพร่องทางการพัฒนาการเด็กออทิสติก

ความพร่องทางการพัฒนาการเด็กออทิสติก

ความพร่องทางการพัฒนาการเด็กออทิสติก slotxo อาการแสดงออกในช่วงแรกของ วัยแห่งการพัฒนา (early developmental period) (แสดงออก ชัดเจนเมื่อ ความคาดหวังทางสังคม เกินกว่าความ สามารถที่มีอย่างจำกัด) อาการส่งผลต่อความบกพร่องในด้านสังคม อาชีพ หรือหน้าที่การทำงานอื่นที่สำคัญ ไม่สามารถอธิบายจาก ความบกพร่องทางสติ ปัญญา (intellectual disability) หรือความล่าช้าทาง พัฒนาการทุกด้าน (globaldevelopmentaldelay) xoslot สำหรับอาการของเด็กออทิสติก จะมีความพร่อง ทางพัฒนาการโดยจะมีอาการ และอาการแสดงที่พบได้ ตั้งแต่ระดับรุนแรง เพียงเล็กน้อยจนถึงระดับ ที่รุนแรง มาก เด็กออทิสติกแต่ละ คนจะมีอาการที่แตกต่างกันใน รายละเอียดของความ บกพร่อง และตามระดับของความ รุนแรงอาการที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ มีความพร่องทาง ด้านภาษา เช่น พูดช้ากว่าเกณฑ์ บางรายไม่พูดหรือ บางรายมีภาษาเฉพาะของตนเองหรือพูดซ้ำๆ […]

นักอรรถบำบัด

นักอรรถบำบัด

นักอรรถบำบัด slotxo ผู้เชี่ยวชาญที่ฝึกและแก้ไขการพูด คือ “ นักแก้ไขการพูด ” หรือ “ นักอรรถบำบัด ” (Speech Therapist/ Speech Pathologist) แต่เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้มีไม่เพียงพอ กับความต้องการในปัจจุบัน ดังนั้น สามารถเข้ารับการฝึกจาก “ ครูฝึกพูด ” ซึ่งเป็นครูการศึกษาพิเศษ ที่ผ่านการอบรมในด้านการฝึก และแก้ไขการพูด ในเบื้องต้นได้เช่นกัน แต่ควรมีการประเมิน ติดตามความก้าวหน้าในการฝึก และคำแนะนำเพิ่มเติมจากนักแก้ไขการพูดเป็นระยะ xoslot ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการฝึกและแก้ไขการพูด ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่คือผู้ปกครองซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับเด็ก ดังนั้นไม่ใช่การรอจนถึงวันนัดแล้วค่อยฝึกเท่านั้น เพราะจะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ผู้ปกครองสามารถกระตุ้นให้มีการพูดได้โดยผ่านการเล่นได้เช่นกัน พยายามสร้างสถานการณ์ ที่กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารขึ้น เช่น เวลาเล่นต่อจิ๊กซอว์ ก็อาจเอาไปซ่อนชิ้นหนึ่งเพื่อให้เด็กถามหา หรือ อาจเอารองเท้าของคนอื่นมาให้เด็กใส่ เพื่อให้เด็กบอกว่า “ […]

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก slotxo ส่งเสริมความสามารถเด็ก (Ability Enhancement)แนวทางการดูแลในปัจจุบันส่วนใหญ่จะพุ่งเป้าไปที่การแก้ไขความบกพร่อง จนทำให้ลืมมองในมุมที่เป็นความสามารถของเด็ก และพบว่าเด็กออทิสติกบางคนมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านด้วย ถ้ามองเห็นความสามารถของเด็ก การยอมรับจากสังคมก็เกิดง่ายขึ้น โอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้และพัฒนาก็เพิ่มขึ้น ส่วนความผิดปกติที่มีก็ได้รับการแก้ไข บนฐานความคิดที่ว่า “ แก้ไขเพื่อดึงความสามารถที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เต็มที่ เต็มตามศักยภาพ ไม่ใช่แก้ไขเพื่อลดความผิดปกติเท่านั้น ” และเมื่อได้รับการยอมรับในสังคมแล้ว โอกาสที่จะพัฒนาทักษะด้านสังคมก็เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากพวกเขาไม่ต้องเป็นฝ่ายที่ปรับตัวเข้าหาสังคมเพียงด้านเดียว แต่สังคมก็พยายามปรับตัวเข้าหาพวกเขาด้วยเช่นกัน เป็นการพบกันครึ่งทางถ้ามุ่งแก้ไขความบกพร่องเพียงด้านเดียว ก็จะยิ่งทำให้หมดกำลังใจเร็ว เนื่องจากมองเห็นแต่ปัญหา แต่ถ้ามุ่งส่งเสริมความสามารถควบคู่ไปด้วย จะช่วยให้มีกำลังใจ เนื่องจากมองเห็นการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นความสามารถพิเศษเสมอไป แต่คือสิ่งที่เด็กสามารถทำได้ เช่น ส่งเสียงอะไรได้บ้าง พูดคำว่าอะไรได้บ้าง เล่นอะไรเป็นบ้าง ดูแลช่วยเหลือตัวเองในเรื่องอะไรได้บ้าง แล้วขยายความสามารถที่ทำได้เหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำบ่อยๆ แล้วสอนเพิ่มในเรื่องที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เด็กทำได้ ก็จะยิ่งทำให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และขยายขอบเขตความสามารถเพิ่มขึ้นการเสริมสร้างโอกาสให้เด็กได้เล่นของเล่นที่หลากหลาย ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ดนตรี กีฬา งานศิลปะต่างๆ ช่วยงานที่พ่อแม่ทำ […]

การดููแลเด็กออทิสติก

การดููแลเด็กออทิสติก

slotxo ในการเดินทาง จุดหมายปลายทางย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังว่าจะไปให้ถึง แต่ระหว่างทางที่ไปสู่จุดหมายที่ตั้งใจไว้นั้น ยังมีสิ่งสวยงามให้ชื่นชมอีกมากมาย พัฒนาการของเด็กออทิสติกแต่ละขั้น ก็คือสิ่งสวยงาม การชื่นชมสิ่งสวยงามที่เกิดขึ้น ณ วันนี้ คือ กำลังใจที่ดีที่สุด xoslot ถึงแม้ว่าในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของโรคออทิสติกที่ชัดเจน และยังไม่มีวิธีการดูแลรักษาที่จำเพาะเจาะจงให้หายขาดได้ แต่เด็กสามารถพัฒนาได้ และพัฒนาได้ดีด้วยวิธีการดูแลรักษาต่างๆ ในปัจจุบันนี้ สามารถช่วยเหลือให้เด็กออทิสติก มีพัฒนาการดีขึ้นได้มาก จนสามารถเรียนรู้ ปรับตัว ใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคม และประกอบอาชีพได้ โดยพึ่งพาผู้อื่นน้อยที่สุด (Independent Living) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตแล้วพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแนวทางการดูแลรักษาออทิสติก จำเป็นต้องใช้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Team Approach) ซึ่งประกอบด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น (Child and Adolescent Psychiatrist) นักจิตวิทยา (Psychologist) พยาบาลจิตเวช (Psychiatric Nurse) นักแก้ไขการพูด (Speech […]

4 กลไกออทิสติกโรดแม็พ

4 กลไกออทิสติกโรดแม็พ

4 กลไกออทิสติกโรดแม็พ slotxo สถานการณ์ และแนวโน้มของคนเป็นออทิสติกว่า ทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 35 ล้านคน ขณะที่ประเทศคาดว่ามีประมาณ 3.7 แสนคน และจากสถิติปี 2555 เฉลี่ยเด็กไทย 1,000 คนเป็น 6 คน xoslot ซึ่งถือเป็นอัตราส่วนที่สูงมาก และเพิ่มขึ้นทุกปี กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดให้บุคคลออทิสติก เป็นประเภทความพิการด้วย เพื่อจะได้รับสิทธิบริการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งพบว่ามีคนเป็นออทิสติกมาแสดงตนขอมีบัตรประจำตัวผู้พิการประมาณ 4,000 รายว่ากันว่าสาเหตุที่ผู้เป็นออทิสติกมาลงทะเบียนน้อยคาดว่าเกิดจาก 3 เหตุผลหลัก คือ1.เอกสารรับรองความพิการของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ชัดเจน เนื่องจากยังคงระบุรวมบุคคลออทิสติกไว้ในกลุ่มความพิการทางจิตใจ ซึ่งทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน2.ผู้ปกครองยังไม่รู้สิทธิ หรือยังมีมุมมองกับคำว่าพิการไม่ชัดเจน บางคนมองว่าเป็นการตีตราเด็ก จึงไม่นำเด็กเข้าระบบ และ3.แพทย์ยังมีความลังเลในการวินิจฉัยรับรองว่าเด็กมีความบกพร่องด้านใด ทำให้เด็กเข้าไม่ถึงสิทธิ และบริการต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพร่องด้านใด ทำให้เด็กเข้าไม่ถึงสิทธิ และบริการต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งนี้บุคคลออทิสติก จะเห็นชัดในช่วงวัยเด็กอายุ […]

โรคออทิซึม(AUTISM)

โรคออทิซึม(AUTISM)

โรคออทิซึม(AUTISM) slotxo เด็กออทิสติกคือใคร คือเด็กที่มีความผิดปกติทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษา และการสื่อความหมาย พฤติกรรมอารมณ์ และจินตนาการ ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการทำงานในหน้าที่บางส่วนของสมองผิดปกติไป และความผิดปกตินี้จะพบได้ ก่อนวัย 30 เดือน ออทิสติกเกิดขึ้นได้อย่างไร xoslot ยังไม่มีผู้ใดสามารถสรุปได้ว่า อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำ ให้เด็กเป็นออทิสติก แม้ว่าจากการวิจัยใหม่ๆ จะพบว่ามีความผิดปกติของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบ ประสาทส่วนกลาง ซึ่งมีปัจจัยเกี่ยวข้องกับเรื่อง ไวรัส กรรมพันธุ์ และการเปลี่ยนแปลงของ สารเคมีในร่างกายด้วย จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นออทิสติก การจะสังเกตว่าลูกเป็นเด็กออทิสติกหรือไม่นั้น ทำได้ตั้งแต่เขายังเล็กๆ โดยสังเกตตามขั้นตอนของการพัฒนาการที่เด็กควรจะเป็น ดังนี้ พฤติกรรมที่บ่งชี้ว่า เด็กอาจเป็นออทิสติก ในขวบปีแรก เช่น เด็กดูดนมได้ไม่ดี เงียบเฉย ไม่สนใจให้ใครกอดรัด ไม่แสดงท่าทางหรือส่งเสียงเรียก ไม่สนใจใคร แต่บางรายอาจติดคนมากจนผิดปกติ เด็กไม่สบตา ไม่แสดงท่าทางหรือส่งเสียงเรียก ไม่สนใจที่จะให้ใครอุ้ม […]

ออทิสติก

ออทิสติก

ออทิสติกออทิสซึม คือ อะไรจาก DSM IV The American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistic slotxo Manual Of Mental Disorders-Fourth Edition (1994) จัดออทิสติก เป็น “pervasive developmental disorders” ซึ่งก็คือมีความผิดปกติในด้าน พัฒนาการอย่างรอบด้าน แสดงอาการอย่าง ชัดเจนในวัยเด็ก ก่อให้เกิดพัฒนาการทางด้านความ สัมพันธ์ทางสังคม และการสื่อสาร ไม่เป็นไปตามปกติ ส่งผลให้มี พฤติกรรมความสนใจ และกิจกรรมที่ผิดปกติ xoslot ลักษณะต่าง ๆ ในบุคคลออทิสติก1.เข้ากับคนอื่นได้ยาก หรือไม่ได้เลย2.ทำอะไรซ้ำ ๆ3.หัวเราะอย่างไม่มีเหตุผล4.กลัวในสิ่งไม่สมควรกลัว5.ไม่สบตาคน6.ไม่ตอบสนองต่อการสอนตามปกติ7.มีท่าทางการเล่นแปลก ๆ8.อาจไว หรือไม่ไวต่อความเจ็บปวด9.ส่งเสียงประหลาด10.ชอบอยู่คนเดียว11.ไม่ชอบให้กอด12.หมุนตัว หรือสิ่งของ13.กระตุ้นตัวเอง14.หงุดหงิด งอแง […]

วิธีการศึกษาเด็กออทิสติก

วิธีการศึกษาเด็กออทิสติก

วิธีการศึกษาเด็กออทิสติก slotxo เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง ประชากรที่ศึกษา เป็นเด็กออทิสติกที่เข้ามารับบริการที่กอง เวชศาสตร์ใต้ น้ำ และการบิน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกตามเกณฑ์ DSM-IVTR15 มีอายุระหว่าง 2 -15 ปี ไม่มีภาวะปัญญาอ่อน (mental retardation (MR) เป็นเด็กที่แพทย์ผู้ให้การ รักษาเห็นว่าจำเป็นต้องได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจน ความดันสูง (HBOT) และสมัครใจเข้ารับการบำบัด รักษาด้วยออกซิเจนความดันสูง ไม่มีภาวะติดเชื้อทาง เดินหายใจ ไซนัส และหูอักเสบ และไม่เคยได้รับการ บำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูง xoslot เมื่อคัดเลือกเด็กตาม เกณฑ์การคัดเลือกแล้ว จะได้กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ เจาะจงเข้าสู่กลุ่มทดลอง เพียงกลุ่มเดียว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัยคำนวณโดย ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Medcalc โดยสูตร Sampling: comparison […]

หรือว่าลูกเราเป็นออทิสติก?

หรือว่าลูกเราเป็นออทิสติก?

หรือว่าลูกเราเป็นออทิสติก? slotxo ย้อนกลับไป 30-40 ปีก่อนหน้านี้ หลายๆ คนไม่เคยแม้แต่จะได้ยินคำว่าออทิสติก แต่เดี๋ยวนี้ ดูเหมือนคำๆ นี้เข้ามาใกล้เรามากขึ้นทุกที ไม่ว่าจะตัวอย่างจากภาพยนต์หรือข่าวเกี่ยวกับเด็กออทิสติกอัจฉริยะทั้งในและ ต่างประเทศอยู่เรื่อยๆ แม้แต่ได้รับรู้ว่ามีลูกหลานของคนใกล้ตัวเป็นเด็กออทิสติก ออทิสติก นั้นจริงๆ เป็นอย่างไร หลายคนอาจยังไม่เข้าใจ และยังสับสนกับโรคสมาธิสั้นด้วยซ้ำ xoslot ถ้าเรียกอย่างถูกต้องก็คือกลุ่มอาการ ออทิสติกสเปคตรัม (Autistic spectrum disorder) เป็นความผิดปกติด้านพัฒนาการที่มีสาเหตุจากความผิดปกติในสมอง (Brain-based disorders) ส่งผลต่อพฤติกรรม การเข้าสังคมและการสื่อสารของเด็ก กลุ่มอาการออทิสติกสเปคตรัมประกอบด้วยโรค 3 โรคคือ โรคออทิสติก (Autistic disorder) , PDD-NOS (Pervasive developmental disorder-not otherwise specified) และโรคแอสเปอเกอร์ (Asperger syndrome)สถาบันกุมารเวช […]

ครอบครัวฐานะดีมีภาวะ ‘ออทิสติกเทียม’ มากกว่า?

ครอบครัวฐานะดีมีภาวะ ‘ออทิสติกเทียม’ มากกว่า?

ครอบครัวฐานะดีมีภาวะ ‘ออทิสติกเทียม’ มากกว่า? slotxo คุณหมอวรรณพักตร์พบแนวโน้มเด็กไทยมีภาวะออทิสติกเทียมเพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบันจะมีเทคโนโลยี โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ ประกอบกับพ่อแม่ส่วนใหญ่ในสังคมเมืองต้องทำงานหนัก ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกเอง ปล่อยให้พี่เลี้ยงดูแล โดยเฉพาะพี่เลี้ยงชาวพม่าที่ไม่ได้พูดคุยหรือเล่นกับเด็กเลย ทำให้เด็กๆ ไม่มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยทั้งด้านสังคมและภาษา xoslot “การเลี้ยงเด็กเล็กๆ ที่ดีคือ ควรมีเวลานั่งคุยนั่งพูดกับเด็ก เล่านิทานให้ลูกฟัง เด็กจะได้รับการกระตุ้นด้านภาษา ถ้าพ่อแม่ยุคนี้ไม่รู้เท่าทันเทคโนโลยี ผลกระทบที่จะเกิดจากการเล่นไอที เราต้องเฝ้าระวัง และตื่นตระหนกในการป้องกัน ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่กับไอที ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต อย่าปล่อยให้เด็กเล่นเกม นั่งดูซีดีการศึกษา ซึ่งพ่อแม่คิดว่าการปล่อยให้เด็กนั่งดูการ์ตูนเป็นการกระตุ้นแล้ว แต่จริงๆ ไม่ใช่ เพราะเป็นการสื่อสารทางเดียว เมื่อลูกถูกกระตุ้นด้านพัฒนาการ ลูกมีแนวโน้มดีขึ้นได้ถ้ากระตุ้นอย่างเหมาะสม อย่างน้อยๆ 6 เดือนขึ้นไปเด็กจะมีภาวะดีขึ้น หรือฝึกแค่ 3 เดือน เด็กดีขึ้นในด้านการสื่อสารแต่ออทิสติกแม้ใส่ตัวกระตุ้นไปแล้ว ก็ยังมีอาการบางอย่างไปจนถึงตอนโต แต่ออทิสติกเทียมหากกระตุ้นดีๆ จะไม่หลงเหลืออาการเลย […]