tripoweryoga

Tag: วินิจฉัย

สงสัยออทิสซึม ไม่ต้องรอวินิจฉัย

สงสัยออทิสซึม ไม่ต้องรอวินิจฉัย

สงสัยออทิสซึม ไม่ต้องรอวินิจฉัย slotxo โรคออทิสติกเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมองที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติ 3 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่ ด้านสังคม ด้านภาษา และเกิดพฤติกรรมซ้ำ ๆ โดยสามารถสังเกตพบได้ก่อนอายุ 3 ขวบ หากพบลักษณะที่น่าสงสัยควรเข้ารับการคัดกรองโรค เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่บกพร่อง และปรับพฤติกรรมตั้งแต่อายุน้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง แม้ไม่หายขาดแต่เด็กจะมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ดีขึ้น ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าโรงเรียนได้ตามวัย xoslot พฤติกรรมที่น่าสงสัย…ด้านสังคม (ไม่สบตา)เช่น ไม่สนใจใคร ไม่สบตา ไม่หันตามเสียง เล่นกับเพื่อนไม่เป็น กลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวด้านการสื่อสาร (ไม่พาที ไม่ชี้นิ้ว)เช่น ไม่พูดตามเกณฑ์ เคยพูดได้แล้วหยุดพูด พูดเลียนแบบ พูดภาษาต่างดาว ไม่แสดงท่าทางบอกถึงความต้องการ (การชี้นิ้ว)ด้านพฤติกรรมเช่น มีการเคลื่อนไหวร่างกายซ้ำ ๆ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวต่อสิ่งใหม่ ๆ […]

การวินิจฉัยโรคออทิซึม

การวินิจฉัยโรคออทิซึม

การวินิจฉัยโรคออทิซึม slotxo การทดสอบด้านการพูด และภาษา อาจใช้วิธีทดสอบที่ เป็นทางการ หรือไม่เป็น ทางการหรือทั้งสองอยางก็ได้การทดสอบ ที่ไม่เป็นทางการ อาจได้แก่การพูดคุย กับเด็กเพื่อสังเกต การแสดงออกทางภาษา เราอาจสังเกต พฤติกรรมเด็กควบคู่กัน ส่วนการทดสอบที่ เป็นทางการนั้น อาจใช้แบบทดสอบมาตรฐาน เช่น แบบทดสอบการ เปล่งเสียงพูด แบบทดสอบความบกพร่องใน การพูดของภาควิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร xoslot การทดสอบด้านความคิด ความจำแบบทดสอบลักษณะ นี้ส่วนมากเป็ นแบบทดสอบ สติปัญญาที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ กับเด็กออทิสติกที่มีความ บกพร่องเล็กน้อย แบบทดสอบ มาตรฐานที่อาจนำมาใช้ได้แก่Wechsler Intelligence Scale for Children – RevisedBayley Scale of Infant DevelopmentLeiter International […]

การทดสอบเพื่อวินิจฉัยอาการออทิสติก

การทดสอบเพื่อวินิจฉัยอาการออทิสติก

การทดสอบเพื่อวินิจฉัยอาการออทิสติก slotxo การทดสอบ เพื่อวินิจฉัยอาการออทิสติก ในเด็กนั้น ประกอบด้วยการประเมินพฤติกรรม และการประเมินทางกายภาพ และผลตรวจจากห้องทดลอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ xoslot การประเมินพฤติกรรมการประเมินพฤติกรรมประกอบด้วยแนวทางหรือชุดคำถาม ที่ช่วยให้หมอวินิจฉัยได้ว่าพัฒนาการของเด็กมีความผิดปกติอย่างไร โดยแนวทางการประเมินประกอบด้วยประวัติทางการแพทย์ (Medical History) แพทย์จะสัมภาษณ์คำถามเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก ได้แก่ การสื่อสารของเด็ก การใช้ภาษา การสบตามองหน้า การเล่นของเล่น และพฤติกรรมต่าง ๆ เมื่อเล่นหรืออยู่กับผู้อื่นแนวทางการวินิจฉัยออทิสติก แพทย์จะวินิจฉัยพฤติกรรมของเด็กที่เข้าข่ายลักษณะอาการออทิสติกตามการวินิจฉัยทางการแพทย์การสังเกตพฤติกรรม แพทย์อาจต้องการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อดูพัฒนาการของเด็ก ทั้งนี้ อาจมีการเก็บข้อมูลจากพ่อแม่เพื่อประกอบการวินิจฉัยว่าสิ่งที่เด็กแสดงออกมาในแต่ละเหตุการณ์นั้นถือเป็นพฤติกรรมปกติหรือไม่แบบทดสอบความฉลาดและพัฒนาการ แบบทดสอบความฉลาดและพัฒนาการมีส่วนในการพิจารณาว่าการเติบโตทางพัฒนาการที่ช้ากว่าปกตินั้นส่งผลต่อความสามารถในการคิดและตัดสินใจของเด็กหรือไม่การประเมินทางกายภาพและผลตรวจจากห้องปฏิบัติการผลตรวจทางร่างกายจัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาว่าปัญหาทางกายภาพนั้นก่อให้เกิดอาการออทิสติกหรือไม่ ซึ่งประกอบด้วยการตรวจร่างกาย แพทย์จะพิจารณาพัฒนาการทางร่างกายของเด็กว่าเติบโตเป็นปกติหรือไม่ โดยดูจากขนาดศีรษะ น้ำหนักตัว และส่วนสูง นอกจากนี้ แพทย์จะตรวจร่างกายเพื่อหาลักษณะผิดปกติทางโครโมโซมที่แสดงออกทางร่างกายร่วมด้วยการทดสอบการได้ยิน ปัญหาการได้ยินอาจทำให้เด็กมีพัฒนาการช้า รวมทั้งมีปัญหาเกี่ยวกับทักษะการเข้าสังคมและความสามารถทางภาษาการทดสอบพิษจากสารตะกั่ว ( Lead Poisoning) เด็กที่มีพัฒนาการช้ามักหยิบสิ่งของเข้าปากที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างดินหรือเศษชิ้นส่วนต่าง ๆ […]

การวินิจฉัยโรคออทิซึม(2)

การวินิจฉัยโรคออทิซึม(2)

การวินิจฉัยโรคออทิซึม(2) slotxo 1.2มีการสูญเสียทางด้านการสื่อความหมาย ทั้งด้านการพูด และการไม่ใช้คำพูด รวมทั้งไม่สามารถมีจินตนาการ ในการเล่นได้1.2.1ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมสื่อความหมายได้เลยเช่น ไม่มีการส่งเสียง “อือ – ออ” ไม่มีการแสดงออกทางใบหน้า เช่น แสดงถึงการโกรธ การพอใจ ด้วยการยิ้ม หรือหัวเราะ ไม่สามารถสื่อความหมายด้วยท่าทางได้เหมือนเด็กหูหนวก หรือเป็นใบ้ ถ้าเด็กออทิสติกต้องการอะไร มักจะดึงมือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงไปทำให้ เช่น ถ้าเด็กต้องการเปิดประตู ก็จะดึงมือผู้ที่อยู่ใกล้ไปที่ลูกบิดประตูเท่านั้น ไม่สามารถแสดงออกอาการเลียนแบบในการพูด และไม่สามารถสื่อภาษาในการพูดได้ xoslot 1.4เด็กออทิสติกจะขาดจินตนาการในการเล่น ซึ่งเด็กปกติวัย ๓ ขวบขึ้นไป สามารถเลียนแบบผู้ใหญ่ได้เช่น การทำกับข้าว การเล่นขายของ การเล่นเป็นครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูก แต่เด็กออทิสติกจะเล่นโดยการสมมติไม่เป็น เช่น การเล่นละครสมมติให้เป็นสัตว์ต่างๆ การสร้างมโนภาพในการฟังนิทาน หรือการเล่านิทาน เด็กจึงไม่สนใจในการฟังนิทาน ที่เกี่ยวกับการสร้างจินตนาการ ฉะนั้น การสอนหรือการเล่านิทานให้เด็กออทิสติกฟัง ควรจะใช้แบบรูปธรรม […]

การวินิจฉัยโรคออทิซึม

การวินิจฉัยโรคออทิซึม

การวินิจฉัยโรคออทิซึม slotxo การวินิจฉัยกลุ่มอาการออทิซึม คือ การสังเกตถึงความผิดปกติทางพฤติกรรมต่างๆ และรวบรวมไว้เป็นข้อชี้บ่ง ดังต่อไปนี้ xoslot 1.มีความผิดปกติด้านสังคมและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (ต้องพบอย่างน้อย ๒ ข้อ)แสดงพฤติกรรมไม่สนใจใคร มีการกระทำต่อบุคคลหรือสิ่งมีชีวิตอื่นคล้ายสิ่งของ ไม่สามารถมีสัมพันธภาพต่อบุคคล เหมือนเด็กปกติในวัยเดียวกันแสดงพฤติกรรมไม่รู้ร้อนรู้หนาว ไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองจากอันตรายต่างๆไม่สามารถลอกเลียนแบบการกระทำของคนอื่นเล่นกับใครไม่เป็นไม่สนใจที่จะมีเพื่อน ไม่สามารถผูกมิตรกับใคร2.มีความผิดปกติทางด้านการสื่อความหมาย ทั้งด้านการพูด และการสื่อโดยการแสดงท่าทาง (ต้องพบอย่างน้อย ๑ ข้อ)ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมสื่อความหมายได้เลยการสื่อความหมายโดยการแสดงท่าทางมีความผิดปกติอย่างชัดเจนขาดจินตนาการในการเล่นมีความผิดปกติอย่างชัดเจนในการเปล่งเสียงพูดมีความผิดปกติอย่างชัดเจนในรูปแบบ และเนื้อหาของการพูดไม่มีความสามารถที่จะสนทนากับใครได้นาน มักจะพูดแต่เรื่องที่ตัวเองสนใจ3.มีการกระทำและความสนใจซ้ำซากอย่างเด่นชัด (ต้องพบอย่างน้อย ๑ ข้อ)เคลื่อนไหวร่างกายซ้ำ ๆคิดหมกมุ่นหรือสนใจส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งของแสดงความคับข้องใจอย่างมาก ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเขา หรือที่เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เคยทำเป็นประจำ โดยมีรายละเอียดเหมือนเดิมมีความสนใจในขอบเขตที่จำกัด เครดิตฟรี 4.เริ่มพบอาการได้ในช่วงอายุ ๓๐ – ๓๖ เดือนเมื่อรวมข้อปลีกย่อยทั้งหมดจากทุกหัวข้อแล้ว ต้องพบทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘ ข้อ สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเสมอ คือ จะต้องพิจารณาว่า ความผิดปกติทางพฤติกรรม […]

กำหนดการสังเกตการวินิจฉัยโรคออทิสติก

กำหนดการสังเกตการวินิจฉัยโรคออทิสติก

กำหนดการสังเกตการวินิจฉัยโรคออทิสติก slotxo ออทิสติกการวิเคราะห์สังเกตกำหนดการ ( ADOS ) เป็นเครื่องมือสำหรับการวินิจฉัย และการประเมินออทิสติก โปรโตคอลประกอบด้วยชุดของงานที่มีโครงสร้าง และกึ่งโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้ตรวจสอบ และบุคคลที่อยู่ภายใต้การประเมิน ผู้ตรวจสอบจะสังเกต และระบุส่วนของพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมการวิจัย และกำหนดสิ่งเหล่านี้ให้กับหมวดหมู่การสังเกตที่ กำหนดไว้ล่วงหน้า การสังเกตตามหมวดหมู่จะถูกรวมเข้า ด้วยกันในภายหลังเพื่อสร้างคะแนนเชิงปริมาณ สำหรับการวิเคราะห์ การตัดออกที่กำหนดโดยการวิจัยระบุ การวินิจฉัยที่เป็นไปได้ของโรคออทิสติกแบบ คลาสสิก หรือความผิดปกติของ ออทิสติกสเปกตรัมที่เกี่ยวข้องทำให้สามารถ ประเมินอาการออทิสติกได้ตามมาตรฐาน การสัมภาษณ์เพื่อวินิจฉัยโรคออทิสติก -เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันคือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ดำเนินการกับผู้ปกครองของบุคคลที่ได้รับการอ้างอิง และครอบคลุมประวัติพัฒนาการทั้งหมดของผู้เข้าร่วม xoslot ประวัติกำหนดการสังเกตการ วินิจฉัยโรคออทิสติกจัดทำโดย Catherine Lord , Ph.D. , Michael Rutter, MD, FRS, Pamela C. DiLavore, Ph.D. , และ […]

ออทิสติกวินิจฉัยสัมภาษณ์ปรับปรุง ( ADI-R )

ออทิสติกวินิจฉัยสัมภาษณ์ปรับปรุง ( ADI-R )

ออทิสติกวินิจฉัยสัมภาษณ์ปรับปรุง ( ADI-R ) slotxo ออทิสติกวินิจฉัยสัมภาษณ์ปรับปรุง ( ADI-R ) เป็นโครงสร้างสัมภาษณ์ ดำเนินการกับผู้ปกครองของบุคคลที่ ได้รับการเรียกว่าสำหรับการประเมินผล ของการที่เป็นไปได้ออทิสติกหรือ ออทิสติกสเปกตรัมผิดปกติ การสัมภาษณ์ซึ่งใช้โดยนักวิจัย และแพทย์มานานหลายทศวรรษสามารถใช้เพื่อ วัตถุประสงค์ในการวินิจฉัยสำหรับทุกคนที่มีอายุอย่างน้อย 24 เดือน และวัดพฤติกรรมในด้านของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งกัน และกันการสื่อสารและภาษา และรูปแบบของพฤติกรรม xoslot โครงสร้างมีประโยชน์สำหรับการวินิจฉัย โรคออทิสติกการวางแผนการรักษา และการแยกความแตกต่างของออทิสติกจากความผิดปกติ ของพัฒนาการอื่น ๆ การสัมภาษณ์ครอบคลุมถึง ประวัติพัฒนาการทั้งหมดของบุคคลที่อ้างถึงโดยปกติจะดำเนินการในสำนักงานบ้านหรือสถานที่เงียบสงบอื่น ๆ โดยนักจิตวิทยาและโดยทั่วไปจะใช้เวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมง ผู้ดูแลจะถูกถาม 93 คำถามซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านพฤติกรรมหลักสามด้านเกี่ยวกับพฤติกรรมปัจจุบัน ของแต่ละบุคคลหรือพฤติกรรม ณ ช่วงเวลาหนึ่ง การสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ คำถามเปิดประเด็นคำถามเพื่อการสื่อสาร คำถามเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคม และการเล่นคำถามพฤติกรรมซ้ำซาก […]