tripoweryoga

Tag: สังคม

เรื่องราวทางสังคมของเด็กออทิสติก

เรื่องราวทางสังคมของเด็กออทิสติก

เรื่องราวทางสังคมของเด็กออทิสติก slotxo Gray (1991) ได้กล่าวถึงเรื่องราวทางสังคมว่า เป็นเรื่องที่สร้างขึ้นเพื่ออธิบายเกี่ยวกบั สถานการณ์ ความคิดหรือมุมมองของบุคคลโดยทัวไป เพื่อช่วยให้บุคคลออทิสติกสามารถรับรู้ และเข้าใจสถานการณ์ทางสังคมได้ง่ายขึ้น xoslot ผดุงอารยะวิญญู(2546, หน้า 69) ได้กล่าวถึงเรื่องราวทางสังคมว่า เป็นเครื่องมืออยางหนึ่ง ที่ใช้ในการสอนทักษะทางสังคมแก่เด็กออทิสติก และเด็กอื่นที่ขาดทักษะทางสังคมเรื่องราวทาง สังคม อาจเป็ นเรื่องหรือข้อความที่อธิบายเกี่ ยวกบสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งในสังคมซึ่ งจะ ั ช่วยให้เด็กออทิสติกเข้าใจสถานการณ์นั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น เรื่องราวทางสังคมมีจุดเน้นที่สำคัญคือ1) ลักษณะทางสังคมที่สำคัญ2) ปฏิกิริยาโต้ตอบที่เราคาดเดาวาจะเกิดขึ้นจากคนทั่วไป3) ปฏิกิริยา โต้ตอบที่เราคาดเดาวาจะเกิดขึ้นจากเด็กออทิสติก4) เหตุผลที่เด็กแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเช่นนั้น อรธิดา ประสา ได้สรุปความหมายของเรื่องราวทางสังคม ว่าเป็นเรื่อง่ สั้นที่บรรยายสถานการณ์ทางสังคมในรูปแบบการชี้น าที่เหมาะสมซึ่ งมักจะอธิบาย การโต้ตอบที่ เหมาะสมส าหรับนักเรียนออทิสติก โดยเขียนจากมุมมองของนักเรียนออทิสติกแต่ละบุคคล เพื่อ พัฒนาความเข้าใจเกี่ […]

ลักษณะของบุคคลออทิสติกตามความบกพร่องทางสังคม

ลักษณะของบุคคลออทิสติกตามความบกพร่องทางสังคม

ลักษณะของบุคคลออทิสติกตามความบกพร่องทางสังคม slotxo ลักษณะของบุคคลออทิสติกตามความบกพร่องทางสังคม เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทแยกตัวออกจากสังคม (along Group) หลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ ประเภทมีปฏิสัมพันธ์กบผู้อื่นต่อเมื่อต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Passive Group) ประเภทมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น แต่ไม่ถูกกาลเทศะ และมักแสดงพฤติกรรม ประหลาด (active but odd Group) xoslot สรุปได้ว่า เด็กออทิสติกมีความ บกพร่องที่สามารถแบ่ง ตามพฤติกรรมทางสังคมได้ 3 ระดับ คือ กลุ่มแยกตัวไม่สนใจใคร กลุ่มยอมตาม มีลักษณะท่าทียอมให้คนอื่นเข้าหา โอบกอด หรือร่วมกิจกรรมที่มีคนคอยควบคุม เช่น ร้องเพลง เล่นเกม สามารถเลียนแบบ ภาษาพูดและ ท่าทางได้ แต่ไม่เข้าใจความหมาย กลุ่มเข้าหาคน ลักษณะภายนอกดูเหมือนเขาชอบเข้าหาคน […]

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมของเด็กออทิสติก

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมของเด็กออทิสติก

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมของเด็กออทิสติก slotxo การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม ประกอบด้วยการฝึกฝนทักษะในชีวิตประจำวัน และการฝึกฝนทักษะสังคม เพื่อให้บุคคลออทิสติกสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ตามปกติ การฝึกฝนทักษะในชีวิตประจำวัน (Activity of Daily Living Training) ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องกิจวัตรประจำวัน ให้เด็กสามารถทำได้ด้วยตนเองเต็มความสามารถที่เขามีอยู่ โดยต้องการความช่วยเหลือน้อยที่สุด ในการฝึกฝน เด็กจำเป็นต้องเรียนรู้ทีละขั้นตอนจนสามารถปฏิบัติได้ และเกิดเป็นความเคยชิน ติดตัวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้ตามศักยภาพ ลดการดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และเด็กเกิดความภาคภูมิใจ เมื่อเขาสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเอง xoslot การฝึกฝนทักษะสังคม (Social Skill Training) ทักษะสังคม เป็นความบกพร่องที่สำคัญของเด็กออทิสติก ดังนั้นจึงต้องให้การฝึกฝนด้านนี้เป็นพิเศษ ซึ่งทำได้โดยจำลองเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ทางสังคมต่างๆ เพื่อให้ทดลองปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ หรือการสอนโดยให้จดจำรูปแบบบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้โดยตรง การสอนเรื่องราวทางสังคม (Social Stories) ซึ่งมี แครอล เกรย์ (Gray, 1991) เป็นต้นตำรับ […]

กรมสุขภาพจิตแนะ สังคมให้ที่ยืน “กลุ่มออทิสติก”

กรมสุขภาพจิตแนะ สังคมให้ที่ยืน “กลุ่มออทิสติก”

กรมสุขภาพจิตแนะ สังคมให้ที่ยืน “กลุ่มออทิสติก” slotxo 2 เมษายนของทุกปี ตรงกับวันออทิสติกโลก ปีนี้ เน้นการรณรงค์ส่งเสริมพลังครอบครัวในการดูแลเด็กออทิสติกให้เปิดใจ ยอมรับโดยไม่มองว่าเด็กเป็นส่วนเกินของครอบครัว และสังคม xoslot นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างความตระหนัก เนื่องในวันออทิสติกโลก (Autistic Awareness Day) ประจำปี 2561 และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณป่าชายเลน ที่ศูนย์ธรรมชาติศึกษากองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี โดยมีผู้ปกครองบุคคลออทิสติก 60 ครอบครัว บุคคลออทิสติกจากโครงการฝึกทักษะทางสังคม และอาชีพแก่ผู้ป่วย กลุ่มอาการออทิซึมสเปคตรัม 40 คน เข้าร่วมนพ.สมัย กล่าวว่า วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ตรงกับวันออทิสติกโลก […]

สังคมออทิสติกแห่งชาติ

สังคมออทิสติกแห่งชาติ

สังคมออทิสติกแห่งชาติ slotxo ออทิสติกสังคมแห่งชาติ ( NAS ) เป็นองค์กรการกุศลของอังกฤษ สำหรับคนออทิสติก วัตถุประสงค์ของ องค์กรคือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ คนออทิสติกในที่สหราชอาณาจักร xoslot นอกจากบริการสำหรับผู้ใหญ่ และเด็กที่หลากหลายสำหรับบุคคลออทิสติก ที่ตั้งอยู่ทั่วอังกฤษสกอตแลนด์ไอร์แลนด์เหนือ และเวลส์องค์กรการกุศลยังมีสายด่วนช่วยเหลือ ออทิสติกที่เปิดให้บริการ 5 วันต่อสัปดาห์ผลิตภัณฑ์สำหรับมือ อาชีพที่ทำงานกับออทิสติก และฟังก์ชันการรณรงค์ ซาร่าห์แลมเบิร์หัวของนโยบายที่สังคม แห่งชาติออทิสติกที่เป็นสมาชิกของ รัฐสภากลุ่มทุกพรรคในออทิสติก ในปี 2554 NAS ได้ปรึกษากับหน่วยงานตำรวจหลาย แห่งในการพัฒนารูปแบบบัตรประจำตัวที่ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมสำหรับบุคคลออทิสติก ในระหว่างการสอบถาม หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการรวมถึงวิลต์เชียร์ตำรวจที่ตำรวจเอสเซ็กซ์ที่นอร์โฟล์คตำรวจที่ซัฟโฟล์ตำรวจ และ Cumbria ตำรวจ NAS ยังเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของ Autism – Europe ซึ่งเป็นองค์กรร่มที่รวบรวมองค์กรออทิสติก 80 องค์กรจากกว่า 30 ประเทศในยุโรป […]