tripoweryoga

Tag: ส่งเสริม

กรมสุขภาพจิตแนะ3หลัก ส่งเสริมการจ้างงานบุคคลออทิสติก

กรมสุขภาพจิตแนะ3หลัก ส่งเสริมการจ้างงานบุคคลออทิสติก

กรมสุขภาพจิตแนะ3หลัก ส่งเสริมการจ้างงานบุคคลออทิสติก slotxo นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า บุคคลออทิสติกที่จบการศึกษาหรืออยู่ในวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกมีอัตราการตกงาน มากกว่า ร้อยละ 90 จึงควรร่วมกันดูแล ช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ให้มีโอกาสในการทำงาน เช่น การส่งเสริมระบบการ เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ทั้งโปรแกรมเตรียมพื้นฐานอาชีพ (Prevocational Program) โปรแกรมการสอนงาน (Job Coach Program) หรือ การสนับสนุนให้องค์กรเอกชน หรือองค์กรผู้ปกครองได้ร่วมดำเนินการกับสถานประกอบการ ส่งเสริมการจ้างงานบุคคลออทิสติกอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise) หรือโรงงานในชุมชนของกลุ่มบุคคลออทิสติก (Community Workshop) เพื่อการมีอาชีพ และสามารถดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ xoslot ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 ได้กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องรับ ผู้พิการเข้าทำงานในลักษณะงานในอัตราที่ เหมาะสมกับผู้ปฎิบัติงาน จะช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการมีความมั่นใจในตนเอง […]

การส่งเสริมทักษะชีวิตออทิสติก

การส่งเสริมทักษะชีวิตออทิสติก

การส่งเสริมทักษะชีวิตออทิสติก slotxo ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย : ขณะนี้มีเด็กออทิสติกนอกทะเบียนไม่เข้าระบบทะเบียนเป็นจำนวน 7หมื่นคนที่เข้าไม่ถึงสิทธิ เด็กออทิสติกที่อยู่ในทะเบียน 1.5 หมื่นคน ตัวเลขจากกรมสุขภาพจิตมีเด็กออทิสติก พิการซ้ำซ้อน สติปัญญาด้อยกว่าปกติเป็นจำนวน 1.8 แสนคนภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) : ผู้ปกครองไม่ได้พาลูกที่เป็นออทิสติกมาลงทะเบียนว่ามีคนพิการอยู่ในครอบครัว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทำใจยากที่จะเปิดเผย ให้การเลี้ยงดูเป็นไปตามธรรมชาติ แต่เด็กที่ผ่านการลงทะเบียนแล้ว เด็กกลุ่มนี้จะได้รับการฝึกฝนความรู้ อยากสนับสนุนให้เด็กออทิสติกวาดภาพแสดงฝีมือบนกำแพงของ สสส. xoslot อ.นฤมล ตันติสัจจธรรม (ครูต้อยสอนศิลปะ) เรียนจบ รร.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จบด้านจิตรกรรมสากล วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทำงานชมรมสอนศิลปะที่ รพ.เซนต์หลุยส์ และเป็นจิตอาสาสอนที่มูลนิธิออทิสติกไทยอ.เพียงกาญจน์ สุวรรณปัทม (ครูพิ้งค์) เรียนจบการศึกษา รร.ราชินี และการศึกษาพิเศษ […]

เปิดบ้านส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กออทิสติก และเด็กพิเศษหนุนความสามารถทางศิลปะ-ไอที

เปิดบ้านส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กออทิสติก และเด็กพิเศษหนุนความสามารถทางศิลปะ-ไอที

เปิดบ้านส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กออทิสติก และเด็กพิเศษหนุนความสามารถทางศิลปะ-ไอที slotxo สสส.-พม.-มูลนิธิออทิสติกไทย กลุ่ม TRUE 4 หน่วยงานจับมือกันผลิตคลิปการสอนทางเลือกเพิ่มทักษะสื่อสารให้ “เด็กออทิสติก” พร้อมส่งวิดีโอสื่อรูปภาพ บัตรคำสอนวิธีล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัย ให้เครือข่ายบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 4,800 ชุดทั่วประเทศ พร้อมเปิดบ้านส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กออทิสติก และเด็กพิเศษ หนุนความสามารถทางศิลปะ-ไอที xoslot ภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในพิธีมอบสื่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติก เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่มูลนิธิออทิสติกไทย ว่า สสส.ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดทำคลิปวิดีโอการสอนกิจกรรมการสื่อสารทางเลือก (Augmentative Alternative Communication-AAC) เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนำมาใช้ฝึก “ทักษะการสื่อสาร” ด้วยตนเอง ทำให้เด็กมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดค่าใช้จ่ายครอบครัวในการนำลูกไปรับบริการในศูนย์ฝึกต่างๆ ด้วย“สสส.สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการทุกประเภท […]