tripoweryoga

Tag: เด็กออทิสติก

การเข้าเรียนในโรงเรียนของเด็กออทิสติก

การเข้าเรียนในโรงเรียนของเด็กออทิสติก

การเข้าเรียนในโรงเรียนของเด็กออทิสติก slotxo การเข้าเรียนในโรงเรียนของเด็กออทิสติก ถือได้ ว่าเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ปกครองตัวเด็กออทิสติกและ ครูประจำชั้น เพราะจากลักษณะตัวโรคของเด็กออทิสติก ที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ขาดความยืดหยุ่นส่งผลต่อ การปรับตัวของเด็กเมื่อต้องเข้าโรงเรียน ดังนั้น การ ประสานความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนจึงเป็น สิ่งสำคัญเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆ การช่วยเหลือทางด้าน การศึกษาให้เหมาะสมกับระดับความสามารถและความ ต้องการของเด็กแต่ละคน แนวคิดสําคัญในการจัดการ ศึกษาสําหรับเด็กออทิสติก คือ การจัดการศึกษาต้อง สอดคล้องกับศักยภาพของเด็กแต่ละคน และตระหนัก เสมอว่า เด็กออทิสติกมีสิทธิในการได้รับบริการด้าน การศึกษาจากรัฐอย่างเสมอภาคเหมือนกับบุคคลทั่วไป xoslot ปัจจุบันการศึกษาสมัยใหม่มีความเชื่อว่า การให้ เด็กได้เรียนร่วมกับเด็กปกติจะช่วยให้เด็กเหล่านี้มี พัฒนาการทางสมอง อารมณ์ และสังคมดีกว่าการแยก เด็กต่างหาก จึงได้มีการผลักดันให้เด็กพิเศษเข้าสู่ระบบโรงเรียนปกติให้มากที่สุด ทำให้หลายโรงเรียนใน ประเทศไทยเริ่มมีการจัดแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล มี การเรียนในโรงเรียนแบบคู่ขนาน การเรียนร่วมกับเด็ก ทั่วไปในชั้นเรียนปกติ และในบางโรงเรียนเปิดโอกาสให้ มีครูไปดูแลเด็กออทิสติกอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ขึ้นกับการ ประเมิน […]

แนวทางการช่วยเหลือเด็กออทิสติก

แนวทางการช่วยเหลือเด็กออทิสติก

แนวทางการช่วยเหลือเด็กออทิสติก slotxo ัจจุบันมีแนวทางการช่วยเหลือหลัก 3 แนวทาง ที่ทำให้เด็กออทิสติก มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าคือ 1) การ ส่งเสริมพัฒนาการโดยสหวิชาชีพ2)การบำบัดทางเลือก และ 3) การใช้ยาในกรณีที่มีอาการไม่พึงประสงค์ดังนี้ xoslot 1การบำบัดทางกายภาพด้านการแพทย์ โดยสหวิชาชีพ มาจากสมมติฐานที่เชื่อว่า เด็กโรค ออทิซึมสเปคตรัม มีความผิดปกติของระบบประสาท ส่วนกลางระดับโครงสร้างและระดับเซลล์กับความ ผิดปกติที่ระบบประสาทการรับรู้จึงจำเป็นต้องมีการ ช่วยเหลือในการกระตุ้นพัฒนาการ การปรับพฤติกรรม การบำบัดทางเลือกต่างๆ ดังนี้1.1 การกระตุ้นพัฒนาการ เป็นการ ช่วยเหลือที่มีความสำคัญมากในเด็กโรคออทิซึม สเปคตรัม เนื่องจากมีการศึกษาว่า การกระตุ้นพัฒนา การยิ่งกระตุ้นเร็ว และกระตุ้นอย่างเต็มที่ภายใน 5 ปีแรก จะช่วยให้เด็กออทิสติก มีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ สิ่งที่ สำคัญที่ทำให้เด็กมีการกระตุ้นพัฒนาการได้อย่าง รวดเร็ว คือ การรู้พัฒนาของเด็กตามแต่ละช่วงวัย และ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการกระตุ้นพัฒนาการ […]

ความพร่องทางการพัฒนาการเด็กออทิสติก

ความพร่องทางการพัฒนาการเด็กออทิสติก

ความพร่องทางการพัฒนาการเด็กออทิสติก slotxo อาการแสดงออกในช่วงแรกของ วัยแห่งการพัฒนา (early developmental period) (แสดงออก ชัดเจนเมื่อ ความคาดหวังทางสังคม เกินกว่าความ สามารถที่มีอย่างจำกัด) อาการส่งผลต่อความบกพร่องในด้านสังคม อาชีพ หรือหน้าที่การทำงานอื่นที่สำคัญ ไม่สามารถอธิบายจาก ความบกพร่องทางสติ ปัญญา (intellectual disability) หรือความล่าช้าทาง พัฒนาการทุกด้าน (globaldevelopmentaldelay) xoslot สำหรับอาการของเด็กออทิสติก จะมีความพร่อง ทางพัฒนาการโดยจะมีอาการ และอาการแสดงที่พบได้ ตั้งแต่ระดับรุนแรง เพียงเล็กน้อยจนถึงระดับ ที่รุนแรง มาก เด็กออทิสติกแต่ละ คนจะมีอาการที่แตกต่างกันใน รายละเอียดของความ บกพร่อง และตามระดับของความ รุนแรงอาการที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ มีความพร่องทาง ด้านภาษา เช่น พูดช้ากว่าเกณฑ์ บางรายไม่พูดหรือ บางรายมีภาษาเฉพาะของตนเองหรือพูดซ้ำๆ […]

การเสริมสร้างความสามารถของเด็กออทิสติก

การเสริมสร้างความสามารถของเด็กออทิสติก

การเสริมสร้างความสามารถของเด็กออทิสติก slotxo ในการช่วยเหลือเด็กออทิสติก หากบุคลากร ทางการแพทย์มุ่งแก้ไขความบกพร่อง เพียงด้านเดียว และสะท้อนแต่ปัญหาของ เด็กออทิสติกให้ผู้ปกครองทราบ โดยลืมมองความสามารถหรือข้อดีที่เด็กออทิสติกมีจะ ทำให้หมดผู้ปกครองเกิดความรู้สึกท้อแท้บางรายอาจ เกิดความรู้สึกผิด และซึมเศร้าเนื่องจากผู้ปกครองมอง เห็นแต่ปัญหาในบางรายอาจรู้สึกเกิด การโทษเด็กดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือเด็กออทิสติก ควรมองหาข้อดี และความสามารถของเด็กควบคู่ไปด้วย เพื่อช่วยให้มีกำลังใจ xoslot การเสริมสร้างความสามารถของเด็กอาจเริ่มจาก สิ่งที่เด็กสามารถทำได้แล้วขยายความสามารถที่ทำได้ เหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำบ่อยๆ สอนเพิ่มในเรื่องที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เด็กทำได้จะทำให้ เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และขยายขอบเขตความ สามารถเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับรายงานที่กล่าวว่า การ ส่งเสริมความสามารถของเด็กอาจเริ่มจากสิ่งที่เป็นจุด แข็งของเด็ก เช่นเด็กเรียนรู้ได้ดีจากภาพ กฎต่างๆหรือ สิ่งที่เด็กให้ความสนใจเป็นพิเศษหากผู้ปกครองสามารถ หาจุดแข็งหรือความสามารถของเด็กได้จะเป็นการ ส่งเสริมความสามารถและทักษะใหม่ๆให้กับเด็กดังนั้น การส่งเสริมความสามารถในด้านต่างๆ เช่น ด้านทักษะ การคำนวณอาจเริ่มจากสิ่งที่เด็กสนใจ เช่น การใช้ของ เล่น เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสีขนาด จำนวน หรือทักษะการ […]

การช่วยเหลือเด็กออทิสติก

การช่วยเหลือเด็กออทิสติก

การช่วยเหลือเด็กออทิสติก slotxo โรคออทิซึมสเปคตรัมเป็นความบกพร่องของพัฒนาการด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทาง สังคมการสื่อสารทั้งการใช้ภาษาพูดและภาษาท่าทางและมีพฤติกรรมหรือความสนใจที่จำกัดหรือ ซ้ำๆเกณฑ์การวินิจฉัยตามคู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิต(TheDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM–5) แบ่งระดับความรุนแรงของ เด็กออทิสติกเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับ 1 ต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนระดับ 2 ต้องการ การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างมากระดับ 3 ต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนอย่างสูงมาก อย่างไรก็ตาม ระดับความรุนแรงของเด็กออทิสติกเปลี่ยนแปลงได้ตามพัฒนาการและการ ช่วยเหลือเด็ก ปัจจุบันได้มีแนวทางการช่วยเหลือที่ทำให้เด็กออทิสติกมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าคือ1) การช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์2) การเสริมสร้างพลังของครอบครัว3) การประสาน ความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน4) การเสริมสร้างความสามารถของเด็กออทิสติก ดังนั้นความรู้และความเข้าใจในการสังเกตอาการเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคออทิซึมสเปคตรัมเป็นปัจจัย สำคัญที่ทำให้ผู้ปกครองนำเด็กออทิซึมสเปคตรัมเข้ารับการคัดกรอง ซี่งจะทำให้เด็กได้รับการ ช่วยเหลือในระยะเริ่มแรกเร็วขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้พัฒนาการของเด็กดีขึ้น xoslot โรคออทิซึมสเปคตรัม (Autism spectrum disorder) เป็นความบกพร่องของพัฒนาการด้านการมี ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม […]

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมของเด็กออทิสติก

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมของเด็กออทิสติก

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมของเด็กออทิสติก slotxo การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม ประกอบด้วยการฝึกฝนทักษะในชีวิตประจำวัน และการฝึกฝนทักษะสังคม เพื่อให้บุคคลออทิสติกสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ตามปกติ การฝึกฝนทักษะในชีวิตประจำวัน (Activity of Daily Living Training) ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องกิจวัตรประจำวัน ให้เด็กสามารถทำได้ด้วยตนเองเต็มความสามารถที่เขามีอยู่ โดยต้องการความช่วยเหลือน้อยที่สุด ในการฝึกฝน เด็กจำเป็นต้องเรียนรู้ทีละขั้นตอนจนสามารถปฏิบัติได้ และเกิดเป็นความเคยชิน ติดตัวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้ตามศักยภาพ ลดการดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และเด็กเกิดความภาคภูมิใจ เมื่อเขาสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเอง xoslot การฝึกฝนทักษะสังคม (Social Skill Training) ทักษะสังคม เป็นความบกพร่องที่สำคัญของเด็กออทิสติก ดังนั้นจึงต้องให้การฝึกฝนด้านนี้เป็นพิเศษ ซึ่งทำได้โดยจำลองเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ทางสังคมต่างๆ เพื่อให้ทดลองปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ หรือการสอนโดยให้จดจำรูปแบบบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้โดยตรง การสอนเรื่องราวทางสังคม (Social Stories) ซึ่งมี แครอล เกรย์ (Gray, 1991) เป็นต้นตำรับ […]

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก slotxo ส่งเสริมความสามารถเด็ก (Ability Enhancement)แนวทางการดูแลในปัจจุบันส่วนใหญ่จะพุ่งเป้าไปที่การแก้ไขความบกพร่อง จนทำให้ลืมมองในมุมที่เป็นความสามารถของเด็ก และพบว่าเด็กออทิสติกบางคนมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านด้วย ถ้ามองเห็นความสามารถของเด็ก การยอมรับจากสังคมก็เกิดง่ายขึ้น โอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้และพัฒนาก็เพิ่มขึ้น ส่วนความผิดปกติที่มีก็ได้รับการแก้ไข บนฐานความคิดที่ว่า “ แก้ไขเพื่อดึงความสามารถที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เต็มที่ เต็มตามศักยภาพ ไม่ใช่แก้ไขเพื่อลดความผิดปกติเท่านั้น ” และเมื่อได้รับการยอมรับในสังคมแล้ว โอกาสที่จะพัฒนาทักษะด้านสังคมก็เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากพวกเขาไม่ต้องเป็นฝ่ายที่ปรับตัวเข้าหาสังคมเพียงด้านเดียว แต่สังคมก็พยายามปรับตัวเข้าหาพวกเขาด้วยเช่นกัน เป็นการพบกันครึ่งทางถ้ามุ่งแก้ไขความบกพร่องเพียงด้านเดียว ก็จะยิ่งทำให้หมดกำลังใจเร็ว เนื่องจากมองเห็นแต่ปัญหา แต่ถ้ามุ่งส่งเสริมความสามารถควบคู่ไปด้วย จะช่วยให้มีกำลังใจ เนื่องจากมองเห็นการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นความสามารถพิเศษเสมอไป แต่คือสิ่งที่เด็กสามารถทำได้ เช่น ส่งเสียงอะไรได้บ้าง พูดคำว่าอะไรได้บ้าง เล่นอะไรเป็นบ้าง ดูแลช่วยเหลือตัวเองในเรื่องอะไรได้บ้าง แล้วขยายความสามารถที่ทำได้เหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำบ่อยๆ แล้วสอนเพิ่มในเรื่องที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เด็กทำได้ ก็จะยิ่งทำให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และขยายขอบเขตความสามารถเพิ่มขึ้นการเสริมสร้างโอกาสให้เด็กได้เล่นของเล่นที่หลากหลาย ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ดนตรี กีฬา งานศิลปะต่างๆ ช่วยงานที่พ่อแม่ทำ […]

การดููแลเด็กออทิสติก

การดููแลเด็กออทิสติก

slotxo ในการเดินทาง จุดหมายปลายทางย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังว่าจะไปให้ถึง แต่ระหว่างทางที่ไปสู่จุดหมายที่ตั้งใจไว้นั้น ยังมีสิ่งสวยงามให้ชื่นชมอีกมากมาย พัฒนาการของเด็กออทิสติกแต่ละขั้น ก็คือสิ่งสวยงาม การชื่นชมสิ่งสวยงามที่เกิดขึ้น ณ วันนี้ คือ กำลังใจที่ดีที่สุด xoslot ถึงแม้ว่าในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของโรคออทิสติกที่ชัดเจน และยังไม่มีวิธีการดูแลรักษาที่จำเพาะเจาะจงให้หายขาดได้ แต่เด็กสามารถพัฒนาได้ และพัฒนาได้ดีด้วยวิธีการดูแลรักษาต่างๆ ในปัจจุบันนี้ สามารถช่วยเหลือให้เด็กออทิสติก มีพัฒนาการดีขึ้นได้มาก จนสามารถเรียนรู้ ปรับตัว ใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคม และประกอบอาชีพได้ โดยพึ่งพาผู้อื่นน้อยที่สุด (Independent Living) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตแล้วพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแนวทางการดูแลรักษาออทิสติก จำเป็นต้องใช้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Team Approach) ซึ่งประกอบด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น (Child and Adolescent Psychiatrist) นักจิตวิทยา (Psychologist) พยาบาลจิตเวช (Psychiatric Nurse) นักแก้ไขการพูด (Speech […]

สาเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กออทิสติก

สาเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กออทิสติก

สาเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กออทิสติก slotxo มาสโลว์ (Maslow.1951) ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาที่มี ชื่อเสียง ได้กล่าวถึงพฤติกรรม ของคนปกติไว้ว่า คนปกติ สามารถปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ อยู่ในโลก ของความเป็นจริง มีความรู้สึกมั่นคง รู้จักตนเอง มี จุดมุ่งหมายในชีวิต มีความสามารถ ที่จะเรียนรู้ จากประสบการณ์ มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น มองโลก ในแง่ดี มีจิตใจร่าเริงเบิกบาน รู้จักหาความเพลิดเพลิน และความพอใจจากสิ่งง่ายๆ ในชีวิต มีสุขภาพดีและมี อารมณ์มั่นคง สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางพฤติกรรมนั้น นักจิตวิทยากล่าวว่า เป็นผู้ที่มีปัญหาทางอารมณ์บางคนมี ความรู้สึกกังวลใจ ผิดหวัง มีความกดดันทางอารมณ์ ทำให้บุคคล แสดงอกในรูปของพฤติกรรมแบบต่างๆ ซึ่ง บางครั้งก็เป็นพฤติกรรมที่มาพึงประสงค์ xoslot พฤติกรรมของเด็กออทิสติก ออทิสติก เป็นความบกพร่อง ของพัฒนาการ ทางการสื่อความหมายและภาษา พัฒนาการ […]

การเพิ่มสิ่งเร้าในเด็กออทิสติก

การเพิ่มสิ่งเร้าในเด็กออทิสติก

การเพิ่มสิ่งเร้าในเด็กออทิสติก slotxo วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพฤติกรรมที่ต้องการ วิธีการ : ทำสิ่งเร้าให้น่าสนใจ เช่น ในการเรียกชื่อเด็ก อาจจะ ใช้เสียงดังขึ้น หรือสูงขึ้นเล็กน้อย ใช้เพลงประกอบ การสอนคำใหม่ๆ ข้อควรระวัง : เด็กเข้าใจผิด เช่น เข้าใจว่า ชื่อตัวเองต้องเป็นเสียง สูง ป้องกันโดยปรับเสียงให้เป็นธรรมดา เมื่อเด็กเริ่มตอบสนอง xoslot การไม่สนใจวัตถุประสงค์ : เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการวิธีการ : ไม่สนใจในพฤติกรรมที่เด็กทำข้อควรระวัง : มักไม้ค่อยได้ผล เพราะเด็กไม่ค่อยมีสังคมอยู่ แล้ว แต่มักจะเกิดโดย พ่อแม่ไม่รู้ตัว เช่น เรียกชื่อลูก เพื่อ ทดสอบว่าเด็กหันหรือไม่ แล้วเฉยๆ ไม่ทำอะไร การหันตาม เสียงเรียกชื่อจะลดลง หรือเรียกให้เด็กไปหยิบของ […]